درباره نشریه
ISSN:
2251-8991
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مدیر مسئول:
مهندس ابوطالب شفقت
سردبیر:
دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
جانشین سردبیر:
دکتر جواد وزیری
مدیر اجرایی:
میلاد عظیمی
تلفن:
021-22808796
دورنگار:
021-22808796
سایت اختصاصی:
www.behboodmodiriat.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/30
مدیر مسئول
مهندس ابوطالب شفقت
مهندس ابوطالب شفقت

سردبیر
دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت
Hamid Reza Fartookzade
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Management
جانشین سردبیر
دکتر جواد وزیری

رشته تخصصی: سیاست علم و فناوری
Javad Vaziri

Specialist: Science and Technology Policy
اعضای تحریریه
دکتر مهدی الیاسی

دکتر بهمن حاجی پور
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی - استراتژیک
Bahman Hajipour
Associate Professor, Department of Commercial Management
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management, Strategic Business Management
دکتر حسین صفری
استاد
دانشگاه تهران
Hossein Safari
Professor
University of Tehran
دکتر منوچهر منطقی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت سیستمها و روشها
Manoochehr Manteghi
Assistant Professor
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر سید علی اکبر افجه ای
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: رهبری و رفتار انسانی، مدیریت و توسعه سازمانی
Seyyed Ali Akbar Afjei
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر سید سپهر قاضی نوری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Sepehr Ghazinoory
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Eng
دکتر محمدابراهیم محمدپور زرندی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohammad Ebrahim Mohammad Pour Zarandi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Management
دکتر پیمان اخوان
استاد تمام دانشگاه
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مدیریت دانش، نوآوری، بلاکچین و کریپتوکارنسی
Peyman Akhavan

Specialist: Knowledge management, Innovation, Blockchain, Industrial engineering
دکتر رضا حسنوی
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری
Reza Hosnavi
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Industrial Engineering - System and Productivity
دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت
Hamid Reza Fartookzade
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Management
مدیر اجرایی
میلاد عظیمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۸