درباره نشریه
ISSN:
2322-5777
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی مالی ایران
مدیر مسئول:
دکتر هاشم نیکومرام
سردبیر:
دکتر میرفیض فلاح شمس
مدیرداخلی:
مهندس منصور فیض الله زاده
تلفن:
021-44050659
021-44050657
سایت اختصاصی:
jik.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار آیت اله کاشانی، ساختمان گلزار، روبروی پمپ بنزین، واحد 21
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/16
مدیر مسئول
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor Science and Resrarch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
سردبیر
دکتر میرفیض فلاح شمس
دانشیار مالی ، گروه مدیریت مالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: مدیریت و حسابداری
Mir Feiz Falah Shams
Associate Professor, Finance , Financial Group
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management and Acconting
اعضای تحریریه
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor Science and Resrarch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
دکتر میرفیض فلاح شمس
دانشیار مالی ، گروه مدیریت مالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: مدیریت و حسابداری
Mir Feiz Falah Shams
Associate Professor, Finance , Financial Group
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management and Acconting
دکتر زهرا پورزمانی
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
Zahra Pourzamani
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Accounting
دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Gholam Reza EslamiBidgoli
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Financial Management
دکتر تقی ترابی
دانشیار واحد علوم وتحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اقتصاد
Taghi Torabi
Associate Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Economy
دکتر مهدی تقوی
استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاددان
Mehdi Taghavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economist
دکتر رضا تهرانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
Reza Tehrani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Financial Management, Financial management and investment
دکتر غلامرضا جهانشاهلو
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ریاضیات
Gholam Reza Jahanshahloo
Professor
Kharazmi University
Specialist: Mathematics
دکتر پیام حنفی زاده
استاد مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: سیستم‎های اطلاعاتی، مهندسی صنایع
Payam Hanafizadeh
Professor, Department of Information Technology and Operations Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information systems
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, financial and accounting
دکتر علی سعیدی
استادیار تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی - مالی
Ali Saeedi
Assistant Professor Tehran North
Central Office, Islamic Azad University
دکتر ابراهیم عباسی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری مالی، مدیریت مالی
Ebrahim Abbasi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Financial Accounting, Financial Management
مدیرداخلی
مهندس منصور فیض الله زاده

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mansour Feizollahzadeh

Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۸۶۹