درباره نشریه
ISSN:
2228-6462
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی قشم
مدیر مسئول:
دکتر احسان کامرانی
سردبیر:
دکتر هادی اعظمی
سردبیر:
افشین متقی دستنایی
مدیرداخلی:
سجاد رحمنی
تلفن:
021-86070151
دورنگار:
076-35243400
سایت اختصاصی:
www.jgeoqeshm.ir
نشانی:
قشم، جزیره قشم، سایت نخل زرین، موسسه آموزش عالی قشم، دبیرخانه فصلنامه
تلفن همراه:
09125984416
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/06
مدیر مسئول
دکتر احسان کامرانی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: شیلات، ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی آبزیان
Ehsan Kamrani
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Fisheries, Evaluation of aquatic reservoirs and dynamics
سردبیر
دکتر هادی اعظمی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Hadi Azami
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Political Geography
افشین متقی دستنایی
دانشیار جغرافیای سیاسی،علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی
Afshin Mottaghi
Associate Professor, Political geography, geography
Kharazmi University
اعضای تحریریه
افشین متقی دستنایی
دانشیار جغرافیای سیاسی،علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی
Afshin Mottaghi
Associate Professor, Political geography, geography
Kharazmi University
فریبا اسفندیاری درآباد

دکتر مسعود مهدوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Masoud Mahdavi
Professor
University of Tehran
Specialist: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دکتر محمد سلیقه
دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آب و هواشناسی
Mohammad Saligheh
Associate Professor Faculty of Geography
Kharazmi University
Specialist: Meteorology
دکتر محمدرضا قائدی

Mohammadreza Ghaedi

دکتر صادق صالحی
دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی محیط زیست
Sadegh Salehi
Associate Professor, Department of Social Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Sociology of Environment
دکتر محمدحسین رامشت
استاد رشته جغرافیا دانشکده علوم جغرافیایی وبرنامه ریزی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mohammad Hossein Ramesht
Professor, Geography department
University of Isfahan
Specialist: Geomorphology
دکتر علی شمس الدینی
دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی- برنامه ریزی منطقه ای
Ali Shamsoddini
Associate Professor, Geography and Urban Planning, Islamic Azad University
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography and Rural Planning
مدیرداخلی
سجاد رحمنی

Sajad Rahmani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۷۶