درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه کاشان
مدیر مسئول:
دکتر علی عمرانی پور
سردبیر:
دکتر غلامحسین معماریان
سایت اختصاصی:
jias.kashanu.ac.ir
نشانی:
کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/03
مدیر مسئول
دکتر علی عمرانی پور
استادیار دانشکده معماری و هن
دانشگاه کاشان
Ali Omranipoor
Assistant Professor School of Architecture and Art
University of Kashan
سردبیر
دکتر غلامحسین معماریان
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Gholamhossein Memarian
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
اعضای تحریریه
مهندس بابک عالمی
مهندس بابک عالمی

دکتر ایرج اعتصام
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Iraj Etesam
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
دکتر مجتبی انصاری
استاد دانشکده هنر معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری منظر
Mojtaba Ansari
Professor Art School of Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Landscape Architecture
دکتر امیرحسین چیت سازیان
دانشیار دانشکده معماری و هنر
دانشگاه کاشان
Amir Hossein Chitsazian
Associate Professor School of Architecture and Art
University of Kashan
دکتر پیروز حناچی
استاد دانشکده معماری
دانشگاه تهران
Pirooz Hanachi
Professor School of Architecture
University of Tehran
دکتر شاهین حیدری
استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری-انرژی
Shahin Heydari
Professor College of Architecture, College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Architecture-Energy
دکتر ابوالقاسم دادور
استاد دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی، پژوهش هنر
Abolghasem Dadvar
Professor art University
University of Alzahra
Specialist: Islamic Archaeology
دکتر حسین زمرشیدی
دکتر حسین زمرشیدی
استاد دانشکده مهندسی معمای و شهرسازی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: معماری
Hossein Zomarshidi
Professor School of Riddle and Urban Engineering
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architecture
دکتر علی عمرانی پور
استادیار دانشکده معماری و هن
دانشگاه کاشان
Ali Omranipoor
Assistant Professor School of Architecture and Art
University of Kashan
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
استاد جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: شهرسازی
Hosein Kalantari Khalilabad
Professor of Academic Jihad
Specialist: Urban
دکتر اصغر محمدمرادی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
Asghar Mohammad Moradi
Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
دکتر غلامحسین معماریان
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Gholamhossein Memarian
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
دکتر محسن نیازی
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Mohsen Niazi
Professor
University of Kashan
Specialist: social Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۳