درباره نشریه
ISSN:
2322-3804
eISSN:
2538-614X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسن صانعی پور
سردبیر:
دکتر عبدالهادی فقهی زاده
مدیرداخلی:
رضا شکرالله بیگی
سایت اختصاصی:
quran.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/14
مدیر مسئول
دکتر محمدحسن صانعی پور
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Hasan Saneipur
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سردبیر
دکتر عبدالهادی فقهی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abdol Hadi Feghhizade
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا دل افکار
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه پیام نور
Alireza Delafkar
Associate Professor, o
Payame Noor University
سید محمود کریمی
سید محمود کریمی
استاد
دانشگاه امام صادق
Mahmod Karimi
professor
دکتر محمدهادی امین ناجی
دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و علوم اسلامی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، نهج البلاغه
Muhammad Hadi Amin Naji
Associate Professor, Quranic sciences & Hadith, Theology
Payame Noor University
Specialist: Quranic sciences & Hadith
دکتر محمدحسین بیات
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hossein Bayat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید محمدمهدی جعفری
استاد
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyed Mohammad Mahdi Jafari
Professor
Shahed University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر محمدحسن صانعی پور
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Hasan Saneipur
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر نهله غروی نایینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nahleh Gharavi Naeeni
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: علوم قرآن و حديث
دکتر فتحیه فتاحی زاده
استاد علوم قرآن و حدیث٬دانشکده الهیات
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathiyeh Fattahizadeh
Professor, Department of Quranic Studies and Hadith, Faculty of Theology , Alzahra University, Tehran, Iran
University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر عبدالهادی فقهی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abdol Hadi Feghhizade
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر فتح الله نجارزادگان
استاد پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathollah Najjarzadegan
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حسن نقی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hassan Nagizadeh
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیرداخلی
رضا شکرالله بیگی
کارشناس پژوهشی
رشته تخصصی: الهیات و معارف اسلامی
Reza Shokrollah Beygi
Expert de recherche
Specialist: Théologie islamique
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۸