فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 21، پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/27
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سید خداکرم فلاحی*، محسن قاسم پور، حسین حیدری، سعید رحیمیان صفحات 11-30

  تلاش در پی فهم اسم اعظم خداوند یکی از دغدغه های انسان ها بوده که همواره اندیشمندان به آن توجه داشته اند. این پژوهش از روش کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی_ تاریخی کوشیده سیر اسم اعظم در تفاسیر عرفانی را مورد بررسی قرار دهد.سهل بن عبد الله تستری اولین مفسری است که از اسم اعظم سخن گفته است. بیشتر مفسران در باب اسم اعظم اظهار نظر نکرده و به نقل روایات بسنده کرده اند. پس از ظهور ابن عربی در قرن هفتم و توجه ویژه وی به اسم اعظم، پرداختن به این موضوع در تفاسیر بعد از قرن هفتم چشمگیر است.اسم اعظم خداوند در قرآن وجود دارد. اسم «الله» اسم لفظی اسم اعظم خداوند است که برهمه اسماء برتری دارد و اسمی جامع تر و کاملتر از آن برای ذات خداوند وجود ندارد. برخی از مفسران فقط به اعظم بودن اسم «الله» بسنده نکرده و اسامی دیگری از جمله «الحی القیوم»، «رب»، «ذوالجلال و الاکرام»، «حروف مقطعه قرآن»، «روح القدس»، «مالک الملک»، آیات ابتدای سوره «الحدید» و آیات آخر سوره «الحشر» را از مصادیق اسم اعظم معرفی کرده اند. هر کدام از اسماءالهی در خارج صورتی دارد که مظهر آن اسم می باشد، و آن اسم صاحبان آن مظاهر وجلوه ها هستند، از این روی انسان کامل مظهر اسم اعظم خداوند است و منظور از انسان کامل پیامبر خاتم (ص) و ایمه اطهار (ع) و در عصر حاضر حضرت صاحب الزمان (عج) است.

  کلیدواژگان: اسم اعظم، تفاسیر عرفانی قرآن، الله، انسان کامل
 • راضیه شیرینی* صفحات 31-48

  «انفاق» یکی از مفاهیم ارزشی قرآن کریم است که در آیات متعدد از آن سخن رفته است. این پژوهش با هدف بررسی نقش عناصر وجهی و بلاغی آیات مرتبط با انفاق در تعیین خوانش معنای مناسب آیات مزبور و با روش تحلیلی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سبک به کار رفته در آیات مرتبط با انفاق، سبک اقناعی بوده و خداوند در این آیات از شیوه ی بهم آمیخته ی تشویق وتحذیر استفاده کرده است. در این آیات، با به کار بردن بندهای با وجهیت معرفتی (اخباری، امری، سوالی ، شرطی) و وجهیت تکلیفی با قطبیت مثبت وتعهد وجهیتی بالاو نیز استفاده از عناصر وجهی تاکیدی در قالب گوینده ای قدرتمند، اطمینان گوینده از مطالب ارایه شده به مخاطبان نشان داده شده است. آرایه های ادبی (تشبیه تمثیلی، استعاره، مجاز، ابجاز و کنایه) نیز در کنار وجهیت، اهتمام و اصرار گوینده در تفهیم مطالب به مخاطبان را نشان داده و با کاربست آنها زمینه ی تامل بیشتر مخاطبان آیه، در راستای اقناع مخاطب در پذیرش سخنان خود در راستای انجام انفاق با شروط ذکر شده در آیات را ایجاد کرده است. همراهی عناصر وجهی با بلاغی در آیات مرتبط با انفاق، میزان بالای قاطعیت خداوند از توجه دادن مردم به انفاق مطلوب و نیز الزام وی به انجام آن را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: انفاق، وجهیت، عناصر وجهی
 • عاطفه زرسازان، زینب سادات قوام* صفحات 49-69
  در قرآن کریم هر واژه ای برای معنایی خاص وضع شده است؛ از این رو هیچ دو واژه ای مترادف تام نیست؛ بنابراین شناخت دقیق واژگان و کشف تفاوت معنایی آنها یک ضرورت تفسیری شمرده می شود. پژوهش حاضر در راستای فهم درست و معنای دقیق هر یک از واژگان مرتبط با مفهوم رنج در قرآن کریم تدوین شده است.این پژوهش با استفاده از روش معناشناسی به تبیین مفهوم رنج وسختی از دیدگاه قرآن کریم پرداخته است؛ بدین گونه که با تحلیل معنای واژگان از طریق روابط معنایی همنشین هایشان سپس مشخص کردن حوزه معنایی و در نهایت مولفه معنایی آنها مشخص گردید،"عنت" در همنشینی با واژه های" رسول ، ود، خشی" رنجی است که ارتکاب گناه، علت آن، آسیب زننده به روح، ظرف مستقر آن دنیا و پیامد آن هلاکت و ضلالت است در حالیکه "نصب" در هم نشینی با وازه های "مس،عذاب،اصاب " آسیب زننده به جسم است که در دنیا و آخرت ممکن است گریبان انسان را بگیرد. کریم "کدح" عبارت است از رنجی با بار معنایی مثبت، مربوط به بعد جسمی و روحی انسان که ظرف مستقر آن دنیا و برزخ است؛ رنجی که انسان برای رسیدن به شان حقیقی خود که مقصد آن خالق است متحمل می شود و "کبد" ناظر به شرایط خلقت انسان در دنیاست که شامل رنج های جسمی و روحی می گردد که در صورت داشتن ایمان و صبر موجب رشد و تعالی انسان گشته و در غیر آن صورت این رنج می تواند پیامد های منفی داشته باشد که منجر به هلاکت انسان می گردد.
  کلیدواژگان: رنج، معناشناسی، قرآن کریم
 • سیده فاطمه موسوی* صفحات 71-84
  تفسیر اجتهادی قرآن یکی از روش های تفسیری و حاصل استفاده ابزاری از برهان و قراین عقلی و استفاده از نیروی فکر در جمع بندی آیات است. تفسیر اجتهادی قواعدی دارد که رعایت آنها، سبب استواری تفسیر می شود که بدون توجه به قواعد تفسیری، مسیر تفسیر به سمت تفسیر به رای منحرف خواهد شد. عبدالعلی بازرگان دارای تفسیری صوتی با روش اجتهادی است. وی با تحصیلات دانشگاهی غیردینی و پژوهش های متعدد قرآنی، فعالیت-های تفسیری در رسانه های سمعی و بصری و صفحات مجازی دارد. اقامت او در آمریکا، شرایط مناسبی را برای فعالیت های فرامرزی پدید آورده و از این رهگذر مخاطبان ویژه ای را به خود جلب کرده است. این مقتضیات، ضرورت تحلیل و نقد روش تفسیری وی را آشکار می کند. تحلیل و نقد تفسیر بازرگان با روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است. از یافته های این پژوهش توصیف و تحلیل روش بازرگان در تطبیق مصادیق امروزی با مراد آیات، استنباط فقهی متفاوت او از آیات الاحکام و روش اجرای آنها، تبیین نظریه ی پلورالیزم دینی با استناد به آیات قرآن و در نهایت خلق تفسیری همدلانه با مخاطبان خاص خود است.
  کلیدواژگان: عبد العلی بازرگان، تفسیر بازرگان، تفسیر قرآن
 • حسن اخباری*، محمود کریمی صفحات 85-102

