درباره نشریه
ISSN:
2251-6719
eISSN:
2251-6727
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مدیر مسئول:
دکتر حمید هاشمی مقدم
سردبیر:
دکتر غلامحسن واعظی
مدیر اجرایی:
دکتر حمید هاشمی مقدم
مدیرداخلی:
دکتر محمدباقر رکنی
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمدباقر رکنی
تلفن:
023-35225058
سایت اختصاصی:
jchr.damghan.iau.ir
نشانی:
دامغان، میدان سعدی، بلوار چشمه علی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
صندوق پستی:
39998-36716
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/26
مدیر مسئول
دکتر حمید هاشمی مقدم
دانشیار گروه شیمی واحد دامغان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Hamid Hashemi Moghaddam
Associate Professor Damghan Branch Chemistry Department
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر غلامحسن واعظی
هیات علمی گروه فیزیولوژی حیوانات واحد دامغان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Gholamhassan Vaezi
Department of Animal Physiology, Damghan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Animal Physiology
اعضای تحریریه
Anja Mueller

Specialist: Chemistry and Biochemistry
دکتر مجید محمدحسینی
استاد تمام واحد شاهرود
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Majid Mohammadhosseini
Associate Professor Shahroud unit
Central Office, Islamic Azad University
Seyed Waqif Husain
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Isa Elezaj
Professor University of Prishtina, Kosovo
Specialist: Biology
José Dórea
Professor
Specialist: Nutritional Sciences
Eric Dewailly
Professor
Manfered Sager

Mustafa Suylak
Professor Erciyes university, Turkey
دکتر کامیار یغماییان
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Kamyar Yagmaeian
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر بهروز اکبری
سازمان غذا و دارو
Behrouz Akbari Adergani
Food and Drug Organization
دکتر غلامحسن واعظی
هیات علمی گروه فیزیولوژی حیوانات واحد دامغان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Gholamhassan Vaezi
Department of Animal Physiology, Damghan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Animal Physiology
دکتر علی مقیمی
دانشیار واحد ورامین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Ali Moghimi
Associate Professor Varamin unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر ابراهیم رحیمی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
Ebrahim Rahimii
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Food Hygiene and Quality Control
دکتر محمد شکرزاده
دانشیار گروه سم شناسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: سم شناسی
Mohammad Shokrzadeh
Associate Professor Department of Toxicology
University of Mazandaran
Specialist: Toxicology
حسین بهنیافر

دکتر مسعود شعبان زاده
استادیار گروه شیمی آلی واحد دامغان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Masoud Shaabanzadeh
Assistant Professor Damghan Branch of Organic Chemistry
Central Office, Islamic Azad University
دکتر حمید هاشمی مقدم
دانشیار گروه شیمی واحد دامغان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Hamid Hashemi Moghaddam
Associate Professor Damghan Branch Chemistry Department
Central Office, Islamic Azad University
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدباقر رکنی
استاد گروه انگل شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Bagher Rokni
Professor Department of Medical Parasitology
Tehran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر حمید هاشمی مقدم
دانشیار گروه شیمی واحد دامغان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Hamid Hashemi Moghaddam
Associate Professor Damghan Branch Chemistry Department
Central Office, Islamic Azad University
مدیرداخلی
دکتر محمدباقر رکنی
استاد گروه انگل شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Bagher Rokni
Professor Department of Medical Parasitology
Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۶