فهرست مطالب

 • Volume:11 Issue: 2, Summer and Autumn 2022
 • تاریخ انتشار: 1402/06/06
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رسول محمد حسین پور*، عبدالرضا لونی، مریم لونی صفحات 1-32
  حوزه منظور شناسی کلام همواره از نحوه و طرح انجام پژوهش در این زمینه تاثیرپذیر بوده است وروایی داده های جمع آوری شده از طریق ابزارهای مختلف سنجش منظورشناسی کلام و همچنین تقریب اطلاعات جمع آوری شده از طریق این ابزارها با داده های معتبر همواره از دغدغه های جدی در این زمینه بوده است. با تکیه بر دسته بندی کنش گفتاری درخواستی شور (2009)، تحقیق حاضر به بررسی ارتقا آزمون های منظورشناسی کلام پرداخته است. برای این منظور، درخواست های 30 زبان آموز که توسط آزمون های منظورشناسی کلام اصلاح شده و اصلاح نشده تولید شده اند، با درخواست های مکالمات روزمره در محیط کلاس درس مقایسه شده اند. یافته ها نشان داد که آزمونهای منظورشناسی کلام نوشتاری و شفاهی از لحاظ هسته کنش گفتاری درخواست و اصلاح کنندگان داخلی درخواست ها اطلاعات مشابهی را جمع آوری کردند اما از لحاظ اصلاح کنندگان خارجی درخواست، شباهتی با مکالمات روزمره نداشتند. برای بررسی عمیق تر نظرات پاسخ دهندگان نسبت به آزمونهای منظورشناسی کلام، مصاحبه ای با شرکت کنندگان در تحقیق حاضر صورت گرفت. اگرچه تصنعی بودن آزمون های منظور شناسی کلام از سوی مصاحبه شوندگان به عنوان نقطه ضعف این ابزار سنجش ذکر شد، اما آنها اظهار داشتند که ارتقا سناریوهای آزمونها منجر به بالا رفتن اعتماد به نفس آنها و درک بهتر سناریوها شده است. یافته های این مطالعه حاکی از بهره بردن ابزار سنجش منظورشناسی کلام ارتقا یافته از ویژگی های مثبت نسخه های ارتقا نیافته این ابزار میباشد در جمع آوری اطلاعات و همچنین این ابزارتاحدی توانایی جمع اوری مکالمات روزمره را دارند.
  کلیدواژگان: منظور شناسی کلام، آزمون های منظورشناسی کلام، مکالمات روزمره
 • معصومه استاجی*، فرهاد غیاثوند صفحات 33-66
  هویت ارزشیابی معلم بخش مهمی از هویت حرفه ای و عملکرد معلمان است که اخیرا در تحقیقات زبان دوم/خارجی شتاب گرفته است. با این حال، مسیرهای توسعه آن در پرتو فناوری های دیجیتال در طول زمان، تا به امروز ناشناخته مانده است. برای پر کردن این شکاف، این مطالعه قصد دارد پویایی هویت ارزشیابی معلمان زبان انگلیسی را از طریق کارپوشه های الکترونیکی بارگذاری شده در یک وبگاه بررسی کند. بدین منظور، از 22 مدرس زبان انگلیسی تازه کار و با تجربه ایرانی درخواست شد تا مجموعه ای از کارپوشه های الکترونیکی را برای مدت دو ماه در سه مرحله آماده کنند. علاوه بر این، برای به تصویر کشیدن ادراک شرکت کنندگان در مورد هویت ارزشیابی معلم و پویایی آن در پرتو کارپوشه های الکترونیکی، یک مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 معلم زبان انگلیسی برگزار شد. نتایج آزمون های میانه مستقل تفاوت معنی داری را بین هویت ارزشیابی معلمان تازه کار و با تجربه زبان انگلیسی در سطح 05/0 نشان داد و گروه با تجربه بیشتر تحت تاثیر کارپوشه های الکترونیکی قرار گرفتند. بر اساس آزمون های فریدمن، به دلیل استفاده از کارپوشه های الکترونیکی، پیشرفت های قابل توجهی در هویت ارزشیابی معلمان مبتدی از فاز 1 تا فاز 2 و فاز 2 تا فاز 3 مشاهده شد. با این حال، شرکت کنندگان با تجربه از فاز 1 به فاز 2 ارتقاء قابل توجهی نشان ندادند، در حالی که در مرحله 3، بهبود و جهش قابل توجهی در هویت ارزشیابی آنها مشاهده شد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل موضوعی مصاحبه ها نشان داد که هر دو گروه بر این باور بودند که با توجه به قابلیت ایجاد تامل در شیوه های ارزیابی، کارپوشه الکترونیکی می تواند باعث توسعه هویت ارزشیابی مدرسان شود. در پایان، این مطالعه کاربردهای مختلفی برای معلمان زبان انگلیسی، مربیان معلم، و محققان زبان دوم در رابطه با پویایی هویت ارزشیابی معلم در پرتو کارپوشه های الکترونیکی را ارایه می کند.