  از نتایج همتایی عقل و نقل در دیدگاه آیت الله جوادی آن است که این دو منبع معرفتی علاوه بر حوزه اختصاصی، دارای حوزه اشتراکی هستند که در فرآیند فهم، تدبر و تفسیر قرآن کریم گاهی متعاضد و گاهی متعارض عمل می کنند. با توجه به حجیت هر دو منبع در دین اسلام، تعارض قطعی این دو محال بوده و آنچه تحت این عنوان رخ داده و قابل حل خواهد بود، تعارض بدیی آنان است. این نوشته با ارایه تعاریف دقیق از اصطلاحات مطروحه، سعی در نسبت سنجی بین عقل و نقل و تببین حوزه کارکرد، همچنین نحوه کاربست آن ها در فرآیند فهم قرآن کریم داشته و ضمن ارایه نمونه های تفسیری این مهم را عینی سازی می کند.

  کلیدواژگان: عقل، نقل، تعاضد، تعارض، آیت الله جوادی
 • حبیب الله حلیمی جلودار، امین یوسفی*، عزت الله پاتیار، مراد کلاهی گیگلو صفحات 103-124

  یکی از آیات بحث برانگیز قرآن که دیدگاه های گوناگونی را از سوی اندیشمندان فریقین به خود معطوف کرده، آیه 55 سوره مایده می باشد. این آیه که به «آیه ولایت» مشهور می باشد، به اعتقاد شیعه یکی از مهم ترین آیاتی است که بر ولایت علی (ع) بعد از پیامبر (ص) تاکید دارد. بر اساس این آیه، پیامبر (ص) به واسطه ی وحی، علی (ع) را ولی خود دانسته که به طور واضح، نشانه ی حقانیت ولایت ایشان است. با این وجود، برخی از مفسران اهل سنت همچون آلوسی در تطبیق این آیه بر ولایت علی (ع) مناقشه کرده، اشکالاتی را به اعتقادات شیعه وارد ساخته و چنین نتیجه می گیرد که آیه ولایت نمی تواند در مورد ولایت علی (ع) صادق باشد. او معتقد است که آیه ولایت به لحاظ شان نزول، بعد ادبی، بعد فقهی و بعد کلامی با جانشینی علی (ع) مغایرت دارد. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته؛ به بررسی و نقد شبهات آلوسی پیرامون آیه ولایت می پردازد. ایشان ولی را به معنای «محب و ناصر» و رکوع را به معنای «خشوع و تذلل» گرفته و شان نزول آیه را نیز مهاجرین و انصار معرفی می کند، اما طبق تصریح علمای شیعه واژه ولی به معنای «اولی به تصرف و سرپرستی»، و رکوع همان «رکوع در حال نماز» است و آیه به طور اختصاصی در شان علی (ع) نازل شده است.

