درباره نشریه
ISSN:
2345-542x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
مدیر مسئول:
دکتر سعیدرضا قنبری زاده
سردبیر:
دکتر حسین رنجبر
سردبیر:
دکتر حسن اژدری
دبیراجرایی:
دکتر محمد قربانی
تلفن:
051-52242039
دورنگار:
051-52242039
سایت اختصاصی:
jms.thums.ac.ir
نشانی:
تربت حیدریه، فردوسی شمالی، خیابان رازی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، ، کدپستی: 9516915441
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/11
مدیر مسئول
دکتر سعیدرضا قنبری زاده

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: جراحی کلیه و مجاری ادراری
Saeed Reza Ghanbarizadeh

Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Urology
سردبیر
دکتر حسین رنجبر

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: پرستاری
Hossein Ranjbar

Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر حسن اژدری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Hasan Azhdari Zarmehri
Associate Professor
Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
اعضای تحریریه
دکتر آرش آرش کیا
عضو انجمن انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Arash Arashkia

Specialist: Medical Biotechnology
دکتر حسن اژدری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Hasan Azhdari Zarmehri
Associate Professor
Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر حبیب الله اسماعیلی
استاد آمارزیستی دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دکترای آمار زیستی
Habibollah Esmaily
Professor, biostatistics
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر حسین آیت اللهی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پاتولوژی ملکولی و سیتوژنتیک
Hossein Ayatollahi
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Pathology and Cytogenetics
دکتر اسحق ایلدر آبادی
استادیار گروه پرستاری/دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
رشته تخصصی: پرستاری
Eshagh Ildarabadi

Specialist: Nursing
دکتر مریم بخشی زاده

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Maryam Bakhshizadeh

Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر ادریس بذرافشان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Edris Bazrafshan
Professor
Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمدحسین بسک آبادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی، فیزیولوژی بالینی
Mohammad Hossein Boskabady
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Physiology, Clinical Physiology
دکتر زهرا بهبودی مقدم
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Zahra Behboodi Moghadam

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive health
Pier Paolo Piccaluga
University of Bologna, Bologna, Italy
Specialist: Hematology
دکتر نوشین پیمان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Nooshin Peyman
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر بابک تیمورزاده
دکتر بابک تیمورزاده

دکتر عباس حیدری
استاد پرستاری، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Abbas Heydari
Professor, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing, Nursing
دکتر سید حسین خادمی

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی
Seyyed Hossein Khademi

Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر مجتبی داوودی
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mojtaba Davoodi
Assistant Professor School of Health
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمدجواد رسایی

Mohammad Javad Rasaee

دکتر محمدرضا رضایی منش

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: انگل شناسی
Mohammad Reza Rezaeimanesh

Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر حسین رنجبر

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: پرستاری
Hossein Ranjbar

Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر بهرام زرمهری

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: طب اورژانس
Bahram Zarmehri

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
دکتر محمدشفیع مجددی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Mohammad-Shafi Mojadadi

Sabzevar University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر محمدرضا شگرف نخعی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mohamad-Reza Shegarf Nakhaei

Sabzevar University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر مصطفی شیخ الطایفه

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات سلامت
Mostafa Sheikhotayefeh

Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Technology
دکتر محمدحسین صفاپور
دکتر محمدحسین صفاپور

دکتر علی طلایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ali Talaei
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر علیرضا عابدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی، جراحی استخوان و مفاصل
Alireza Abedi
Assistant Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Bone and Joint Surgery
دکتر فرشید عابدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Farshid Abedi
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر امید عزیزی

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Omid Azizi

Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
حسین عزیزی

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: طب سنتی
Hossein Azizi

Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Traditional Medicine
دکتر علی اصغرپور
دکتر علی اصغرپور

دکتر رضا قاسمی
دکتر رضا قاسمی

دکتر سعیدرضا قنبری زاده

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: جراحی کلیه و مجاری ادراری
Saeed Reza Ghanbarizadeh

Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر سمانه کاخکی

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Samaneh Kakhki

Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Chemistry
دکتر خلیل کیمیافر
استادیار دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی- درمانی
Khalil kimia Far
Assistant Professor Faculty of Paramedical Sciences
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health information management
دکتر علی گرجی
استاد دانشگاه مونستر آلمان
رشته تخصصی: نوروفیزیولوژی
Ali Gorji
Professor
Specialist: Neurophysiology
دکتر رباب لطیف نژاد رودسری
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بهداشت باروری، مامایی
Robab Latifnejad Roudsari
Professor School of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health, Midwifery
دکتر محمدعلی محققی
استاد مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Mohammad Ali Mohagheghi
professor Cancer Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: parasitology
دکتر جعفر مسافر

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: نانوفناوری داروئی
Jafar Mosafer

Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Nanotechnology
دکتر زینب محمدحسینی نوه
عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی کاشمر
رشته تخصصی: بیوفیزیک محاسباتی
Zeynab Mohammad Hosseini Naveh

Specialist: Comutational Biophysics
دکتر علیرضا موسوی جراحی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Alireza Mosavi Jarrahi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Epidemiology
دکتر رضا نجفی پور

دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: ژنتیک
Reza Najafipour

Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Genetics
دکتر حسین نجم آبادی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: زنتیک پزشکی
Hosein Najmabadi
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: medical Genetics
میلاد نظرزاده

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Milad Nazarzadeh

Sabzevar University of Medical Sciences
Specialist: Eidemiology
دکتر محسن نواری

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Mohsen Navari

Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology
دبیراجرایی
دکتر محمد قربانی
کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: هماتولوژی و بانک خون
Mohammad Ghorbani
Master
Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Hematology and Blood Bank
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۹