درباره نشریه
ISSN:
2538-273X
eISSN:
2538-5593
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم ورزشی
مدیر مسئول:
دکتر علی شریف نژاد
سردبیر:
دکتر محمدتقی اقدسی
دبیر تحریریه:
دکتر علی کاشی
مدیرداخلی:
فائزه فربد
تلفن:
021-88529122-3
سایت اختصاصی:
mbj.ssrc.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، پلاک 3، ، کدپستی: 1587958711
تاریخ به‌روزآوری: 1400/07/16

آرشیو این مجله در فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی می باشد.

مدیر مسئول
دکتر علی شریف نژاد

Ali Sharifnezhad

سردبیر
دکتر محمدتقی اقدسی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mohamad Taghi Aghdasi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Motor Behavior
دبیر تحریریه
دکتر علی کاشی

Ali Kashi

اعضای تحریریه
دکتر ملیحه نعیمی کیا
استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Maliheh Naeimikia
Assistant Professor of Sport Science Research Institute
Specialist: Motor Behavior
دکتر احمدرضا موحدی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: رفتار حرکتی، رشد حرکتی یادگیری حرکتی
Ahmad Reza Movahedi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Motor Behavior, Motor Development Motor Learning
دکتر حمیدرضا طاهری
استاد رفتار حرکتی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Hamidreza Taheri
Professor, Motor Behavior
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Motor Behavior
دکتر علی کاشی

Ali Kashi

دکتر محمدتقی اقدسی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mohamad Taghi Aghdasi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Motor Behavior
دکتر مهدی سهرابی
استاد تمام علوم ورزشی گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد
Mehdi Sohrabi
Full Professor, Sport sciences - Motor Behavior - Sport Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر حسن محمدزاده
استاد دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Hasan Mohamadzadeh
Professor, Motor Behavior
University of Urmia
Specialist: Motor Behavior
مدیرداخلی
فائزه فربد

Faezeh Farbod

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۱