  کلیدواژگان: آلوسی، آیه ولایت، امامت، جانشینی، ولی
 • حبیبه قیصری*، عبدالهادی فقهی زاده صفحات 125-144

  خداوند در آیات ابتدایی سوره فصلت، از نزول کتاب و تفصیل آیات و بشارت و انذار آن ها سخن می گوید و به دنبال آن، رویگردانی عده کثیری از کفار را با عبارت: «فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون» (فصلت، 4) مطرح می کند. در آیات دیگری به سرگذشت قوم «عاد» و «ثمود» اشاره دارد که قوم عاد، به دلیل عدم «رویت» قدرت خداوند، گرفتار «استکبار» و خود بزرگ بینی شده و قوم ثمود نیز علی رغم هدایت از سوی خداوند، گمراهی را بر هدایت ترجیح داده (فاستحبوا العمی علی الهدی) و گرفتار عذاب شده اند. این در حالی است که خداوند قبل از بیان سرگذشت قوم عاد و ثمود، از تقدیر روزی در زمین و یکسان بودن آن برای سوال کنندگان (سواء للسایلین) و اهمیت سوال در بهره مندی از روزی، سخن می گوید. این نوشتار بر آن است تا با دسته بندی و تحلیل آیات سوره مبارکه فصلت بر مبنای وضعیت مطلوب (جریان حق) و وضعیت غیر مطلوب (شبه جریان باطل) چگونگی فعال سازی ابزارهای شناختی انسان از جمله «سمع» و «رویت» را کشف کند و بدین واسطه انسان، «سوال» و «میل» درونی خود را، در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب بکار گیرد تا انسان بتواند از آیات قرآن و کارکردهای آن، از جمله: «هدایت»، «شفاء» و «ذکر» بهره مند شود و با جهت دادن سوال در «استقامت» و «استغفار»، بهره خود را از فهم حقایق، افزایش دهد. در غیر این صورت (گرایش سوال به استکبار و استحباب عمی)، از چرخه شناخت و علم خارج خواهد شد و حجابی میان او و حقایق حایل می گردد.

  کلیدواژگان: «قرآن»، «سمع»، «رویت»، «سوال»، «تبیین حق»
 • فرومن حیدرنژاد* صفحات 145-166

  رفتار غیرکلامی دامنه ی وسیعی از رفتارهای انسانی است که پیام های ارتباطی را به وجود می آورد. برای شناخت رفتار اجتماعی انسان باید نظام ارتباطات انسان موردبررسی قرار بگیرد و قسمتی از ارتباطات انسان ها که موثرتر و واقعی تر به نظر می رسد ارتباطات غیرکلامی است. ارتباطات رفتاری یا غیرکلامی یکی از روش های مناسب یا هرمنوتیکی است که در شرایط و زمان و بافت و موقعیت های گوناگون برخاسته و تفسیر می شود و منشا آن احساسات واقعی و درونی افراد است احساساتی مانند ترس، اضطراب، دلهره، پشیمانی، اندوه، حسرت و...ازآنجاکه مفاهیم و موضوعات مندرج در قرآن کریم، در کنار همه ی قابلیت های تفسیری و استدلالات دینی، دربردارنده ی مفاهیم فرهنگی و اخلاقی است سعی کردیم ارتباطات غیرکلامی و رفتاری که از طریق دخالت دست انسان صورت می گیرد را بررسی کنیم و به نظر می رسد به 6 حالت رفتاری غیرکلامی در قرآن در این زمینه اشاره شده است که اغلب آنها عکس العمل افراد در زمان پشیمانی و حسرت و ندامت است مانند (به دندان گزیدن دودست؛ افتادن در دست؛ بر هم زدن دودست) و یا به دلیل ترس و هراس شدید است (قرار دادن انگشتان در گوش ها)؛ و یا به دلیل خشم و عصبانیت و غضب شدید است (به دندان گزیدن سرانگشتان)؛ و یا به خاطر عناد و تمسخر کردن است (دست به دهان بردن) که در این پژوهش سعی می کنیم با به کار گرفتن روش تحلیلی و توصیفی و با بهره بردن از قرآن و تفاسیر به شرح و توضیح این عوامل در حیطه ی علم روانشناسی و اجتماعی و تفسیری بپردازیم.

  کلیدواژگان: ترس، حسرت، خشم، تمسخر، دست
 • محمدعلی مهدوی راد، روح الله شهیدی، حامد خانی (فرهنگ مهروش)، مهدی فرامرزی پلنگر* صفحات 167-186