  کلیدواژگان: معلم زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی، کارپوشه الکترونیکی، معلم با تجربه، معلم تازه کار، هویت ارزشیابی معلم
 • محمدرضا نامی، نفیسه حسین پور*، محمدرضا طالبی نژاد صفحات 67-91

  این پژوهش به بررسی تاثیر فعالیت های گفتگو محور بر اضطراب گفتاری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی با در نظر گرفتن جنسیت و سطوح بسندگی زبان می پردازد. تعداد 213 نفر از زبان آموزان ایرانی مرد و زن در محدوده سنی 15 تا 26 سال به روش نمونه گیری در دسترس از سه آموزشگاه زبان در استان فارس انتخاب شدند. آزمون تعیین سطح آکسفورد برای اطمینان از همگنی زبان آموزان از لحاظ سطح مهارتی اجرا و زبان آموزان در دو سطح مهارتی بالا و زیر متوسطه و در ادامه به گروه های آزمایشی و کنترل طبقه بندی شدند. سپس، نسخه ترجمه شده پرسشنامه اضطراب درکلاس زبان (هورویتز و کوپ، 1986) به عنوان پیش آزمون و پس آزمون برای سنجش سطح اضطراب زبان آموزان اجرا شد. نتایج نشان که فعالیتهای گفتگومحور تاثیر قابل توجهی بر کاهش اضطراب زبان آموزان ایرانی داشته است. علاوه بر این، مشخص شد که زبان آموزان بالای متوسطه سطح پایین تری از اضطراب را نسبت به همکلاسی های خود در سطح زیر متوسطه تجربه کردند. درپایان نتایج نشان داد که زبان آموزان مونث در این تحقیق سطح اضطراب بیشتری نسبت به زبان آموزان مذکر تجربه کردند. اگرچه ثابت شده است که ادغام تکالیف گفتگو محور در فعالیت های کلاس درس مفید است زیرا یادگیرندگان می توانند فرصت های کافی برای صحبت کردن را تجربه کنند، اما این تکالیف نمی تواند به زبان آموزان در سطوح مختلف مهارت و جنسیت به طور یکسان کمک کند. این یافته ها پیامدهای عملی را برای معلمان و زبان آموزان ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: آموزش زبان فعالیت محور، فعالیتهای گفتگومحور، اضطراب یادگیری زبان، سطح مهارت، جنسیت
 • زینب عزیزی*، احسان نمازیان دوست، پریسا اشکانی صفحات 93-128
  یادگیری فعال که به عنوان یک رویکرد آموزشی جدید مورد توجه قرار گرفته است، ادعا می کند که راه را برای دانش آموزان برای کشف فعال دانش و تامل در فرآیندهای یادگیری هموار می کند. علیرغم مبانی نظری قوی، یادگیری فعال به ندرت توسط معلمان انگلیسی در محیط ایران مورد توجه قرار گرفته است. سهم بزرگی از این تردید ممکن است به فقدان یافته های تجربی قوی برای تاکید بر مزایا و معایب آن نسبت داده شود. برای پر کردن این کمبود، این مطالعه ترکیبی اثرات یادگیری فعال را بر تقویت مهارت های گفتاری زبان آموزان زبان انگلیسی و تمایل به برقراری ارتباط در ایران را بررسی می کند. برای این منظور، در مجموع 87 زبان آموز زبان انگلیسی با سطح زبانی متوسطه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آنها از طریق آزمون کت همگن شدند و به طور تصادفی به یک گروه آزمایش (26 نفر) و یک گروه کنترل (25 نفر) تقسیم شدند. پس از آن، یک پیش آزمون، آموزش (به مدت 18 جلسه 75 دقیقه ای دو بار در هفته) و یک پس آزمون برگزار شد. سپس، هشت شرکت کننده که به طور فعال در آموزش ها شرکت داشتند به یک مصاحبه گروهی دعوت شدند تا نگرش ها و تجربیات خود را از یادگیری فعال بیان کنند. نتایج آزمون های تی مستقل نشان داد که یادگیری فعال به طور قابل توجهی بر تقویت مهارت های گفتاری و تمایل به برقراری ارتباط در بین شرکت کنندگان در پس آزمون کمک کرد. علاوه بر این، یافته های کیفی یک تحلیل کدگذاری موضوعی، چهار تم کلی به دست داد: تسهیل ساخت دانش، توسعه آگاهی فراشناختی، ترویج یادگیری خودتنظیمی و تقویت انگیزه. براساس یافته های تحقیق، تعدادی کاربرد برای ذینفعان مربوطه ارایه شد.
