درباره نشریه
ISSN:
2251-8991
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا کریمی قهرودی
سردبیر:
دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
جانشین سردبیر:
دکتر جواد وزیری
دبیر تحریریه:
دکتر سیامک طهماسبی
مدیر اجرایی:
فاطمه زهرا خوش طینت
تلفن:
021-22808796
دورنگار:
021-22808796
سایت اختصاصی:
www.behboodmodiriat.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/12
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا کریمی قهرودی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سردبیر
دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت
Hamid Reza Fartookzade
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Management
جانشین سردبیر
دکتر جواد وزیری

رشته تخصصی: سیاست علم و فناوری
Javad Vaziri

Specialist: Science and Technology Policy
دبیر تحریریه
دکتر سیامک طهماسبی
استادیار گروه علم و فناوری
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Siamah Tahmasebi
Assistant Professor, Science and Technology
Supreme National Defense University
اعضای تحریریه
دکتر مهدی الیاسی

دکتر بهمن حاجی پور
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی - استراتژیک
Bahman Hajipour
Associate Professor, Department of Commercial Management
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management, Strategic Business Management
دکتر حسین صفری
استاد
دانشگاه تهران
Hossein Safari
Professor
University of Tehran
دکتر منوچهر منطقی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت سیستمها و روشها
Manoochehr Manteghi
Assistant Professor
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر علی رضاییان
استاد تمام مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نظریه های سیستم، مدیریت رفتاری بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Full Professor, management and accounting
Shahid Beheshti University
دکتر سید علی اکبر افجه ای
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: رهبری و رفتار انسانی، مدیریت و توسعه سازمانی
Seyyed Ali Akbar Afjei
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر سید سپهر قاضی نوری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Sepehr Ghazinoory
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Eng
دکتر محمدابراهیم محمدپور زرندی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohammad Ebrahim Mohammad Pour Zarandi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Management
دکتر پیمان اخوان
استاد تمام دانشگاه
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مدیریت دانش، نوآوری، بلاکچین و کریپتوکارنسی
Peyman Akhavan

Specialist: Knowledge management, Innovation, Blockchain, Industrial engineering
دکتر رضا حسنوی
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری
Reza Hosnavi
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Industrial Engineering - System and Productivity
دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت
Hamid Reza Fartookzade
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Management
مدیر اجرایی
فاطمه زهرا خوش طینت
فاطمه زهرا خوش طینت

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۹