درباره نشریه
ISSN:
2383-2738
eISSN:
2383-2746
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن زیست شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد نبیونی
سردبیر:
دکتر محمدرضا زمانی
مدیر اجرایی:
امیرحسین بندلی
تلفن:
021-88310033
دورنگار:
021-88310033
سایت اختصاصی:
cell.ijbio.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/17
مدیر مسئول
دکتر محمد نبیونی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم اعصاب - تکوین سیستم عصبی
Mohammad Nabiuni
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Neuroscience - Genesis of the nervous system
سردبیر
دکتر محمدرضا زمانی
استاد تمام بیوتکنولوژی کشاورزی
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mohammadreza Zamani
Full Professor, molecular biology
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Agricultural Biotechnology
اعضای تحریریه
دکتر علی فرازمند
دانشیار
دانشگاه تهران
Ali Faraz Mand
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Public Administration
دکتر سعید امین زاده
دانشیار پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیوشیمی
Saeed Aminzadeh
Associate Professor, Industrial and Environmental Biotechnology Department
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: biochemistry
دکتر حسین نادری منش
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوفیزیک
Hosein Naderimanesh
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Biophysics
دکتر مسعود شمس بخش
استاد بیماری شناسی گیاهی، کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: Plant Pathology
Masoud Shamsbakhsh
Professor, Plant Pathology Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Plant Virology
دکتر محمدحسین صنعتی

Mohammad Hossein Sanati

دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر
هیئت علمی
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و مولکولی
Abasalt Hosseinzadeh Colagar

Specialist: Molecular and Cell Biology
دکتر مهران میراولیایی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
Mehran Mir Oliaee
Associate Professor
University of Isfahan
دکتر سامان حسین خانی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیولوژی و بیوشیمی ملکولی و بیوتکنولوژی، بیوشیمی
Saman Hosseinkhani
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Biochemistry
دکتر احمد مجد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکوین گیاهی، زیست شناسی، سیتولوژی و مورفوژنز گیاهی
Ahmad Majd
Professor
Kharazmi University
Specialist: Plant devopmental biology, biology, Plant cytology and morphogenesis
دکتر شاهرخ صفریان
دانشیار
دانشگاه تهران
Shah Rokh Safarian
Associate Professor
University of Tehran
دکتر شایسته سپهر
استادیار
دانشگاه الزهرا
Shayesteh Sepehr
Assistant Professor
University of Alzahra
مدیر اجرایی
امیرحسین بندلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۶