درباره نشریه
ISSN:
2538-273X
eISSN:
2538-5593
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم ورزشی
مدیر مسئول:
دکتر علی شریف نژاد
سردبیر:
دکتر مهدی نمازی زاده
دبیر تحریریه:
دکتر علی کاشی
مدیرداخلی:
مهندس راضیه ایرانی
تلفن:
021-88529122-3
سایت اختصاصی:
mbj.ssrc.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، پلاک 3، ، کدپستی: 1587958711
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/29

آرشیو این مجله در فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی می باشد.

مدیر مسئول
دکتر علی شریف نژاد
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ali Sharifnezhad
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر مهدی نمازی زاده
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mahdi Namazizadeh
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Motor Behavior
دبیر تحریریه
دکتر علی کاشی
استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Ali Kashi
Assistant Professor of Physical Education Research Institute
Specialist: Motor Behavior
اعضای تحریریه
دکتر ملیحه نعیمی کیا
استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Maliheh Naeimikia
Assistant Professor of Sport Science Research Institute
Specialist: Motor Behavior
دکتر احمدرضا موحدی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: رفتار حرکتی، رشد حرکتی یادگیری حرکتی
Ahmad Reza Movahedi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Motor Behavior, Motor Development Motor Learning
دکتر حمیدرضا طاهری

رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Hamidreza Taheri

Specialist: Motor Behavior
دکتر علی کاشی
استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Ali Kashi
Assistant Professor of Physical Education Research Institute
Specialist: Motor Behavior
دکتر محمدتقی اقدسی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mohamad Taghi Aghdasi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Motor Behavior
دکتر مهدی سهرابی
استاد دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mahdi Sohrabi
Professor Faculty of Energy and Physics
Amirkabir University of Technology
Specialist: Motor Behavior
دکتر حسن محمدزاده
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Hasan Mohamadzadeh
Associate Professor
University of Urmia
Specialist: Motor Behavior
مدیرداخلی
مهندس راضیه ایرانی

رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Raziyeh Irani

Specialist: industrial engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۲