فهرست مطالب

بهبود مدیریت - پیاپی 62 (زمستان 1402)

فصلنامه بهبود مدیریت
پیاپی 62 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسن ترابی، حمیدرضا طهوری* صفحات 1-34
  صنعت پوشاک از جمله صنایع درآمدزا و اشتغال آفرین در عرصه جهانی و ملی است. هدف این مقاله تبیین چالش‏های پیش روی ایران برای تولید و توزیع پوشاک و ارایه بسته‏ های سیاستی برای رفع آنها است. در این پژوهش از طریق مطالعه منابع و انجام مصاحبه های عمیق نیمه هدایت شده، داده ها جمع آوری شدند و به روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. 191 گزاره در قالب 31 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی دسته‏ بندی شدند. مقوله های اصلی عبارتند از "نگاه منبع محور"، "حمایت دولتی"، "فناوری و ماشین آلات"، "زنجیره تامین کار آمد"، "ایجاد نشان تجاری" و"طراحی و مد". برای نهایی سازی و اعتبار سنجی چالشها و بسته های سیاستی، نسبت به تشکیل گروه های متمرکز اقدام شد. از جمله چالش‏های مهم عبارتند از مداخله و حمایت ناکافی دولت برای ایفای نقش تنظیم‏گری، زنجیره تامین و زیرساخت کم کارآمد و ضعف در طراحی و ارایه مد. بسته های سیاستی پیشنهادی نیز عبارتند از: مبارزه با قاچاق، توسعه پلتفرم یکپارچه سازی زنجیره پوشاک، ایجاد نشان تجاری جامع در عرصه طراحی و عرضه پوشاک، توسعه ابزارهای تامین مالی، توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و خلاق، توسعه مقیاس و بازار محصولات و خدمات دانش بنیان، به کارگیری فناوری واقعیت افزوده در فروش، ایجاد و توسعه شتاب‏دهنده ها و مراکز نوآوری تخصصی، تولید بار اول ماشین‏آلات و قطعات پر مصرف دارای صرفه اقتصادی، ایجاد شهرک های صنعتی و رفع تبعیض مالیاتی در سرتاسر زنجیره.
  کلیدواژگان: صنعت پوشاک، تولید دانش بنیان، گروه مرکزی، تحلیل محتوا، چالش، چارچوب سیاستی
 • حامد خان زاده*، مرضیه همتی صفحات 35-67
  استراتژی های تولید، مجموعه ای از ابزارها را در اختیار سازمان ها می گذارد تا با به کارگیری ترکیبی از آن ها، گام های مناسبی برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی بردارند. در این بین صنعت خودروهای سنگین، به عنوان یکی از صنایع مولد و کارآفرین کشور، می تواند با انتخاب اولویت های رقابتی مناسب، عملکرد صادراتی خود در منطقه خاورمیانه را بهبود بخشد. این پژوهش به دنبال آن است تا با تبیین مدلی مناسب برای صادرات خودروهای سنگین ایرانی، در این مسیر یاری رسان باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل شرکت های تولیدکننده خودروهای سنگین در ایران است. همچنین با توجه به محدود بودن تعداد اعضای جامعه آماری، از روش سرشماری استفاده شده و تمام اعضاء مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش، پس از استخراج چارچوب مفهومی اولیه از ادبیات پژوهش، با بهره گیری از پرسشنامه مورد تایید خبرگان، مدل مفهومی با استفاده از معادلات ساختاری و با بهره گیری از نرم افزار Smart-PLS مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور، اعتبارسنجی مدل اندازه گیری و مدل ساختاری انجام شده و مدل روابط ساختاری بومی شده صادرات خودروهای سنگین ایرانی تدوین گردید. یافته های پژوهش علاوه بر آن که نشان داد تولیدکنندگان خودروهای سنگین کشورمان، باید به ترتیب اولویت های رقابتی انعطاف پذیری و تحویل پذیری را جهت بهبود عملکرد صادراتی خود در صدر توجه قرار دهند؛ اقدامات و برنامه های اجرایی برای بهبود عملکرد حاصل از هریک از اولویت ها را پیشنهاد نمود. همچنین این پژوهش مشخص کرد عملکرد صادراتی فعلی خودروهای سنگین ایران در وضعیت مناسبی قرار نداشته و از نظر برخی شاخص ها دارای وضعیتی ضعیف و از نظر بعضی دیگر از شاخص ها، دارای وضعیتی متوسط است.
