درباره نشریه
ISSN:
2345-4415
eISSN:
2345-4423
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه سمنان
مدیر مسئول:
عبدالحسین حداد
سردبیر:
دکتر علی خیرالدین
مدیر اجرایی:
دکتر حسین نادرپور
تلفن:
023-33654268
دورنگار:
023-33654268
سایت اختصاصی:
civiljournal.semnan.ac.ir
نشانی:
سمنان، دانشگاه سمنان، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/15
مدیر مسئول
عبدالحسین حداد
استاد مهندسی عمران
دانشگاه سمنان
Abdolhosein Haddad
Professor, Civil Engineering
Semnan University
سردبیر
دکتر علی خیرالدین
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی عمران، مهندسی سازه
Ali Kheyroddin
Professor Faculty of Civil Engineering
Semnan University
Specialist: Structural Engineering
اعضای تحریریه
دکتر حسین نادرپور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی سازه / زلزله
Hosein Naderpour
Associate Professor Faculty of Civil Engineering
Semnan University
Specialist: Structural/Earthquake Engineering
Thanasis Triantafillou

دکتر مهدی سعید سعیدی
استاد گروه مهندسی عمران و محیط زیست
رشته تخصصی: تکنولوژی بتن و مهندسی پل
Mehdi Saiid Saiidi
Professor Department of Civil & Environmental Engineering
Specialist: Concrete technology and bridge engineering
Rui Carneiro Barros
Associate Professor
Specialist: Structural/Earthquake Engineering
دکتر حسن حاجی کاظمی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: سازه های بتن آرمه
Hasan Haji kazemi
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Reinforced concrete structures
دکتر غلامعلی شفابخش
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: بزرگراه و مهندسی حمل و نقل
Gholam Ali Shafabakhsh
Professor Faculty of Civil Engineering
Semnan University
Specialist: Highway and Transportation Engineering
دکتر نادر هاتف
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مکانیک خاک، مهندسی بنیاد، ژئوسنتتیک، مکانیک سنگ، مهندسی زلزله، ژئوتکنیک
Nader Hataf
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Shirazu
Specialist: Soil Mechanics, Foundation Engineering, Geosynthetics, Rock Mechanics, Earthquake Engineering, Geotechnics
دکتر حمیدرضا رونق
استاد
رشته تخصصی: مهندسی سازه
Hamid Reza Ronagh
Professor
Specialist: Structural Engineering
دکتر داوود مستوفی نژاد
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی سازه
Davood Mostofinejad
Professor Faculty of Civil Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Structural Engineering
مدیر اجرایی
دکتر حسین نادرپور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی سازه / زلزله
Hosein Naderpour
Associate Professor Faculty of Civil Engineering
Semnan University
Specialist: Structural/Earthquake Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۸