  در منابع رجالی متقدم شیعه راویانی زیسته در چهار سده نخست هجری متهم به غلو شدهاند. مضمون شماری از روایات اینان تفسیر قرآن کریم به نقل از ایمه شیعه (ع) است. می توان روایات تفسیری ایشان را ضمن آثار حدیثی مختلف بازیافت. عالمان شیعه انتساب غلو به همه این شخصیت ها را برنتابیده اند. بااین حال، باید احتمال داد که گاه اتهام این راویان به غلو نتیجه مضامینی باشد که نقل می کرده اند. چه بسا بخشی از مضامینی که سبب اتهام این راویان به غلو شده باشد همان ها باشد که در روایات تفسیری شان بازتابیده است. برای آزمون این احتمال باید با مرور روایات تفسیری منقول از این متهمان به غلو دریابیم آیا اشتراک رویکردی در تفسیر قرآن دارند یا نه؛ و اگر چنین اشتراک رویکردی هست، آیا می تواند روش تفسیری ایشان را از نگرش های عامه شیعیان متمایز کند یا نه. مطالعه کنونی هم چون گام نخست از بررسی این مسیله کوششی برای پاسخ گویی به پرسش اول است. بدین منظور، با پذیرش این مبنا که منقولات هر راوی نتیجه گزینشگری او، و نشان دهنده بینش های او ست، با مرور روایات تفسیری متهمان به غلو خواهیم کوشید دریابیم کدام گونه های فهم متن را در تفسیر خود بازتابانده اند و از آن میان نیز کدام گونه ها نمود و بازتاب گسترده تری دارد. در این مطالعه بناست از این فرضیه دفاع شود که مبانی تفسیری متهمان به غلو تمایز معناداری با نگرش های دیگر عالمان شیعه متقدم ندارد؛ اما احتمالا بتوان رابطه معناداری میان گرایش به غلو با کاربرد برخی تکنیک های تفسیری که ونزبرو از آن ها سخن گفته بود یافت.

  کلیدواژگان: متهمان به غلو، تفسیر باطن، تکنیک های تفسیری، استعاره، اختلاف قرائت
 • محمود افروز* صفحات 187-204
  ترجمه نام اشخاص در متون ادبی-دینی جزو عناصر چالش برانگیز ترجمه است. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی و تحلیل راهبردهای ترجمه نام شخصیت های قرآنی بر پایه الگوی گریما (2018) بوده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. پیکره پژوهش شامل پنج ترجمه فارسی به قلم آیت الله مکارم شیرازی، الهی قمشه ای، فولادوند، خرمشاهی و انصاریان و پنج ترجمه انگلیسی به قلم قریب، سرور، رادول، سیل و ایتانی بود. در گام نخست، شخص نام ها در قرآن مجید مشخص شدند و سپس معادل آنها از پیکره فارسی و انگلیسی مستخرج گردید. نهایتا، راهبردها طبق چارچوب ارتقاء یافته تعیین شد. طبق یافته های پژوهش حاضر، راهبردهای «انتقال»، «نویسه گردانی»، «ترکیب» و «تبدیل» در ترجمه اسامی شخصیت های قرآنی به کار رفته، در حالی که راهبرد «حذف» حتی یکبار نیز کاربردی نداشته است. همچنین، کاربست مستقل راهبرد «برگردان» نیز رصد نشد. در حقیقت، الحاق راهبردهای «نویسه گردانی» و «ترکیب» به منظور تکمیل و ارتقاء الگوی گریما کاملا ضروری است. یافته ها همچنین حاکی از آن است که راهبرد «انتقال» با 96 درصد و راهبرد «تبدیل» با 71 درصد، به ترتیب پربسامدترین راهکار اتخاذ شده توسط مترجمان فارسی و انگلیسی بوده است. علاوه بر این، مشخص گردید که 100 درصد راهبردهای مترجمان فارسی به زبان و فرهنگ مبدا و 79 درصد راهبردهای مترجمان انگلیسی به زبان و فرهنگ مقصد گرایش داشته است.
  کلیدواژگان: تبدیل، ترجمه قرآن، ترکیب، شخص نام ها، نویسه گردانی
 • نرجس نعمتی، بهنام بهاری*، فرج بهزاد صفحات 205-220
  یکی از آموزه های مشترک قرآن کریم و عهد جدید، بحث ملکوت خداوند است که از ادیان ابراهیمی به ویژه تورات آغاز و در قرآن کریم تکمیل می گردد. منشا ملکوت در قرآن کریم آیات (183 اعراف - 75 انعام - 83 یس - 88 مومنون) است و دراناجیل اربعه نیز در موارد متعددی به ملکوت اشاره شده است. این مقاله که به شیوه توصیفی- تحلیلی تدوین گشته درصدد آن است که تطبیقی در معناشناسی ملکوت در قرآن کریم وکتاب مقدس انجام دهد. بر اساس نتایج پژوهش، یکی از مفاهیم ملکوت در عرف قرآن کریم عبارت است از «باطن» و «آن سوی هر چیز که رو به پروردگار متعالی» است. معنا و مفهوم دیگر ملکوت «ملک» می‏باشد، یعنی سلطنت و حکومت است. همچنین ملکوت در قرآن کریم به شکل سیرخطی از زمان نزول، به معنای انذار قیامت، باطن هر چیزی، حقیقت واحد خدایی و تسلط خداوند بر همه امور است که این نشانگر تغییر معنا و مفهوم ملکوت در مرور زمان است. در متون عهد عتیق دو نوع از ملکوت می‏توان برشمرد: اول پادشاهی و ملکوتی که همیشگی است و از ازل تا ابد ادامه دارد. دوم ملکوت خداوند در آخرالزمان که مسیح ظهور می‏کند و حکومتی سیاسی به راه می‏ اندازد. در عهد جدید هم بنابر بیانات حضرت عیسی (ع) دو نوع ملکوت می توان تصور نمود: ملکوتی که در تاریخ آغاز شده است و در نهایت تاریخ تکمیل خواهد شد؛ ملکوتی که موجود و ماورایی است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، کتاب مقدس، ملکوت، ملک، باطن
 • ناصر محمدی*، قوام رضا میرحسینی، حسن عباسی حسن آبادی، مرضیه اخلاقی صفحات 221-242