  کلیدواژگان: «استراتژی»، «استراتژی تولید»، «خودروی سنگین»، «صادرات»
 • جواد مشایخ*، وحیدرضا اکبری، امیر ذاکری صفحات 68-96
  صنایع فضایی به جهت وجود پیچیدگی های متعدد، مدل های متفاوتی را نسبت به صنایع تولیدی با پروژه های کوچک، برای نوآوری باز بکار می گیرند. عدم بکارگیری مدل نوآوری باز مناسب و سازگار با پیچیدگی ها در صنعت فضایی کشور، منجر به کاهش نوآوری اثربخش می شود. در این تحقیق، تلاش شده است با استفاده از متدولوژی فراترکیب و بررسی منابع معتبر بین المللی، گونه شناسی مدل های نوآوری باز صنایع فضایی دنیا انجام گیرد. شناخت دقیق نوع نوآوری باز مورد نیاز صنعت فضایی کشور، گام اساسی در طرح ریزی حرکت به سمت یک کشور فضایی توسعه یافته است. در این مقاله در نهایت 68 کدگزینشی، 25 مقوله و 5 مضمون کلیدی و 3 گونه استخراج شده در تحقیق، ارایه می شود. نوآوری باز مبتنی بر جمع سپاری، نوآوری باز مبتنی بر همکاری های مشترک و نوآوری باز مبتنی بر برون سپاری، گونه هایی هستند که در این تحقیق شناسی شدند. در این تحقیق مشخص شد نوآوری باز در سازمان های فضایی پیشرو، بیشتر مبتنی بر استفاده از جمع سپاری برای حل مساله ها است تا اینکه صرفا بر مبنای برون سپاری باشد. سازمان های فضایی نوظهور نیز بیشتر تلاش می کنند تا از همکاری مشترک با صنایع و دانشگاه ها بهره می گیرند تا اینکه مستقلا با یک صنعت و یا یک دانشگاه وارد قرارداد شوند.
  کلیدواژگان: گونه شناسی، نوآوری باز، برون سپاری، کنسرسیسوم، جمع سپاری
 • حسین حسینی، محمدرضا ذوالفقاریان* صفحات 97-131
  صنعت نفت و گاز در اقتصاد ایران گرفتار چالش ها و مسایل مزمنی است. به نظر می رسد راهکار ریشه ای در مواجهه با این چالش ها، تحول بنیادین و نوآوری های سیستمی است و نه راهکارهای سطحی و مقطعی. با وجود این، طبق بررسی ها، بیشتر تحقیقات انجام شده درباره این صنعت فاقد رویکرد تحول آفرین هستند ونتیجه ای جز تثبیت و تقویت وضع موجود را در بر نخواهند داشت. در این پژوهش از حوزه نوظهور گذارپژوهی و به طور خاص از رویکرد چندسطحی جهت بررسی تحولات بنیادین در صنعت نفت و گاز استفاده شده است. در این مقاله، از موردکاوی به عنوان استراتژی تحقیق و داده هایی از مقالات و اسناد مرتبط همچنین یافته های نوزده مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه صنعت نفت و گاز ایران به عنوان منابع داده ای پژوهش استفاده شده است. بر همین اساس، این تحقیق با بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی صنعت نفت و گاز در سطوح مختلف به دنبال فهم مسیرهای گذار این صنعت در افق 1450 با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. با تحلیل مسیرهای گذار مبتنی بر رویکرد چندسطحی، مشخص شد که دو مسیر تحول و بازپیکربندی از احتمال وقوع بیشتری نسبت به سایر مسیرهای گذار در صنعت نفت و گاز ایران برخوردارند. در همین راستا، برخی راهکارها و اقدامات متناسب نیز ذیل این دو مسیر در این تحقیق ارایه شده است.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، رویکرد چند سطحی، گذارپژوهی، صنعت نفت و گاز
 • کیارش فرتاش*، پریسا نواب ایرانی صفحات 132-166

