درباره نشریه
ISSN:
2538-273X
eISSN:
2538-5593
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مدیر مسئول:
دکتر زهرا سلمان
سردبیر:
دکتر زهرا سلمان
دبیر تحریریه:
دکتر صالح رفیعی
کارشناس:
فائزه فربد
تلفن:
021-88529122-3
سایت اختصاصی:
mbj.ssrc.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، پلاک 3، ، کدپستی: 1587958711
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/01

آرشیو این مجله در فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی می باشد.

مدیر مسئول
دکتر زهرا سلمان

رشته تخصصی: رفتار حرکتی (کنترل و یادگیری و رشد حرکتی)
Zahra Salman

Specialist: motor behavior
سردبیر
دکتر زهرا سلمان

رشته تخصصی: رفتار حرکتی (کنترل و یادگیری و رشد حرکتی)
Zahra Salman

Specialist: motor behavior
دبیر تحریریه
دکتر صالح رفیعی
استادیار گروه رفتار حرکتی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
Saleh Rafiee
Assistant Professor, department of motor behavior
اعضای تحریریه
دکتر احمدرضا موحدی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: رفتار حرکتی، رشد حرکتی یادگیری حرکتی
Ahmad Reza Movahedi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Motor Behavior, Motor Development Motor Learning
دکتر حمیدرضا طاهری
استاد رفتار حرکتی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Hamidreza Taheri
Professor, Motor Behavior
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Motor Behavior
دکتر علی کاشی

Ali Kashi

دکتر محمود شیخ
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mahmood Shiekh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Motor Behavior
Pamela Haibach-Beach
Pamela Haibach-Beach
The SUNY College at Brockport
Specialist: Motor Behavior
Melanie E. Perreault

دکتر مهدی نمازی زاده
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mahdi Namazizadeh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Motor Behavior
دکتر محمدتقی اقدسی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mohamad Taghi Aghdasi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Motor Behavior
دکتر حسن خلجی

Hasan Khalaji

دکتر مهدی سهرابی
استاد تمام علوم ورزشی گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد
Mehdi Sohrabi
Full Professor, Sport sciences - Motor Behavior - Sport Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر حسن محمدزاده
استاد دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Hasan Mohamadzadeh
Professor, Motor Behavior
University of Urmia
Specialist: Motor Behavior
کارشناس
فائزه فربد

Faezeh Farbod

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۲