  کلیدواژگان: یادگیری فعال، مهارت های گفتاری، تمایل به برقراری ارتباط، تحلیل کدگذاری موضوعی، زبان آموزان زبان انگلیسی
 • وحیدرضا میرزائیان*، کتایون اسکویی صفحات 129-159
  نظر به اینکه دیدگاه کاربران ترجمه ماشینی بیانگر کارآمدی آن می باشد، پژوهش های متعددی در این خصوص صورت گرفته است. با این وجود، بررسی دیدگاه های دانشجو معلمان ایرانی در خصوص استفاده از مترجم گوگل به عنوان یک ابزار ICALL جهت زبان آموزی در آموزش عالی مورد توجه نبوده است. به منظور پر کردن این شکاف پژوهشی، با استفاده از روش شناسی کیفی نظریه داده بنیاد مصاحبه های نیمه ساختار یافته با دوازده دانشجو معلم که از طریق نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شده بودند انجام شد. داده های حاصل براساس اصول کدگذاری تیوری داده بنیاد (باز، محوری و انتخابی) و با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2020 تجزیه و تحلیل شدند. مدل استفاده از مترجم گوگل در آموزش زبان، با عنوان " زبان آموزی به کمک مترجم گوگل (GTALL) پیشنهاد شد. سه کد اصلی (آشنایی با مترجم گوگل و استفاده از آن، نظرات و مشروعیت) به همراه 35 زیرکد در دو سطح، زیربنای کد اصلی ما با عنوان "استفاده از مترجم گوگل در زبان آموزی" می باشند. نتایج این پژوهش دستاوردهای آموزشی قابل توجهی را برای متولیان امر آموزش دارد. برای مدیران آموزشی، پذیرش تحولات آموزشی معاصر جهت تامین نیازهای آموزشی نسل جوان. برای اساتید، تقویت سواد دیجیتال، استقبال از فن آوری های نوظهور، و فراهم آوردن زمینه مناسب برای به خدمت گرفتن آنها وحصول دستاوردهای آموزشی مطلوب تر، و برای زبان آموزان، توسعه مهارت های تکنولوژیک که ضامن تعامل عاقلانه و کارآمد انسان و ماشین می باشد.
  کلیدواژگان: زبان آموزی، ترجمه ماشینی، مترجم گوگل، نگرش
 • مهری جلالی* صفحات 161-186
  کیفیت تدریس بعنوان هدف اصلی تعلیم و تربیت نقش مهمی در دستاوردهای دانش آموزان ایفا می کند. تاکنون، نظام تربیت معلم شاهد اصلاحات گسترده ای بمنظور بهبود این کیفیت بوده است بدون آنکه نشانه ی مشهودی وجود داشته باشد که نشان دهد معلمان باتجربه از معلمان مبتدی توانمندتر هستند. مطالعه ی حاضر کوشیده است بررسی کند آیا سابقه تدریس می تواند تفاوت موثری در کیفیت تدریس معلمان زبان انگلیسی ایجاد کند. بدین منظور، تعاملات کلاسی 90 معلم زبان انگلیسی پایه هفتم با استفاده از سیستم امتیاز دهی ارزیابی کلاس (CLASS) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد معلمان مبتدی (با سابقه تدریس 0 تا 3 سال) از لحاظ حمایت آموزشی و عاطفی کیفیت تدریس بهتری داشتند، اما تفاوت معنا داری بین معلمان دوره گذار (با سابقه تدریس بین 4 تا 5 سال) و با تجربه (با سابقه تدریس بیش از 5 سال) وجود نداشت. تنها برتری معلمان باتجربه داشتن مدیریت کلاسی بهتر درمقایسه با دو گروه دیگر بود و دراین بین معلمان مبتدی پایین ترین مدیریت کلاسی را داشتند. این یافته ها حاکی از آن است که برنامه های توسعه حرفه ای هدفمند و یادگیری مبتنی بر مستندات می تواند بدون توجه به سابقه تدریس، برای تمام معلمان مفید باشد.
  کلیدواژگان: مشاهدات کلاسی، توسعه حرفه ای، کیفیت تدریس، نظام تربیت معلم، تجربه تدریس
 • لیلا دوبختی*، سودا مسعودی صفحات 187-217
  مطالعه حاضر بر آن است تا کاربرد آموزش معلم سفارشی و آموزش معلم مبتنی بر تفاوت های زبان آموزان را برای بهبود مصونیت موثر مدرسان زبان انگلیسی معین کند. برای این منظور، 62 مدرس زبان انگلیسی از 12 موسسه زبان ارومیه، ایران، انتخاب شدند. شرکت کنندگان به طور تصادفی در دو گروه مطالعه و مقایسه قرار گرفتند و از آن ها خواسته شد تا پرسشنامه مربوط به مصونیت معلم را قبل از شروع جلسات رفتار تکمیل کنند. در مرحله رفتار این پژوهش، گروه مطالعه بر اساس زیرساخت های فراگیر مصونیت معلم و با استفاده از سیستم وبینار، در ده جلسه و به مدت پنج هفته، برنامه آموزش مصونیت معلم را دریافت کردند. گروه مقایسه، آموزش معلم مبتنی بر تفاوت زبان آموزان را بر اساس ویژگی های برجسته زبان آموزان دریافت کردند. در آخر، هر دو گروه مجددا پرسشنامه مربوط به مصونیت معلم را تکمیل کردند تا اثربخشی رفتارهای فوق برای بهبود مصونیت موثر معلم را بررسی کنند. نتایج این مطالعه تاکید دارد که آموزش معلم در مصونیت مدرسان زبان انگلیسی بی تاثیر نیست. علاوه بر این، آموزش سفارشی مصونیت معلم، تاثیر مطلوب تری بر روی بهبود مصونیت موثر معلم داشت. یافته های تحقیق اصول های راهبردی مشخصی را در اختیار مدرسان قرار می دهد که ممکن است آن ها را قادر سازد تا واحدهای فعلی آموزش معلم را اصلاح کرده و آموزش خود را متناسب با نیازهای مدرسان زبان تنظیم کنند.