  تحریک و حمایت از نوآوری در بنگاه ها از مسایل حایز اهمیت در سیاست فناوری و نوآوری است. در این راستا "آژانس های نوآوری" - نهادهایی عموما دولتی - در کشورهای مختلف تاسیس شده که ماموریت آن ها طراحی و پیاده سازی راه حل ها و ابزارهای سیاستی فناوری و نوآوری است. بر این اساس، هدف مقاله حاضر ارایه چارچوب کارکردها و تحلیل کارکردهای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان به عنوان آژانس ملی نوآوری در ایران است. قلمرو زمانی این پژوهش از سال 1385 تا 1401، و قلمرو مکانی آن فعالیت ها و اقدامات معاونت علمی است. داده های مورد نیاز این مقاله از طریق 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته، اسناد و گزارش های سیاستی جمع آوری و با تحلیل محتوا از طریق کدگذاری محوری تحلیل می شود. بر اساس یافته ها 8 کارکرد عمده آژانس های نوآوری از جمله معاونت علمی عبارتند از حمایت از پژوهش و توسعه فناوری؛ حمایت از شبکه سازی و شکل گیری زیرساخت ها و توسعه زیست بوم نوآوری؛ حمایت از تجاری سازی، صیانت و شکل دهی بازار فناوری و نوآوری؛ توانمندسازی شرکت های فناور، دانش بنیان و استارتاپ ها؛ تقویت دیپلماسی فناوری و نوآوری و جابجایی بین المللی متخصصان؛ حمایت از صادرات و توانمندی صادراتی؛ تامین مالی فناوری و نوآوری؛ و هوشمندی سیاستی فناوری و نوآوری. با توجه خلاهای نهادی و بافتار ایران، در کارکردهایی مانند تنظیم گری و تامین مالی، معاونت علمی در مقایسه با سایر آژانس های نوآوری، نقش پررنگ تری ایفا نموده و در برخی کارکردها از جمله همکاری فناورانه و جذب سرمایه گذاری خارجی فعالیت موثر کمتری در مقایسه با همتایان بین المللی خود دارد. نتایج این پژوهش حاوی پیشنهاداتی برای سیاستگذاران و نیز پژوهش های آتی است.

  کلیدواژگان: آژانس نوآوری، آژانس ملی نوآوری، سیاست نوآوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان
 • مجید لطفی حقیقت، طهمورث سهرابی*، جمشید عدالتیان شهریاری صفحات 167-194
  هدف این پژوهش، طراحی مدل توسعه نوآوری های تکنولوژیک صنعت خودرو در ایران مورد، مطالعه: اکوسیستم خوشه های تحقیق و توسعه خودروهای تجاری گروه صنعتی ایران خودرو می باشد.روش پژوهش از نوع کیفی - کمی است. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد که مصاحبه شوندگان از افراد خبره در شرکت ایران خودرو دیزل بوده و به صورت هدفمند انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با روش داده بنیاد انجام و با رویکرد استراوس و کوربین و منجر به مدل نهایی شد. در این فرایند، 78 مفهوم و 34 مقوله مشخص شد که در قالب 5 محور ایجاد شدند. در بخش اعتبارسنجی کمی مدل، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در ابتدا پرسشنامه هایی تدوین شده و روایی و پایایی آن ها مورد بررسی قرار گرفتته و تایید شد.سپس در میان نمونه آماری توزیع گردید. نمونه آماری، 80 نفر از مدیران و کارشناسان در ایران خودرو دیزل بودند. بر اساس تحلیل داده های پرسشنامه، با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها، از روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2، مدل تحقیق آزمون شده و مورد تایید قرار گرفت. بر مبنای این تحلیل ها، میزان تاثیر شرایط علی بر پدیده اصلی برابر با 0.534، میزان تاثیر پدیده اصلی بر راهبرد برابر با0.628، میزان تاثیر شرایط زمینه ای بر راهبرد برابر با0.473، میزان تاثیرشرایط مداخله گر بر راهبرد برابر با0.752 و میزان تاثیر راهبرد بر پیامد برابر با 0.641 می باشد.
