درباره نشریه
ISSN:
2322-3715
eISSN:
2476-6194
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1393
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر مهناز مصطفایی علایی
سردبیر:
دکتر محمد خطیب
دبیراجرایی:
دکتر عبدالباسط سعیدیان
مدیر اجرایی:
پریسا ابراهیمی
مدیرداخلی:
دکتر امیر زندمقدم
تلفن:
021-88683705
021-88692345-49 ، داخلی: 161
سایت اختصاصی:
ilt.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، دانشگاه علامه طباطبایی،
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/30

نشریه مسائل آموزش زبان یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث آموزش زبان پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه آموزش زبان انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم آموزش زبان را گزارش می دهند می باشد.   

مدیر مسئول
دکتر مهناز مصطفایی علایی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
Mahnaz Mostafaei Alaei
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
سردبیر
دکتر محمد خطیب
استاد تمام
دانشگاه علامه طباطبایی
Mohammad Khatib
full Profesor
Allameh Tabataba'i University
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
سعید کتابی

Saeed Ketabi

دکتر ضیا تاج الدین
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
Seyyed Zia Tajeddin
Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر سید محمد علوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor
University of Tehran
Specialist: teaching English
دکتر محمودرضا عطایی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mahmood Reza Atai
Professor Faculty of Literature and Humanities
Kharazmi University
Specialist: English Language Teaching
دکتر پرویز بیرجندی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Parviz Birjandi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: TEFL, Applied linguistics
دکتر علی محمد فضیلت فر
دانشیار
دانشگاه یزد
Ali Mohammad Fazilat Far
Associate Professor
University of Yazd
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
دکتر سیده سوسن مرندی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyedeh Susan Marandi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: teaching English
دکتر فهیمه معرفت
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
Fahimeh Marefat
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر رضا پیش قدم
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی اجتماعی آموزش زبان
Reza Pish Ghadam
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Social Psychology of Language Teaching
دکتر ناصر رشیدی
استاد
دانشگاه شیراز
Naser Rashidi
Professor
University of Shirazu
Specialist: TEFL
دبیراجرایی
دکتر عبدالباسط سعیدیان
Managing Editor of Issues in Language Teaching
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Abdulbaset Saeedian

Allameh Tabataba'i University
Specialist: teaching English
مدیر اجرایی
پریسا ابراهیمی

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Parisa Ebrahimi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic literature
مدیرداخلی
دکتر امیر زندمقدم
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
Amir Zand Moghadam
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۰