  کلیدواژگان: تفاوت زبان آموزان، آموزش معلم مبتنی بر تفاوت زبان آموزان، آموزش معلم اختصاصی، ویژگی های معلمان، مصونیت معلم
 • میثم میرزائی شجاع خانلو، رضیه محمودی*، فرهمن فرخی صفحات 219-254
  مطالعه توانایی پیش بینی کنندگی ویژگی های شخصیتی دانش آموز در یادگیری زبان دوم از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، هدف این مطالعه آن بوده است که تا چه اندازه پنج ویژگی بزرگ شخصیتی (برونگرایی، خوشایندی، وظیفه شناسی ، روان رنجوری وگشودگی) به خوبی می توانند توانایی منظورشناختی درخواست کننده و اضطراب ارتباطی زبلن آموزان ایرانی را پیش بینی کنند. همچنین، هدف این تحقیق این بوده است که کدامیک از این پنج ویژگی بزرگ شخصیتی بهترین پیش بینی کننده توانایی منظورشناختی درخواست کننده و اضطراب ارتباطی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی است. شرکت کنندگان در این تحقیق 179 دانشجوی ایرانی بودند که در سه دانشگاه در شهر شیراز در رشته زبان انگلیسی و در مقطع کارشناسی تحصیل می کردند. از آزمون سطح آکسفورد، پرسشنامه پنج ویژگی بزرگ شخصیتی ، تکلیف تکمیل گفتمان و گزارش شخصی اضطراب ارتباطی به عنوان ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق استفاده گردید. پس از انجام رگرسیون چندگانه استاندارد برای تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که مولفه های پنج ویژگی بزرگ شخصیتی به طور قابل ملاحظه ای توانایی منظورشناختی درخواست کننده و اضطراب ارتباطی را پیش بینی می کنند. علاوه بر این، از میان پنج ویژگی بزرگ شخصیتی ، " روان رنجوری " و "برونگرایی" به ترتیب بیشترین سهم را در پیش بینی توانایی منظورشناختی درخواست کننده و اضطراب ارتباطی داشته است. بنابراین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که ترکیب پنج ویژگی بزرگ شخصیتی به عنوان پیش بینی کننده توانایی منظورشناختی درخواست کننده و اضطراب ارتباطی در برنامه درسی فراگیران زبان خارجی می تواند به طور قابل ملاحظه ای مفید باشد.
  کلیدواژگان: پنج ویژگی بزرگ شخصیتی، تفاوتهای فردی، توانایی منظورشناختی درخواست کننده، اضطراب ارتباطی
 • هومن بیژنی*، سلیم سعید بنی اوراباه صفحات 255-290
  بدلیل اعمال سلیقه در ارزیابی مهارت گفتاری، تاکید زیادی بر دستیابی به سطح قابل قبولی از پایایی در میان مصححان شده است. اما دستیابی به پایایی بیشتر لزوما منجر به ارزیابیهای معتبرتر نمیشود. یکی از موضوعاتی که در ارزشیابی مهارت گفتاری میتواند باعث ایجاد هم پایایی و هم اعتبار نماید، آموزش مصححان است. اخیرا، از روش راش چند وجهی (MFRM) برای حل مشکل سوگیری مصحان نمره دهی استفاده شده است. اما هیچ مطالعه ای جنبه های توانایی تست شوندگان، سخت گیری مصححین، دشواری کار، تخصص گروه، نوع مقیاس سنجشی و نسخه آزمونی را در یک مطالعه واحد در بر نداشته است. همچنین، تعداد کمی از مطالعات به بررسی مدت زمان ماندگاری اثرات آموزش مصححان پرداخته اند. بنابراین، این مطالعه تاثیر برنامه آموزشی و بازخورد ارایه شده به تولیدات گفتاری 300 تست شونده توسط 20 مصحح در سه مرحله را بررسی کرد. نتایج نشان داد که آموزش می تواند منجر به سطوح بالاتری از پایایی میان مصححین و کاهش شدت/نرمش، و سوگیری شود. اما نمی تواند مصححان را مشابه یکدیگر نماید. اگرچه آموزش مصححان ممکن است به ایشان کمک کند تا از ثبات بیشتری برخوردار باشند، اما نمی تواند تفاوتهای فردی مصححان در ارتباط با ویژگیهای آنها را از بین ببرد. مصححان باتجربه، بدلیل ویژگیهای خاص خود، به اندازه محصصان بی تجربه از مزایای آموزش بهره نبردند. این مطالعه همچنین نشان داد که نتیجه آموزش ممکن است برای مدت طولانی دوام نیاورد. بنابراین، به آموزش مداوم در طول دوره های متناوب نیاز است تا مصححین پایایی خود را نگه دارند.
