درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پلیس بین الملل ناجا
مدیر مسئول:
دکتر هادی شیرزاد
سردبیر:
محمد قصری
مدیر اجرایی:
مهدی شهبازی
ویراستار انگلیسی:
امیرحسین افشار
تلفن:
021-81821368
دورنگار:
021-81824263
سایت اختصاصی:
interpol.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان عطار، میدان عطار، ستاد فرماندهی نیروی انتظامی، ساختمان پلیس بین الملل، دفتر تحقیقات کاربردی، ، کدپستی: 1996711174
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/25
مدیر مسئول
دکتر هادی شیرزاد

سردبیر
محمد قصری
دانشیار مدیریت
دانشگاه علوم انتظامی امین
Mohamad Ghasri
Associate Professor, management
Amin Police University
اعضای تحریریه
دکتر حمید سوری
استاد اپیدمیولوژی -
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor, Epidemiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
محمدعلی پاک شیر
محمدعلی پاک شیر

دکتر علی اکبر جلالی
استاد دانشکده برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات، برق-کنترل
Ali Akbar Jalali
Associate Professor Electrical Faculty
Iran University of Science and Technology
Specialist: IT, Power control
دکتر سید محمد حسینی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Seyyed Mohammad Hoseini
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر محمد سلطانی فر
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات
Mohammad Soltanifar
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: social relations, Communication Sciences
محمد قصری
دانشیار مدیریت
دانشگاه علوم انتظامی امین
Mohamad Ghasri
Associate Professor, management
Amin Police University
دکتر غلامرضا محمدنسل
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Gholam Reza Mohammad Nasl
Associate Professor, law facualty
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر بهرام بیات
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bahram Bayat
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Sociology
ویراستار انگلیسی
امیرحسین افشار
امیرحسین افشار

مدیر اجرایی
مهدی شهبازی
مهدی شهبازی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۳