درباره نشریه
ISSN:
2251-8991
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مدیر مسئول:
مهندس ابوطالب شفقت
سردبیر:
دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
جانشین سردبیر:
دکتر جواد وزیری
مدیر اجرایی:
مهندس سیدوحید داعی نیاکی
تلفن:
021-22808796
دورنگار:
021-22808796
سایت اختصاصی:
www.behboodmodiriyat.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/01
مدیر مسئول
مهندس ابوطالب شفقت
مهندس ابوطالب شفقت
سردبیر
دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت
Hamid Reza Fartookzade
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Management
جانشین سردبیر
دکتر جواد وزیری
رشته تخصصی: سیاست علم و فناوری
Javad Vaziri
Specialist: Science and Technology Policy
هیات تحریریه
دکتر سیدحسین ابطحی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت توسعه منابع انسانی، مهندسی مدیریت
Seyyed Hosein Abtahi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Manage HR Development, Management Engineering
دکتر علی رضاییان
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت رفتاری(بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Professor, Faculty of Management and Accounting,
Specialist: Behavioral management (management improvement)
دکتر سیدعلی اکبر افجه ای
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رهبری و رفتار انسانی، مدیریت و توسعه سازمانی
Seyyed Ali Akbar Afjei
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر سیدحسن ابطحی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت
Seyedhosein Abtahi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management
دکتر محمود ساعتچی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی اجتماعی
Mahmood Saatchi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: social Psychology
دکتر رسول نورالسناء
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: کنترل کیفیت، آمار کابردی
Rasoul Noorossana
Professor, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Quality Control, Applied Statistics
دکتر سیدسپهر قاضی نوری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Sepehr Ghazinoori
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Eng
دکتر علی محمد احمدوند
استاد دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Ali Mohammad Ahmadvand
Professor, Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
دکتر محمدابراهیم محمدپور زرندی
دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohammad Ebrahim Mohammad Pour zarandi
Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Management
دکتر علی دیواندری
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Divandari
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: governmental management
دکتر پیمان اخوان
استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت دانش
Peyman Akhavan
Professor, Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: knowledge management
دکتر رضا حسنوی
استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری
Reza Hosnavi
Professor, Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Industrial Engineering - System and Productivity
دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت
Hamid Reza Fartookzade
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Management
دکتر ابراهیم محمودزاده
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Ebrahim Mahmoodzade
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: strategic Managment
دکتر مهدی نقیان فشارکی
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: برق- کامپیوتر
Mahdi Naghian Fesharaki
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Electricity - Computer
مدیر اجرایی
مهندس سیدوحید داعی نیاکی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Vahid Daei Niyaki
Specialist: Industrial Eng
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۵