درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کاشان
مدیر مسئول:
دکتر علی عمرانی پور
سردبیر:
دکتر غلامحسین معماریان
مدیرداخلی:
دکتر بابک عالمی
سایت اختصاصی:
jias.kashanu.ac.ir
نشانی:
کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/25
مدیر مسئول
دکتر علی عمرانی پور
دانشیار دانشکده معماری و هنر
دانشگاه کاشان
Ali Omranipour
Associate Professor, Faculty of Architecture & Art
University of Kashan
سردبیر
دکتر غلامحسین معماریان
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Gholamhossein Memarian
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا جیحانی
استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و هنر
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: تاریخ معماری و مرمت
Hamidreza Jayhani
Assistant Professor, Architecture
University of Kashan
Specialist: Architectural History and Conservation
دکتر عباس اکبری

دکتر محمدصادق طاهر طلوع دل
دانشیار گروه معماری
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Mohammad Sadegh Taher Tolou Del
Associate Professor, Architecture Department
Shahid Rajaee Teacher Training University
دکتر فاطمه کاتب
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Fatemeh Kateb
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Art research
دکتر ایرج اعتصام
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Iraj Etesam
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
دکتر پیروز حناچی
استاد دانشکده معماری
دانشگاه تهران
Pirooz Hanachi
Professor School of Architecture
University of Tehran
دکتر شاهین حیدری
استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری-انرژی
Shahin Heydari
Professor College of Architecture, College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Architecture-Energy
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
رشته تخصصی: شهرسازی
Hosein Kalantari Khalilabad
Professor of Academic Jihad
Specialist: Urban
دکتر اصغر محمدمرادی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
Asghar Mohammad Moradi
Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
دکتر غلامحسین معماریان
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Gholamhossein Memarian
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
دکتر محسن نیازی
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Mohsen Niazi
Professor
University of Kashan
Specialist: social Sciences
مدیرداخلی
دکتر بابک عالمی
استادیار معماری
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: معماری، فناوری، انرژی
Babak Alemi
Assistant Professor, Architecture
University of Kashan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۳