درباره نشریه
ISSN:
2383-2738
eISSN:
2383-2746
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن زیست شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسن ابراهیم زاده
سردبیر:
دکتر محمدرضا زمانی
تلفن:
021-88310033
دورنگار:
021-88310033
سایت اختصاصی:
cell.ijbio.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/05
مدیر مسئول
دکتر حسن ابراهیم زاده
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Hasan Ebrahimzadeh
Professor, University of Tehran
Specialist: Plant Physiology
سردبیر
دکتر محمدرضا زمانی
استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mohammad Reza Zamani
Professor, National Institute of Genetics and Biotechnology,
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Agricultural Biotechnology
هیات تحریریه
دکتر علی فرازمند
دانشیار دانشگاه تهران
Ali Faraz Mand
Associate Professor, University of Tehran
دکتر سعید امین زاده
استادیار پژوهشگاه ژنتیک دانشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی صنعتی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی
Saeed Aminzadeh
Assistant Professor of Genetics Research, Faculty of Environmental& Indusrtrial Biotechnology, University of Tehran
Specialist: biochemistry
دکتر حسین نادری منش
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوفیزیک و بیوشیمی / نانوبیوتکنولوژی
Hosein Naderimanesh
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Biophysics and Biochemistry/Nanobiotechnology
دکتر مسعود شمس بخش
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری های گیاهی-ویروس شناسی، ویروس شناسی گیاه مولکولی
Masoud Shams Bakhsh
Associate Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Plant-virus-virology, Molecular Plant Virology
دکتر محمدحسین صنعتی
دانشیار پژوهشگاه ژنتیک
Mohammad Hosein Sanati
Associate Professor of Genetics Research,
دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر
دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و مولکولی
Aba Selat Hosseinzadeh
Professor, University of Mazandaran
Specialist: Cellular and Molecular Biology
دکتر مهران میراولیایی
دکتر مهران میراولیایی
دانشیار دانشگاه اصفهان
Mehran Mir Oliaee
Associate Professor, University of Isfahan
دکتر سامان حسین خانی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیولوژی و بیوشیمی ملکولی و بیوتکنولوژی، بیوشیمی
Saman Hosseinkhani
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Biochemistry
دکتر احمد مجد
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکوین گیاهی، زیست شناسی، سیتولوژی و مورفوژنز گیاهی
Ahmad Majd
Professor, Kharazmi University
Specialist: Plant devopmental biology, biology, Plant cytology and morphogenesis
دکتر شاهرخ صفریان
دکتر شاهرخ صفریان
دانشیار دانشگاه تهران
Shah Rokh Safarian
Associate Professor, University of Tehran
دکتر شایسته سپهر
استادیار دانشگاه الزهرا
Shayesteh Sepehr
Assistant Professor, University of Alzahra
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۷