  کاربرد گسترده آیات و روایات در آثار منظوم و منثور شاه نعمت الله ولی، نشان از انس فراوان او با قرآن و حدیث است. مسیله تحقیق حاضر این است که هدف شاه ولی از کاربرد آیات و روایات چه بوده است و چه مقاصدی را دنبال می کرده است. شاه ولی به لحاظ ادبی و هم چنین برای اتقان کلام خود از آیات و روایات به کمک فنون مختلف ادبی چون اشاره، تلمیح، تضمین و تحلیل استفاده کرده است؛ به گونه ای که تسلط شگرف و هم زمان او به ادبیات و علوم قرآن و تفسیر هویدا است. اما از جنبه محتوایی گذشته از کمیت بی نظیر آیات و روایات در آثار منظوم و منثور شاه ولی، این کمیت در خدمت سه هدف عمده بوده است. نخست تفسیر و تاویل عرفانی آیات در قالب یک تفسیر موضوع محور؛ دوم تبیین اصطلاحات و فرهنگ و معارف عرفانی که از این طریق مقبولیت آن ها را در میان مردم بیشتر می کرده است؛ و سوم شرح و تبیین فضایل و رذایل اخلاقی و به بیان دیگر، تبیین عرفان عملی و سیر و سلوک عارفانه. در مجموع نحوه به کارگیری آیات و روایات توسط شاه ولی، الگوی تمام عیار عرفان دینی است که خود را مقید به نصوص دینی؛ اما با تاویل های عرفانی ویژه خود می داند.

  کلیدواژگان: شاه نعمت الله ولی، تفسیر عرفانی، عرفان نظری و عملی، تجلی قرآن و روایات در ادبیات، ادبیات عرفانی
 • الهام عربشاهی کاشی، رضا شجری* صفحات 243-264
  یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه آثار علمی و پژوهشی، نقد روش شناسی آن آثار است. تفسیر « الهادی الی الحق المبین» در شمار یکی از آثار شاخص و ممتاز در حیطه تفسیر و مطالعات دینی است که با هدف آشنایی عمیقتر با مضامین قرآن کریم تهیه وتنظیم شده است. شیخ حسن صراف زاده (ره)، به عنوان مفسری خلاق و چیره دست توانسته است در این زمینه بسیار روش مند عمل کند ومطالعات دینی خود را به نیکوترین وجه ممکن با زبانی ساده، رسا، قابل فهم و مستدل برای عموم بیان کند. این روحانی نامدار و ساده زیست توانست علاوه بر تدریس در سطوح مختلف و تربیت شاگردان برجسته، آثار علمی متعددی نیز پدید آورد که «تفسیر الهادی الی الحق المبین» نمونه ای از آنهاست و تاکنون شش جلد از آن به طبع رسیده است. ایشان در تفسیر خود از منابع تفسیری بسیاری اعم از تفاسیر شیعه و سنی بهره برده اند و اصالت منابع ایشان، بیانگر دقت و حسن توجه ایشان به دقایق و ظرایف قرآنی است، البته بر این اثر هم مانندسایر آثار بزرگ دیگر،نقدهایی با رویکرد محتوایی، لفظی و نیز نگارش و ویرایش مطالب وارد است که در این پژوهش نگارندگان با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی برپایه مصاحبه های میدانی و شفاهی کوشیده اند تا ضمن نقد و روش شناسی این مجموعه تفسیری، و فراهم کردن زمینه آشنایی بیشتر و بهتر قرآن پژوهان با آن، این عالم بزرگ هم به عنوان یکی از میراث ارزشمند فرهنگ متمدن اسلامی به مخاطبان معرفی شود.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، تفسیر الهادی الی الحق المبین، نقد و روش شناسی، صراف زاده، کاشان
|
 • Sayed Khodakaram Fallahi *, Mohsen Ghasempour Ravandi, Hossein Heydari, Saeid Rahimian Pages 11-30

  Trying to understand the great name of God has been one of the concerns of human beings that thinkers have always paid attention to. This research uses a library method with an analytical-historical approach to try to examine the attention of mystical interpretations to the great name. Testari is the first commentator to mention the great name. Most commentators have not commented on the great name and have only quoted narrations. After the emergence of Ibn Arabi and his special attention to the great name, addressing this issue in commentaries is significant. The name "Allah" is the literal name of the great name of God, which is superior to all other names, and there is no more comprehensive and complete name for the essence of God.Some commentators other names such as "Al-Hayy Al-Qayyum","God","Dhu al-Jalal and Al-Ikram","Quranic letters","Holy Spirit","Malik Al-Mulk",verses The beginning of Surah Al-Hadid and the last verses of Surah Al-Hashr have been introduced as examples of the great name. Each of the names of God has a form outside which is the manifestation of that name, and that name is the owners of those manifestations and manifestations, therefore the perfect man is the manifestation of the great name of God and the perfect man means the Prophet Khatam (PBUH) and the Imams Athar (pbuh) and in the present age is, Hazrat Sahib al-Zaman.

