درباره نشریه
ISSN:
2345-4415
eISSN:
2345-4423
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه سمنان
مدیر مسئول:
دکتر عبدالحسین حداد
سردبیر:
دکتر علی خیرالدین
مدیر اجرایی:
دکتر حسین نادرپور
تلفن:
023-33654268
دورنگار:
023-33654268
سایت اختصاصی:
civiljournal.semnan.ac.ir
نشانی:
سمنان، دانشگاه سمنان، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/19
مدیر مسئول
دکتر عبدالحسین حداد
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی ژئوتکنیک
Abdolhosein Haddad
Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University
Specialist: Geotechnical Engineering
سردبیر
دکتر علی خیرالدین
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی عمران، مهندسی سازه
Ali Kheyroddin
Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University
Specialist: Structural Engineering
هیات تحریریه
دکتر حسین نادرپور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی سازه / زلزله
Hosein Naderpour
Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University
Specialist: Structural/Earthquake Engineering
دکتر مهدی سعید سعیدی
استاد گروه مهندسی عمران و محیط زیست
رشته تخصصی: تکنولوژی بتن و مهندسی پل
Mehdi Saiid Saiidi
Professor, Department of Civil & Environmental Engineering,
Specialist: Concrete technology and bridge engineering
Rui Carneiro Barros
Associate Professor,
Specialist: Structural/Earthquake Engineering
دکتر حسن حاجی کاظمی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: سازه های بتن آرمه
Hasan Haji kazemi
Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Reinforced concrete structures
دکتر غلامعلی شفابخش
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: بزرگراه و مهندسی حمل و نقل
Gholam Ali Shafabakhsh
Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University
Specialist: Highway and Transportation Engineering
دکتر نادر هاتف
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مکانیک خاک، مهندسی بنیاد، ژئوسنتتیک، مکانیک سنگ، مهندسی زلزله، ژئوتکنیک
Nader Hataf
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Shirazu
Specialist: Soil Mechanics, Foundation Engineering, Geosynthetics, Rock Mechanics, Earthquake Engineering, Geotechnics
دکتر حمیدرضا رونق
استاد
رشته تخصصی: مهندسی سازه
Hamid Reza Ronagh
Professor,
Specialist: Structural Engineering
دکتر داوود مستوفی نژاد
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی سازه
Davood Mostofinejad
Professor, Faculty of Civil Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: Structural Engineering
مدیر اجرایی
دکتر حسین نادرپور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی سازه / زلزله
Hosein Naderpour
Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University
Specialist: Structural/Earthquake Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۳