درباره نشریه
ISSN:
2322-3715
eISSN:
2476-6194
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1393
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر مهناز مصطفایی علایی
سردبیر:
دکتر محمد خطیب
دبیراجرایی:
دکتر عبدالباسط سعیدیان
مدیرداخلی:
دکتر امیر زندمقدم
ویراستار فارسی:
دکتر علی درخشان
ویراستار انگلیسی:
دکتر کیانا ژاله
تلفن:
021-88683705
021-88692345-49 ، داخلی: 161
سایت اختصاصی:
ilt.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، دانشگاه علامه طباطبایی،
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/29

نشریه مسائل آموزش زبان یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث آموزش زبان پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه آموزش زبان انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم آموزش زبان را گزارش می دهند می باشد.   

مدیر مسئول
دکتر مهناز مصطفایی علایی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
Mahnaz Mostafaei Alaei
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
سردبیر
دکتر محمد خطیب
استاد تمام
دانشگاه علامه طباطبائی
Mohammad Khatib
full Profesor
Allameh Tabataba'i University
اعضای تحریریه
سعید کتابی
دانشیار گروه انگلیسی، دانشکده زبان های خارجی
دانشگاه اصفهان
Saeed Ketabi
Associate Professor, Department of English, Faculty of Foreign languages
University of Isfahan
دکتر ضیا تاج الدین
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Seyyed Zia Tajeddin
Professor
Allameh Tabataba'i University
Christine Coombe

دکتر حسین نساجی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Hossein Nassaji
Professor University of Victoria, Canada
Specialist: Applied Linguistics
Mohammad Hossein Keshavarz

دکتر زهره اسلامی راسخ
استاد
رشته تخصصی: آموزش ESL
Zoherh Eslami-Rasekh
Professor
Specialist: ESL Education, Second Language Acquisition, Instructional and Intercultural Pragmatics
دکتر محمد خطیب
استاد تمام
دانشگاه علامه طباطبائی
Mohammad Khatib
full Profesor
Allameh Tabataba'i University
دکتر معصومه استاجی
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Masoomeh Estaji
Associate Professor, Department of English Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Applied Linguistics
زری سعیدی
دانشیار آموزش زبان انگلیسی- زبانشناسی کاربردی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: v، علوم شناختی، تکنیک های یادگیری ذهن محور، تکنولوژی آموزشی، آموزش زبان، روانشناسی زبان، تئوری آر آر جی در زبانشناسی،، زبان و فرهنگ
Zari Saeedi
Associate Professor, English Language Education-Applied Linguistics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Cognitive Science, Brain Based Learning Techniques, Educational Technology, Language Learning, Psycholinguistics, RRG Theory in Linguistics, Language and Culture
اسماعیل علی سلیمی

Esmaeel Ali Salimi

دکتر سید محمد علوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor
University of Tehran
Specialist: teaching English
دکتر محمودرضا عطایی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mahmood Reza Atai
Professor Faculty of Literature and Humanities
Kharazmi University
Specialist: English Language Teaching
دکتر پرویز بیرجندی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Parviz Birjandi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: TEFL, Applied linguistics
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
دکتر سیده سوسن مرندی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyedeh Susan Marandi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: teaching English
دکتر فهیمه معرفت
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
Fahimeh Marefat
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر رضا پیش قدم
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی اجتماعی آموزش زبان
Reza Pish Ghadam
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Social Psychology of Language Teaching
دکتر ناصر رشیدی
استاد
دانشگاه شیراز
Naser Rashidi
Professor
University of Shirazu
Specialist: TEFL
ویراستار فارسی
دکتر علی درخشان
دانشیار Applied Linguistics
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Ali Derakhshan
Associate Professor, Department of English Language and Literature
Golestan University
Specialist: Applied Linguistics
ویراستار انگلیسی
دکتر کیانا ژاله
دانش آموخته دکتری دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Kiyana Zhaleh
.Ph.D, Department of English Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Applied Linguistics
دبیراجرایی
دکتر عبدالباسط سعیدیان
استادیار آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Abdulbaset Saeedian
Assistant Professor, Applied Linguistics
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: teaching English
مدیرداخلی
دکتر امیر زندمقدم
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
Amir Zand Moghadam
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۱