درباره نشریه
ISSN:
2322-5777
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی مالی ایران
مدیر مسئول:
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
سردبیر:
دکتر میرفیض فلاح شمس
سردبیر:
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
مدیرداخلی:
مهندس منصور فیض الله زاده
تلفن:
021-44050659
021-44050657
سایت اختصاصی:
jik.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار آیت اله کاشانی، ساختمان گلزار، روبروی پمپ بنزین، واحد 21
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/10
مدیر مسئول
فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor, Science and Research Branch,
Specialist: Financial Management, financial and accounting
سردبیر
میرفیض فلاح شمس
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت و حسابداری
Mir Feiz Falah Shams
Associate Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: Financial Management and Acconting
فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor, Science and Research Branch,
Specialist: Financial Management, financial and accounting
هیات تحریریه
هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor, Science and Resrarch Branch,
Specialist: Business Management
غلامرضا اسلامی بیدگلی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Gholam Reza EslamiBidgoli
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Financial Management
تقی ترابی
دانشیار واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اقتصاد
Taghi Torabi
Associate Professor, science and research unite,
Specialist: Economy
مهدی تقوی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاددان
Mehdi Taghavi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economist
رضا تهرانی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
Reza Tehrani
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Financial Management, Financial management and investment
غلامرضا جهانشاهلو
استاد دانشگاه تربیت معلم
رشته تخصصی: ریاضیات
Gholam Reza Jahanshahloo
Professor, Kharazmi University
Specialist: Mathematics
پیام حنفی زاده
استادیار دانشکده میدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: سیستم‎های اطلاعاتی، مهندسی صنایع
Payam Hanafizadeh
Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information systems, ر
فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor, Science and Research Branch,
Specialist: Financial Management, financial and accounting
علی سعیدی
استادیار تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی - مالی
Ali Saeedi
Assistant Professor, Tehran North,
ابراهیم عباسی
دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
رشته تخصصی: حسابداری مالی، مدیریت مالی
Ebrahim Abbasi
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Financial Accounting, Financial Management
مدیرداخلی
منصور فیض الله زاده
دانشگاه آزاد اسلامی
Mansour Feizollahzadeh
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۸