  کلیدواژگان: سوگیری، پایایی میان مصححین، اندازه گیری راش چند وجهی (MFRM)، آموزش مصححین، شدت، نرمش
 • مریم فرنیا* صفحات 291-324
  هدف از این مطالعه میان فرهنگی مبتنی بر ارتباطات با واسطه رایانه، بررسی چگونگی تحقق کنش گفتار انتقاد در کامنت های اینستاگرام توسط کاربران فارسی و انگلیسی زبان در پاسخ به اطلاعیه بازگشت به مدرسه در دوران کوید-19 در پاییز 1399 است. به همین منظور، در پاییز 1399، 500 کامنت فارسی و انگلیسی از صفحات اینستاگرام وزرای آموزش و پرورش ایران و آمریکا که در آن پست هایی درباره بازگشت دانش آموزان به مدرسه در زمان شیوع همه گیری منتشر کردند جمع آوری شد. سپس داده ها بر اساس مدل کنش گفتاری انتقادی انگوین (2013) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد که کاربران فارسی و انگلیسی زبان هر دو تمایل به استفاده از انتقاد مستقیم نسبت به انتقاد غیرمستقیم با بیان صریح بیزاری و ابراز صریح تقبیح به عنوان پرکاربردترین راهبردهای انتقاد مستقیم هستند. علاوه بر این، با توجه به راهبردهای غیرمستقیم، کاربران فارسی زبان از راهبرد درخواست برای تغییر بیشتر استفاده کردند در حالی که کاربران انگلیسی زبان راهبرد اشاره ضمنی را بیشتر به کار گرفتند. همچنین، استفاده از گرایش های حمایتی و تعدیل کننده های داخلی در هر دو پیکره مشابه بود. یافته های به دست امده این پژوهش از طریق مشاهده طبیعی تا اندازه ای نتایج به دست آمده با پژوهش مبتنی بر استخراج را تایید می کند.
  کلیدواژگان: کنش گفتاری انتقادی، بازگشایی مدرسه، ارتباطات با واسطه رایانه، گرایش حمایتی، تعدیل کننده داخلی
 • معصومه طائی، رضا رستمی*، مسعود یزدانی مقدم صفحات 325-355

  توجه نقش مهمی در آموزش ایفا می کند. بچه هایی که از اختلال کاستی توجه و بیش فعالی (ADHD) رنج می برند، دچار سطح پایین و آسیب زننده ای از توجه هستند. ADHD یک اختلال نسبتا شایع کودکی است (Scahill & Schwab-Stone, 2000) که اگر درمان نشود نتایج زیانباری بوجود می آورد(American Psychiatric Association, 2013) . این مطلب به کارگیری روش های تربیت توجه مثل آموزش نوروفیدبک (NFT) را ضروری می سازد. اما اگرچه NFT روش مرسومی است، این روش پرهزینه و زمانبر است. بنابراین نیازبرای یافتن روش های دیگر حس می شود. روش پاسخ کاملا فیزیکی (TPR) می تواند بستر مناسبی برای آموزش به کودکان ADHD فراهم آورد (Nunan, 2011). بنابراین، این تحقیق به منظور بررسی اثرات مقایسه ای NFT و TPR بر روی میزان توجه فراگیران جوان ADHD صورت گرفت. بدین منظور 16 دانش آموز ADHD از مدرسه ای در شهریار انتخاب شدند. آنها به صورت تصادفی به دو گروه NFT و TPR که این دو آموزش را به ترتیب برای بیست جلسه دریافت کردند تقسیم شدند. از آزمون عملکرد پیوسته دیداری و شنیداری یکپارچه (IVA+Plus) به عنوان پیش آزمون و پس آزمون جهت اندازه گیری توجه کامل، توجه شنیداری، و توجه دیداری استفاده شد. برای پاسخ دادن به سوالات تحقیق در خصوص اثرات مقایسه ای NFT و TPR برروی سطح توجه کودکان ADHD از آزمون ناپارامتریک آنالیز کوواریانس استفاده شد. علاوه بر آن، از آزمون Wilcoxon Signed Rank برای بررسی تفاوتهای درون گروهی استفاده شد. نتایج پیشرفت معنادار هر دو گروه را نشان دادند. ولی روش NFT در خصوص توجه کامل و توجه شنیداری روش موثرتری بود. در خصوص توجه دیداری، هر دو روش اثربخشی مشابهی نشان دادند. یافته های این تحقیق نشان می دهند که هر دو روش توانستند توجه شرکت کنندگان را افزایش دهند. این تحقیق با روشن سازی روش های پرورش توجه حاوی مطالب ضمنی برای آموزش است.