  کلیدواژگان: ایران خودرو، رویکرد داده بنیاد، خودروهای تجاری، نوآوری فناورانه
|
 • Hassan Torabi, Hamid Reza Tahouri * Pages 1-34
  The apparel industry is among the income-generating and entrepreneurial ones in the global and national arena. The purpose of this paper is to explain the challenges facing Iran in the production and distribution of clothing and to provide policy packages to solve them. In this research, data were collected through the literature review and semi-directed in-depth interviews and investigated using qualitative content analysis. 191 propositions were classified into 31 sub-categories and rendered to form 6 main categories. The main categories are "resource-based view", "government advocation", "technology and machinery", "effective supply chain", "branding" and "design and fashion". Then, to finalize and validate the challenges and policy packages, focus groups were formed. Among the important challenges are insufficient government intervention and support to play a regulatory role, inefficient supply chain and infrastructure, and weakness in fashion design and presentation. The proposed policy packages can be mentioned as fighting against smuggling, developing a platform for the integration of the apparel chain, creating a comprehensive brand in the field of designing and direct supply of clothing, developing financing tools (capital market, bonds), developing the export of knowledge-based products and services, development of the scale and market of knowledge-based products and services, the application of augmented reality technology in online sales, the creation and development of accelerators and specialized innovation centers, the first production of cost-effective and economical machines and parts, the creation of clothing production industrial centers, and elimination of tax discrimination throughout the apparel.
  Keywords: apparel industry, Knowledge-based production, focus group, content analysis, challenge, Policy Framework
 • Hamed Khanzadeh *, Marzieh Hemati Pages 35-67
  Production strategies provide organizations with a set of tools to take appropriate steps in path of presence in domestic and foreign markets by using a combination of them. Meanwhile, heavy vehicle industry, as one of the productive and entrepreneurial industries of country, can improve its export performance in Middle East region by choosing appropriate competitive priorities. This research seeks to help in this direction by explaining a suitable model for export of Iranian heavy vehicles. Statistical population of this research includes heavy vehicle manufacturing companies in Iran. Also, due to limited number of members of statistical population of research, census method was used and all members were investigated. In this research, after extracting initial conceptual framework from research literature, using a questionnaire approved by experts, conceptual model was tested using structural equation and using Smart-PLS software. For this purpose, validation of measurement model and the structural model was carried out, and localized structural relations model of export of Iranian heavy vehicles was developed. The findings of this research, in addition to showing that manufacturers of heavy vehicles in our country, should pay attention to competitive priorities of flexibility and deliverability in order to improve their export performance; it suggested measures and implementation plans related to improving performance of each of priorities. Also, this research determined that current export performance of Iran's heavy vehicles is not in a good condition and according to some indicators, it has a weak condition and according to some other indicators, it has an average condition.
  Keywords: Strategy, Production strategy, Heavy vehicle, Exports
 • Javad Mashayekh *, Vahidreza Akbari, Amir Zakery Pages 68-96
  Due to the existence of multiple complexities, space industries use different models for innovation than manufacturing industries with small projects. Non use the open innovation model suitable and compatible with the complexities in the country's space industry leads to the reduction of effective innovation. In this research, an attempt has been made to present the typology of the open innovation models of the world's space industries by using the meta- synthesis methodology and the review of reliable international sources. Accurately understanding the type of open innovation needed by the country's space industry is a fundamental step in planning the move towards a developed space country. Finally, in this article, 68 optional codes, 25 categories and 5 key themes and 3 species extracted in the research are presented. Open innovation based on crowdsourcing, open innovation based on joint collaborations, and open innovation based on outsourcing are the types identified in this research. In this research, it was found that open innovation in leading space organizations is more based on the use of crowdsourcing to solve problems rather than solely on the basis of outsourcing. Emerging space organizations are also more likely to take advantage of joint corporation with industry and university rather than contracting independently with industry or university.
