درباره نشریه
ISSN:
2383-319X
eISSN:
2383-3416
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مدیر مسئول:
دکتر حسین عباسپور
سردبیر:
دکتر داراب حسنی
مدیرداخلی:
دکتر حسین افشاری
تلفن:
023-35225058
سایت اختصاصی:
ijnrs.damghaniau.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/25
مدیر مسئول
دکتر حسین عباسپور
دانشیار واحد دامغان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Hossein Abbaspour
Associate Professor Damghan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology
سردبیر
دکتر داراب حسنی
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بخش اصلاح دانه و گیاه
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Darab Hassani
Associate Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute Grain and Plant Breeding Section
Specialist: Horticultural Sciences
اعضای تحریریه
دکتر حسین عباسپور
دانشیار واحد دامغان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Hossein Abbaspour
Associate Professor Damghan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology
دکتر حسین افشاری
دانشیار واحد دامغان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Hossein Afshari
Associate Professor Damghan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Horticultural Sciences
Tiziano Caruso

Specialist: Nuts and Mediterranean Climate Fruits
Damiano Avanzato
Commission Plant Genetic Resources, International Society for Horticultural Science, Roma, Italy
Specialist: Plant Genetic Resources
Louise Ferguson

Specialist: Horticultural Sciences
دکتر داراب حسنی
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بخش اصلاح دانه و گیاه
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Darab Hassani
Associate Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute Grain and Plant Breeding Section
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر غلامحسین داوری نژاد
استاد گروه باغبانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Gholam Hossein Davarynejad
Professor Department of Horticulture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر حسین حکم آبادی
استادیار موسسه تحقیقات پسته
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Hossein Hokm Abadi
Assistant Professor Pistachio Research Institute
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر علی ایمانی
دانشیار اداره باغبانی بذر و اصلاح گیاهان
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Ali Imani
Associate Professor of Horticulture, Seed and Plant Improvement
Specialist: Horticultural Sciences
Pedro Martinez Gomez

Specialist: Horticultural Sciences
دکتر سید محمدعلی رضوی
استاد گروه علوم و صنایع غذایی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم و فناوری مواد غذایی
Seyed Mohammad Ali Razavi
Professor Department of Food Science and Technology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Science and Technology
دکتر کوروش وحدتی
استاد پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم باغبانی، بیوتکنولوژی و اصلاح درختان میوه، کشت بافت، گردو
Kourosh Vahdati
Professor Aboureihan campus
University of Tehran
Specialist: Horticultural Sciences, Biotechnology and breeding of fruit trees, tissue culture, walnut
ویراستارفارسی
سمانه مروی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مدیرداخلی
دکتر حسین افشاری
دانشیار واحد دامغان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Hossein Afshari
Associate Professor Damghan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Horticultural Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۲