  کلیدواژگان: آموزش نوروفیدبک، پاسخ فیزیکی کامل، اختلال کاستی توجه و بیش فعالی، توجه
 • پیمان رحمانی، مسعود ذوفی*، هانیه دواتگری اصل صفحات 357-393
  این پژوهش به بررسی نگرش زبان آموزان ایرانی دختر و پسر نسبت به خودسنجی و سنجش همتایان در نگارش توصیفی در سطح مقدماتی زبان انگلیسی می پردازد. همچنین، این تحقیق با هدف بررسی تفاوت های جنسیتی در نگرش آنها نسبت به خودسنجی و سنجش همتایان در نگارش توصیفی انجام گردید. برای انجام این کار، این مطالعه از روش تلفیقی-متوالی-اکتشافی که شامل مراحل کمی و کیفی است، استفاده نمود. گروه اول شرکت کنندگان 40 معلم زبان انگلیسی (20 مرد و 20 زن) بودند. گروه دوم 50 نفر (25 مرد و 25 زن) بودند که در یک دوره آموزشی 5 جلسه ای مربوط به نگارش توصیفی و نیز جلسات مصاحبه شرکت نمودند. همچنین، تمامی شرکت کنندگان پرسشنامه محقق-ساخته را تکمیل نمودند. محتوای دوره ترکیبی از روش های خودسنجی و سنجش همتایان در نگارش توصیفی بارتلت (2015) و مدل های سنجش اسپنسر (2005) بود. در مرحله کیفی، تجزیه و تحلیل موضوعی مصاحبه ها از طریق روش تحلیل مقایسه ای مداوم ، به استخراج چهار موضوع اصلی در مورد نگرش شرکت کنندگان، یعنی «همکاری»، «دانش»، «انگیزه» و «تمرین» منجر گردید. در مرحله کمی، تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تحلیل کوواریانس یک طرفه برای بررسی هر گونه تاثیرات جنسیتی بر نگرش فراگیران نسبت به خودسنجی و سنجش همتایان در نگارش توصیفی انجام شد. در نهایت، یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت کنندگان نگرش مثبتی نسبت به دوره خودسنجی و سنجش همتایان در نگارش توصیفی داشتند؛ اگرچه نگرش زنان مثبت تر از مردان بود. این مطالعه تلویحات آموزشی برای دست اندرکاران خودسنجی و سنجش همتایان دارد.
  کلیدواژگان: تحقیق تلفیقی، خودسنجی، سنجش همتایان، نگارش توصیفی، مقیاس نگرشی
|
 • Rasoul Mohammad Hosseinpur *, Abdolreza Lowni, Maryam Lowni Pages 1-32
  The field of Interlanguage pragmatics has always reflected on its methodology, and the validity of the collected data through various data collection methods and whether they approximate the authentic data have always been serious concerns in the field. Drawing upon Schauer’s (2009) taxonomy of request speech act and its internal and external modification devices, the present study was an attempt to investigate the effects of enhancing DCTs. To this end, the requests of 30 EFL students produced by non-modified and modified DCTs were compared with their authentic requests recorded in the classroom institutional context. The findings revealed that modified WDCT and ODCT approximated Natural methodology in terms of request head act and internal modification devices but not external modifiers. To investigate the deeper layers of respondents' thoughts toward DCTs, unstructured interviews were also conducted. Although artificiality of the DCTs and their test-like nature in general were regarded as the weak points of the DCTs by the interviewees, they asserted that the modified DCTs improved their self-confidence and understanding of the scenarios. The findings cautiously suggest that modified version of DCTs enjoy the positive features of both non-modified DCTs, tapping pragmalinguistic and metapragmatic knowledge of respondents, and partly Natural methodology, eliciting the respondents’ sociopragmatic knowledge.
  Keywords: Interlanguage Pragmatics (ILP), Discourse Completion Task (DCT), Natural methodology, modified DCT, non-modified DCT
 • Masoomeh Estaji *, Farhad Ghiasvand Pages 33-66
  Teacher assessment identity (TAI) is a pivotal segment of teachers’ professional identity and practice that has recently gained momentum in second/foreign language research. However, its developmental trajectories in light of digital technologies over time have remained uncharted, to date. To fill this gap, this study intended to unpack the dynamics of EFL teachers’ assessment identity through e-portfolios uploaded on a website. In doing so, 22 novice and experienced Iranian EFL teachers were requested to prepare a series of e-portfolios for a period of two months across three phases. Furthermore, to capture the participants’ perceptions about TAI and its dynamism in light of e-folios, a semi-structured interview was held with 10 EFL teachers. The results of independent median tests demonstrated a significant difference between novice and experienced EFL teachers’ assessment identity at p < .05 with the experienced group being more affected by the e-portfolios. Based on Friedman’s tests, significant improvements in novice teachers’ assessment identity were found from phase 1 to phase 2, and phase 2 to phase 3 owing to the use of e-portfolios. However, the experienced participants did not show significant improvement from phase 1 to phase 2, while in phase 3, a significant improvement and jump were observed. Moreover, the thematic analysis of the interviews indicated that both groups concurred that e-portfolio could contribute to TAI development given its capability to inspire reflection on assessment practices. The study presents implications for EFL teachers, teacher educators, and L2 researchers regarding the dynamism of TAI in light of e-portfolios.
