درباره نشریه
ISSN:
2383-319X
eISSN:
2383-3416
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مدیر مسئول:
دکتر حسین افشاری
سردبیر:
دکتر کوروش وحدتی
ویراستار فارسی:
سمانه مروی زاده
تلفن:
023-35225058
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/ijnrs
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/01
مدیر مسئول
دکتر حسین افشاری
دانشیار واحد دامغان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Hossein Afshari
Associate Professor Damghan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Horticultural Sciences
سردبیر
دکتر کوروش وحدتی
استاد علوم باغبانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم باغبانی، بیوتکنولوژی و اصلاح درختان میوه، کشت بافت، گردو
Kourosh Vahdati
Professor, Department of Horticulture
University of Tehran
Specialist: Horticultural Sciences, Biotechnology and breeding of fruit trees, tissue culture, walnut
اعضای تحریریه
دکتر حسین عباسپور
واحد دامغان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Hossein Abbaspour
Damghan Branch
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology
دکتر حسین افشاری
دانشیار واحد دامغان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Hossein Afshari
Associate Professor Damghan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Horticultural Sciences
Tiziano Caruso

Specialist: Nuts and Mediterranean Climate Fruits
Damiano Avanzato
Commission Plant Genetic Resources, International Society for Horticultural Science, Roma, Italy
Specialist: Plant Genetic Resources
Louise Ferguson

Specialist: Horticultural Sciences
دکتر داراب حسنی
دانشیار موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بخش اصلاح دانه و گیاه
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Darab Hassani
Associate Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute Grain and Plant Breeding Section
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر غلامحسین داوری نژاد
استاد گروه باغبانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Gholam Hossein Davarynejad
Professor Department of Horticulture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر حسین حکم آبادی
استادیار موسسه تحقیقات پسته
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Hossein Hokm Abadi
Assistant Professor Pistachio Research Institute
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر علی ایمانی
دانشیار پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Ali Imani
Associate Professor of Horticulture, Seed and Plant Improvement
Specialist: Horticultural Sciences
Pedro Martinez Gomez

Specialist: Horticultural Sciences
دکتر سید محمدعلی رضوی
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم و فناوری مواد غذایی
Seyed Mohammad Ali Razavi
Professor, Department of Food Science and Technology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Science and Technology
دکتر کوروش وحدتی
استاد علوم باغبانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم باغبانی، بیوتکنولوژی و اصلاح درختان میوه، کشت بافت، گردو
Kourosh Vahdati
Professor, Department of Horticulture
University of Tehran
Specialist: Horticultural Sciences, Biotechnology and breeding of fruit trees, tissue culture, walnut
ویراستار فارسی
سمانه مروی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۹