  Keywords: The Great Name, Mystical Interpretations of the Qur'an, God, the Perfect Man
 • Razie Shirini * Pages 31-48

  "Almsgiving" is one of the valuable concepts of the Holy Quran which has been mentioned in several verses. The aim of this study was to investigate the role of rhetorical and rhetorical elements of verses related to charity in determining the appropriate reading of the meaning of these verses by analytical method. The research findings show that the style used in the verses related to charity is a persuasive style and God has used a mixed method of encouragement and warning in these verses In these verses, by using clauses with epistemic aspect (news, matter, question, conditional) and obligatory aspect with positive polarity and high objective commitment, the use of emphatic facet elements in the form of a powerful speaker, the speaker's confidence in the content presented to the audience. it has been shown. Literary arrays (allegorical metaphor, metaphor, metaphor, metaphor and irony) also show the speaker's attitude, diligence and insistence in explaining the content to the audience, and by using them, the audience's reflection is more in order to convince the audience to accept the words. He has created himself in order to do charity with the conditions mentioned in the verses. The association of the elements of the face with the rhetoric in the verses related to almsgiving shows the high degree of God's determination in paying attention to the desired almsgiving and also his obligation to do so.

  Keywords: charity, modality, Elements of Mouth
 • Atefeh Zarsazan, Zeinab Sadat Ghavam * Pages 49-69
  In the Holy Quran, each word has a specific meaning. no two words are perfect synonyms; Therefore, accurate knowledge of words and discovering their semantic differences is considered an interpretive necessity. The present study has been compiled on the correct understanding and exact meaning of words related to the concept of "suffering" in the Holy Quran.The words “anat, nasb, kadh, kabad" are among the important words that play a role in describing the semantic domain of "suffering" in the Quranic worldview.This study, by analyzing the meaning of words through the semantic relationships of their companions, first became a semantic domain and finally became their semantic component."anat" is suffering from sin. The result is harmful to the soul, the place of its occurrence is the world. the result is destruction and misguidance, while "nasb" is harmful to the body, which may afflict man both in this world and in the Hereafter. "kadh" is also a suffering with a positive meaning, related to the physical and mental dimension of man, the place of which is both in this world and in purgatory. it is the suffering that man endures in order to achieve his true dignity. "kabad" refers to the conditions of human creation in this world, includes both physical and mental suffering. If we have "faith" and "patience" along with this "suffering" causes human growth and excellence, otherwise this suffering will cause negative consequences and lead to human destruction.
  Keywords: Pain, Semantics, holy Quran
 • S. Fateme Mousavi * Pages 71-84
  Ijtihadi interpretation of the Quran is one of the methods of interpretation and the result of the instrumental use of intellectual proofs and evidences and the use of the power of thought in summarizing the verses. The interpretation of ijtihad has rules, the observance of which makes the interpretation stable, and regardless of the rules of interpretation, the path of interpretation will be diverted towards the interpretation of opinion. Abdul Ali Bazargan has an audio commentary with ijtihad method. With a non-religious university education and numerous Quranic researches, he has commentary activities in audio-visual media and virtual pages. His stay in America has created suitable conditions for cross-border activities and has attracted a special audience. These requirements reveal the necessity of analyzing and criticizing his interpretation method. Analyzing and criticizing Bazargan's commentary has been done with a descriptive-analytical method. From the findings of this research, the description and analysis of Bazargan's method in adapting modern examples to the meaning of the verses, his different jurisprudential inferences from the verses of Al-Ahkam and the method of their implementation, the explanation of the theory of religious pluralism by referring to the verses of the Qur'an, and finally creating an empathetic interpretation with the own special audience.
  Keywords: Abdul Ali Bazargan, Interpretation of Bazargan, Interpretation of the Quran
 • Hasan Akhbari *, Mahmood Karimi Pages 85-102

  One of the results of the equal position of reason and narration in Ayatollah Javadi's view is that these two sources of knowledge, in addition to their exclusive domain, have a common domain that sometimes help each other and sometimes conflict with each other in the process of understanding, pondering and interpreting the Holy Quran. According to the authenticity of both sources in the religion of Islam, definitive conflict between these two is impossible and what has happened under this title and will be resolved is their primary conflict. By providing precise definitions of the mentioned terms, this article has tried to measure the ratio between reason and narration and explanation in the field of function, as well as how to use them in the process of understanding the Holy Qur'an.

  Keywords: reason, Narration, Contradiction, conflict, Ayatollah Javadi
 • Habibollah Halimi Jloudar, Amin Yousofi *, Ezzatollah Patyar, Morad Kolahi Gigloo Pages 103-124