  Keywords: EFL teacher, E-Portfolio, experienced teacher, novice teacher, teacher assessment identity
 • MohammadReza Namy Soghady, Nafiseh Hosseinpour *, MohammadReza Talebinejad Pages 67-91

  This study investigated the effects of dialogic tasks on Iranian English as Foreign Language learners' language learning anxiety considering the moderating effects of the learners’ gender and levels of proficiency as well. A total number of 213 male and female Iranian EFL learners within the age range of 15-19 were selected through convenience sampling from three language schools in Fars, Iran. Learners at two levels of proficiency (upper vs. lower intermediate), were chosen and assigned to experimental and control groups. Then, an adapted translated version of Foreign Language Classroom Anxiety Scale (Horwitz et al., 1986) was run as a pretest and posttest to measure the learners’ anxiety. The treatment was dialogic tasks operationalized through sequencing picture stories. The results revealed that dialogic tasks exerted a significant effect on reducing Iranian EFL learners' anxiety. Moreover, it was discovered that upper-intermediate learners experienced lower levels of anxiety than their lower-intermediate counterparts. Finally, it was found that female learners in this study suffered from more anxiety levels than male learners. Although integrating dialogic tasks into classroom activities has proved to be beneficial as learners could experience sufficient opportunities for speaking, this task could not assist learners of different levels of proficiency and gender in the same way. These findings will provide practical implications for language teachers and learners.

  Keywords: Dialogic tasks, Gender, Language learning anxiety, Language learning proficiency level, Task-based language teaching
 • Zeinab Azizi *, Ehsan Namaziandost, Parisa Ashkani Pages 93-128
  Emerging as a novel instructional approach, Active Learning (AL) is predicated on paving the way for students to actively explore knowledge and reflect on the learning processes. Despite its robust theoretical foundations, AL has rarely been implemented by English as a foreign language (EFL) teachers in the Iranian context. A lion’s share of this hesitation may be ascribed to the lack of strong empirical findings to underscore its advantages and disadvantages. To fill in this lacuna, this mixed-methods study inspected the effects of AL on fostering EFL learners’ speaking skills (SSs) and willingness to communicate (WTC) in the Iranian context. For this purpose, a total of 87 intermediate EFL learners, were selected using a convenience sampling method. They were homogenized through a Key English Test (KET) and randomly assigned to an experimental group (n = 26) and a control group (n = 25). Afterward, a pre-test, interventions (lasting 18 75-miniute sessions held twice a week), and a post-test were administered. Then, eight participants who actively participated in the interventions were invited to a focus group interview to express their perceptions of and experiences with AL. The results of the independent samples t-tests documented that AL substantially contributed to fostering the participants’ SSs and WTC on the post-test. Additionally, the qualitative findings of a thematic coding analysis yielded four overarching themes; facilitating knowledge construction, developing metacognitive awareness, promoting self-regulated learning, and fostering motivation. The findings provide a number of implications for pertinent stakeholders.
  Keywords: active learning, speaking skills, willingness to communicate, a thematic coding analysis, EFL learners
 • Vahid Reza Mirzaeian *, Katayoun Oskoui Pages 129-159
  The world of foreign language education has been immensely influenced by the glory of emergent machine translation (MT) technologies including Google Translate (GT) (Knowles, 2022). Considering that end users' perceptions reflect GT practicality, ample research has been conducted regarding language learners’ perceptions on GT use. Yet, investigating Iranian student teachers' perceptions on the use of GT as an ICALL tool for language learning in higher education has been underestimated. To bridge this gap, semi-structured interviews with twelve student teachers, who were selected through purposive convenience sampling, were conducted employing qualitative constructivist grounded theory methodology. Data were analyzed based on the grounded theory data coding principles (open, axial, and selective) using the MAXQDA 2020 software. A model of GT use in language learning, entitled ‘Google Translate-Assisted Language Learning (GTALL) was proposed. The three main categories (i.e. GT familiarity and use, Perceptions, and legitimacy) along with 35 sub-categories at two levels supported our core category ‘implementation of GT in language learning’. The results demonstrated considerable pedagogical implications for educational stakeholders. For administrators, to appreciate contemporary pedagogical transformations to fulfill new generation’s needs. For professors, to improve digital literacy, welcome emergent technologies, and bring them into their learners’ service for greater educational achievements, and for language learners, to develop technological skills that guarantee wise and efficient human-machine interactions.
  Keywords: GTALL, Machine Translation, GNMT, Grounded Theory, perceptions
 • Mehri Jalali * Pages 161-186
  Quality of teaching plays an important role in students’ achievement which is the main goal of education. So far, teacher education has witnessed widespread reforms to improve this quality with no clear evidence to uphold the claim that experienced teachers are more competent than beginning teachers. This study attempted to investigate whether years of teaching experience can make any significant difference in EFL teachers’ quality of teaching. For this purpose, classroom interactions of 90 teachers who were teaching English to 7th-grade students were observed by using Classroom Assessment Scoring System (CLASS). Findings showed better teaching quality in terms of instructional and emotional support for beginning teachers (0-3 years of teaching experience), but this dimension declined for transitioning (4-5) and experienced teachers (more than 5 years) with no evidence of a significant difference between them. The only superiority of experienced teachers was having better classroom management compared to other teachers with beginning teachers in the lowest position. These findings suggest that directed professional development programs and evidence-based learning can be beneficial for all teachers regardless of their years of teaching experience.
