درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پلیس بین الملل ناجا
مدیر مسئول:
دکتر هادی شیرزاد
سردبیر:
دکتر حمید سوری
مدیر اجرایی:
قادر زارع مهدوی
تلفن:
021-81824272
دورنگار:
021-81824272
سایت اختصاصی:
interpol.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان عطار، میدان عطار، ستاد فرماندهی نیروی انتظامی، ساختمان پلیس بین الملل، دفتر تحقیقات کاربردی، ، کدپستی: 1996711174
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/15
مدیر مسئول
دکتر هادی شیرزاد

سردبیر
دکتر حمید سوری
استاد گروه اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor Epidemiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
اعضای تحریریه
دکتر حمید سوری
استاد گروه اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor Epidemiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
محمدعلی پاک شیر
محمدعلی پاک شیر

دکتر علی اکبر جلالی
دانشیار دانشکده برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات، برق-کنترل
Ali Akbar Jalali
Associate Professor Electrical Faculty
Iran University of Science and Technology
Specialist: IT, Power control
دکتر سید محمد حسینی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Seyyed Mohammad Hoseini
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر محمد سلطانی فر
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات
Mohammad Soltanifar
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: social relations, Communication Sciences
دکتر محمد قصری
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Mohammad Ghasri
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: strategic Managment
دکتر غلامرضا محمدنسل
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Gholam Reza Mohammad Nasl
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر بهرام بیات
استادیار
دانشگاه عالی دفاع ملی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bahram Bayat
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Sociology
ویراستار انگلیسی
امیرحسین افشار
امیرحسین افشار

مدیر اجرایی
قادر زارع مهدوی
قادر زارع مهدوی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۹