  Keywords: Typology, Open Innovation, Outsourcing, Consortium, Crowdsourcing
 • Hossein Hosseini, Mohammadreza Zolfagharian * Pages 97-131
  The oil and gas industry in Iran's economy is plagued by chronic challenges and problems. It seems that the root solutions in facing these challenges are fundamental shifts and systems innovations, and not superficial and temporary fixes. However, most research on this industry lacks a transformative approach that will not result in anything other than consolidating and reinforcing the existing situation. In this research, the emerging field of transition studies, specifically the multi-level approach, has been adopted to investigate fundamental transformations in the oil and gas industry of Iran. Therefore, a case study is used as the research strategy, and data from the related articles and documents as well as the findings from the nineteen semi-structured interviews with experts in Iran's oil and gas industry are selected as the data sources. Accordingly, by examining the challenges and opportunities facing the oil and gas industry at different levels, this research seeks to explore the transition pathways of this industry in the horizon of 1450 (2072 in Georgian Calendar) with regard to the general policies on the economy of resistance. By analyzing the transition pathways drawing on the multi-level approach, it was found that the transformation and reconfiguration pathways are more likely to occur in the Iranian oil and gas industry. In this regard, the paper concludes with some related policies and actions under these two paths.
  Keywords: Economy of resistance, Multi-level Perspective, Transition Research, Oil, gas industry
 • Kiarash Fartash *, Parisa Navab Irani Pages 132-166

  Supporting innovation in firms is one of the critical policy issues in technology and innovation policy. In this regard, "innovation agencies" - generally public institutions - are founded in different countries to design and implement technology and innovation policy tools. Hence, the purpose of this research is to present a framework and investigate the functions of the Iran Vice-Presidency for Science, Technology, and Knowledge-based Economy (VPST) as the national innovation agency. The temporal boundary of our paper includes 2016 to 2022 and the spatial boundary is the activities and actions of VPST. We collected data through 21 semi-structured interviews, documents, and policy reports, then we analyzed data by content analysis. Based on our findings, the 8 main functions of innovation agencies, as well as VPST include supporting research and technology development; supporting networking and infrastructure formation and maturity of innovation ecosystem; supporting commercialization and shaping market for technology and innovation; empowering technological, knowledge-based firms and startups; strengthening technology and innovation diplomacy and international circulation of experts; supporting exports and strengthening export capabilities; financing technology and innovation; and lastly technology and innovation policy intelligence. Considering the institutional gaps and context of Iran, VPST has played a more significant role in functions such as regulation and financing, including IPO, compared to other international innovation agencies. While in some functions, such as technological cooperation and foreign investment, VPST is less engaged compared to its international counterparts. The results of this research contain recommendations for policymakers as well as future research.

  Keywords: Innovation agency, innovation policy, Knowledge-Based Economy, National innovation agency, Vice-Presidency for Science, Technology
 • Majid Lotfi Haghighat, Tahmoures Sohrabi *, Jamshid Edalatianshahryari Pages 167-194
  The purpose of this study is to design a model for the development of technological innovations in the automotive industry in Iran. Case study: Ecosystem of clusters of research and development of commercial vehicles of Iran Khodro Industrial Group. Semi-structured interviews were used to collect data in the qualitative section. The interviewees were experts from Iran Khodro Diesel Company and were purposefully selected. Data analysis was performed using the Grounded theory method and with the approach of Strauss and Corbin. In this process, 131 codes, 78 concepts and 34 categories were identified, which were created in the form of 5 axes. In the quantitative validation part of the model, the structural equation modeling method was used. First, questionnaires were developed and their validity and reliability were examined. Then, they were distributed among the statistical sample. The statistical sample was 80 managers and experts in Iran Khodro Diesel. Based on the data analysis of the questionnaire, due to the abnormality of the data distribution, the research model was tested and approved by the partial least squares method using Smart PLS software version 2. Based on these analyzes, the effect of causal conditions on the main phenomenon is equal to 0.534, the effect of the main phenomenon on the strategy is equal to 0.628, the effect of intervening conditions on the strategy is equal to 0.473, the effect of intervening conditions on the strategy is equal to 0.752 And the effect of strategy on outcome is 0.641.
  Keywords: Commercial vehicle, Grounded theory, Irankhodro, Technological Innovations