  One of the controversial verses of the Qur'an, which has attracted various views from the thinkers of the two sects, is verse 55 of Surah Ma'idah. This verse, which is known as the "verse of guardianship", is considered by the Shiites to be one of the most important verses that emphasizes the guardianship of Ali (AS) after the Prophet (PBUH). According to this verse, the Prophet (PBUH) considered Ali (AS) as his guardian through revelation, which is clearly a sign of the legitimacy of his guardianship. However, some Sunni commentators, such as Alusi, have argued in applying this verse to the guardianship of Ali (as), adding objections to the Shiite beliefs and concluding that the verse of guardianship cannot be applied to the guardianship of Ali (as). AS) be honest.He believes that the verse of Wilayah contradicts the succession of Ali (as) in terms of the status of revelation, literary dimension, jurisprudential dimension and theological dimension. Leading article organized by descriptive-analytical method; Examines and critiques Alusi's suspicions about the verse of Velayat. He takes Wali as "lover and Nasser" and Ruku as "humility and humiliation" and introduces the dignity of the revelation of the verse as Muhajireen and Ansar, but according to Shiite scholars, the word Wali means "first to "Possession and supervision", and bowing is the same as "bowing while praying" and the verse has been revealed specifically in the honor of Ali

  Keywords: Alusi, verse of guardianship, Imamate, succession, guardian
 • Habibeh Gheysari *, Abdolhadi Feghhi Zadeh Pages 125-144

  In the first verses of Surah Faslat, God speaks of the revelation of the Book and the details of the verses and the glad tidings and warnings of them, and after that, He turned away a large number of infidels with the phrase: In other verses, he refers to the history of the people of 'Aad and Thamud. They prefer guidance and are afflicted with torment.However, before telling the story of the people of Aad and Thamud, God speaks of the destiny of a day on earth and its equality for the questioners and the importance of the question in enjoying a day.This article intends to classify and analyze the verses of Surah Fussilat based on the favorable situation (the flow of truth) and the unfavorable situation (pseudo-false current) to discover how to activate human cognitive tools such as "hearing" and "seeing" and thus Man's mediator uses his inner "question" and "desire" in order to reach the desired situation so that man can benefit from the verses of the Qur'an and its functions, including: "guidance", "healing" and "remembrance" and with Increase your interest in understanding the facts by asking questions in "perseverance" and "forgiveness". Otherwise (the tendency of the question to arrogance and general favoritism), he will leave the cycle of cognition and science and a veil will be drawn between him and the facts.

  Keywords: Quran, hearing, seeing, question, explaining the truth
 • Forooman Heidarnejad * Pages 145-166

  Nonverbal behavior constitutes a wide range of human behaviors that generate communication messages. To understand the social behavior of man, the human communication system must be studied; a non-verbal communication is a part of human communication that appears to be more effective and real. Behavioral or non-verbal communication is one of the proper or hermeneutic methods that occur and are interpreted in different circumstances, situations and contexts; itsorigin is individuals’ real and inner feelings, such as fear, anxiety, regret, grief, yearning etc.Since the concepts and subjects contained in the Holy Qur'an, along with all the interpretive capacities and religious arguments, include cultural and moral concepts, we tried to examine the non-verbal and behavioral communication that occurs through human hand.It seems that there are six non-verbal behavioral modes referred to in the Qur'an;most of them are the reactions of people at time of regret, such as (stinging the teeth with hands, falling in the hands,hitting hands) or due to fear (placing fingers in Ears), or because of intense anger (stinging fingers by tooth), or for the sake of being ridiculing (taking hand to the mouth). In this research, we try to explain these factors in the field of psychology, social science and hermeneutics by using analytical and descriptive methods and benefiting from the Quran and interpretations.

  Keywords: Fear, Regret, Anger, ridicule, hands
 • MohammadAli Mahdavi-Rad, Roohallah Shahidi, Hamed Khani (Farhang Mehrvash), Mahdi Faramarzi Palangar * Pages 167-186

  In the advanced religious sources, Shia narrators who lived in the first four centuries of Hijri have been accused of exaggeration. The theme of some of their narrations is the interpretation of the Holy Qur'an quoted by the Shia imams (pbuh). His interpretative narrations can be recovered among various hadith works. The Shiite scholars have not attributed Ghol to all these personalities. However, it should be assumed that sometimes these narrators are accused of exaggeration as a result of the themes they have narrated. Perhaps part of the themes that caused these narrators to be accused of exaggeration are the ones that are reflected in their narratives. In order to test this possibility, we must find out whether they have a common approach in interpreting the Qur'an by reviewing the exegetical traditions passed down from these accused of exaggeration. And if there is such a shared approach, can it distinguish their interpretation method from the general attitudes of Shiites or not? The present study, as the first step of investigating this issue, is an attempt to answer the first question. For this purpose, by accepting the basis that the items of each narrator are the result of his selectiveness and represent his insights, by reviewing the interpretative narratives of those accused of exaggeration, we will try to find out which types of understanding of the text they have reflected in their interpretation, and among them, which types of representation and reflection It is wider. In this study, the hypothesis is to be defended that the interpretation bases of those accused of exaggeration are not significantly different from the attitudes of other advanced Shia scholars; But it is possible to find a significant relationship between the tendency to exaggeration and the use of some interpretation techniques mentioned by Wensbro.

  Keywords: Accused of exaggeration, tafsir batin, interpretive techniques, Metaphor, reading difference
 • Mahmoud Afrouz * Pages 187-204
  Translating personal names in literary-religious texts is one the challenges faced by translators. The study aims at investigating strategies of translating such names in The Holy Qur’an based on Grima’s (2018) model. The research method is of descriptive type. The corpus includes five Persian translations by Makarem Shirazi, Elahi Qomshei, Fuladvand, Khoramshahi, and Ansarian, and five English translations by Qarib, Saewar, Rodwell, Sale, and Itani. As the first step, personal names were identified from The Holy Qur’an and their equivalents were extracted from the Persian and English translations. Finally, the strategies were specified based on the boosted framework. According to the findings, strategies of ‘transference’, ‘modification’, ‘transliteration’, and ‘combination’ were employed at least once while ‘omission’ had never been used and the strategy of ‘translation’ was not adopted independently. In fact, the addition of the two strategies of ‘transliteration’, and ‘combination’ was quite essential for boosting Grima’s (2018) model. Moreover, the findings of the present study revealed that ‘transference’ (by 96%) and ‘modification’ (by 71%) were the most repeatedly used strategies resorted by Persian and English translators, respectively. Moreover, it was found that 100% of the strategies adopted by Persian translators tended towards the source-language and culture, while 79% of the selected strategies by English translators inclined towards the target-language and culture.
  Keywords: Combination, modification, personal names, Qur’an translation, transliteration
 • Narjes Nemati, Behnam Bahari *, Faraj Behzad Pages 205-220
  One of the common teachings of the Holy Quran and the New Testament is the discussion of the Kingdom of God, which begins with the Abrahamic religions, especially the Torah, and is completed in the Holy Quran. The origin of the Kingdom is in the Holy Qur'an verses (183 Araf - 75 Anam - 83 Yasin - 88 Momunun) and the Arbaa Gospels also refer to the Kingdom in many cases. This article, which was compiled in a descriptive-analytical way, tries to compare the semantics of the Kingdom in the Holy Quran and the Holy Bible. According to the results of the research, one of the concepts of the kingdom in the tradition of the Holy Quran is "inside" and "beyond everything that faces the Supreme Lord". Another meaning and concept of malkut is "property", which means monarchy and government. Also, the kingdom in the Holy Quran is in the form of a line from the time of revelation, it means the warning of doomsday, the inside of everything, the truth of God's unity and God's control over all affairs, which indicates the change in the meaning and concept of the kingdom over time. In the texts of the Old Testament, two types of kingdom can be listed: first, the kingdom and the kingdom which is eternal and continues from eternity to eternity. Second, God's Kingdom in the end times when Christ will appear and establish a political government .
  Keywords: Holy Qur'an, Bible, Kingdom, Malik, Batin
 • Naser Mohammadi *, Ghavamreza Mirhosseini, Hasan Abasi, Marziye Akhlaghi Pages 221-242

  The widespread use of verses and hadiths in the poetic and prose works of Shah Nematullah Vali shows his great affinity with the holy Quran and Hadith.The issue of the present research is how the Shah Vali used verses and narrations in his works and what goals he pursued.Shah Vali has used verses and narrations with the various literary techniques such as terseness, allusion, implication, and analysis for aspect of appearance and literary and for the beauty and solidity of his words.In such a way that his excellent and simultaneous hegemony of the literature and science of the holy Qur'an and interpretation is obvious.But in terms of content, beyond the unique quantity of verses and hadiths in the works of poetry and prose of Shah Vali, this quantity has served three main purposes. The first is the mystical interpretation of the verses in the form of a subject-oriented interpretation, the second is the explanation of theosophicalphrases, culture and knowledge, which in this way increased their acceptance among the people. The third is the explanation of ethics vices and virtues,in other words, the explanation of practical theosophy and gnostic spiritual journeying and wayfaring.totally, the quantity and quality of the applying verses and narrations by Shah Vali is a complete model of religious mysticismthat considers itself to be bound by religious texts, but with its own mystical interpretations.

  Keywords: Shah Nematullah Vali, Mystical Interpretation, Theoretical, Practical Mysticism, Manifestation of the holy Quran, Hadith in Literature, mystical literature
 • Elham Arabshahi Kashi, Reza Shajari * Pages 243-264
  One of the most important topics in the field of scientific and research works is the methodological critique of those works. Tafsir "Al-Hadi Al-Haq Al-Mubin" is one of the outstanding and distinguished works in the field of religious interpretation and studies, which has been prepared with the aim of getting deeper familiarity with the contents of the Holy Quran. Sheikh Hassan Sarrafzadeh (RA), as a creative and masterful commentator, has been able to act very methodically in this field and to express his religious studies in the best possible way in a simple, expressive, understandable and reasoned language for the public. This famous and simple living cleric, in addition to teaching at different levels and training outstanding students, was also able to create numerous scientific works, of which "Tafsir al-Hadi al-Haq al-Mubin" is an example, and six volumes of it have been published so far. In his commentary, he has used many commentary sources, including Shiite and Sunni commentaries, and the originality of his sources shows his accuracy and good attention to the details and subtleties of the Qur'an. Verbal as well as writing and editing materials are included in this study. Using descriptive-analytical method based on field and oral interviews, the authors have tried to critique and methodology of this interpretive collection, and provide a better and better familiarity for Quranic scholars. However, this great world should be introduced to the audience as one of the valuable heritage of Islamic civilized culture.
  Keywords: holy Quran, Tafsir al-Hadi al-Haq al-Mubin, Criticism, methodology, Sarrafzadeh, Kashan