  Keywords: Classroom observation, professional development, Quality teaching, teacher education, teaching experience
 • Leila Dobakhti *, Mohammad Zohrabi, Sevda Masoudi Pages 187-217
  The present study strived to determine the utility of tailor-made and learner-difference-based teacher education for the amelioration of the EFL teachers’ productive teacher immunity. To this end, 62 EFL teachers were selected from 12 language institutes in Urmia, Iran. The participants were randomly assigned to an experimental and a control group, and were asked to complete the teacher immunity questionnaire prior to the onset of the treatment sessions. In the treatment phase of the study, the experimental group received a tailor-made teacher immunity education on the basis of the overarching sub-constructs of the teacher immunity construct using a web conferencing system in ten sessions during a 5-week period. Notwithstanding, the control group received a learner-difference-based teacher education based on the predominant learner factors. Finally, both groups filled out the pertinent teacher immunity questionnaire anew, in order to examine the efficacy of the aforementioned treatments for the betterment of the teachers’ productive teacher immunity. The results of the study accentuated the fact that the EFL instructors’ teacher immunity was not impervious to the teacher education intervention. Furthermore, the tailor-made teacher immunity education had a more favorable impact on the improvement of the teachers’ productive teacher immunity. The findings might provide teacher educators with certain guiding principles that might empower them to revamp the current teacher education courses and tailor their education to meet the language teachers’ needs.
  Keywords: Learner Differences, Learner-Difference-Based Teacher Education, Tailor-Made Teacher Education, Teacher Characteristics, Teacher Immunity
 • Meisam Mirzaei Shojakhanlou, Raziyea Mahmoudi *, Farahman Farrokhi Pages 219-254
  Given that students’ personality traits can have a powerful role in language learning, this study sought to investigate how well L2 leaners’ communication apprehension and request speech act can be predicted through the components of the Big Five Personality traits (extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, and openness). The study also examined which of these traits could be the best predictor of L2 learners’ communication apprehension (CA) and request speech act. One hundred and seventy-nine Iranian EFL learners at three universities in Shiraz, Iran were recruited. To single out the participants for the study, Oxford Placement Test was employed. To identify the learners’ personality traits, gauge their pragmatic competence of request speech act, and measure their communication apprehension, The Big-Five Inventory, Discourse Completion Task, and the Personal Report of Communication Apprehension (PRCA-24) were applied, respectively. Standard multiple regression was used and the results showed that the Big Five personality can predict L2 learners’ communication apprehension and request speech act ability. Moreover, the results evidenced that extraversion and neuroticism largely contributed to L2 learners’ request speech act ability and CA, respectively. The findings offer implications for EFL teachers in helping their students increase their speech act productions and managing their communication apprehension based on their personality traits.
  Keywords: the Big Five personality traits, individual differences, request speech act ability, communication apprehension
 • Houman Bijani *, Salim Said Bani Orabah Pages 255-290
  Due to subjectivity in oral assessment, much concentration has been put on obtaining a satisfactory measure of consistency among raters. However, obtaining consistency might not result in valid decisions. One matter that is at the core of both reliability and validity in oral performance is rater training. Recently, Multifaceted Rasch Measurement (MFRM) has been adopted to address the problem of rater bias and inconsistency; however, no research has incorporated the facets of test takers’ ability, raters’ severity, task difficulty, group expertise, scale criterion category, and test version together in a piece of research along with their two-sided impacts. Moreover, little research has investigated how long rater training effects last. Consequently, this study explored the influence of the training program and feedback by having 20 raters score the oral production, as measured by the CEP (Community English Program) test, produced by 300 test takers in three phases, i.e., before, immediately after and long after the training program. The results indicated that training can lead to higher degrees of interrater reliability and diminished measures of severity/leniency, and biasedness. However, it won't lead the raters into total unanimity, except for making them more self-consistent. Although rater training might result in higher internal consistency among raters, it cannot eradicate individual differences. That is, experienced raters, due to their idiosyncratic characteristics, did not benefit as much as inexperienced ones. This study also showed that the outcome of training might not endure in long run after training; thus, it requires ongoing training letting raters regain consistency.
  Keywords: bias, Interrater consistency, Multifaceted Rasch Measurement (MFRM), rater training, Severity, leniency
 • Maryam Farnia * Pages 291-324
  The purpose of this cross-cultural CMC-based study is to investigate how the speech act of criticism is realized in the Instagram comments by Persian and English-speaking users in response to an announcement in Fall 2020 about school reopening during COVID-19. To this end, 400 Persian and English comments were collected in Fall 2020 from the Instagram pages of Iran and the U.S Secretaries of Education where they posted about the students’ return to school during the pandemic. The data were then analyzed based on Nguyen’s (2013) model of speech act of criticism. The findings show that both Persian and English-speaking users tended to use direct criticism over indirect criticism with an explicit expression of dislike and an explicit expression of disapproval as the most frequently used direct criticism strategies. Moreover, with regard to indirect strategies, Persian speaking users employed more request for change strategies while English speaking users outperformed hint strategies. Also, the uses of supportive moves and internal modifiers were similar in the two corpora. The findings of this naturally occurring observational study partially confirm the results obtained by elicited-based research method. The results showed that despite the similarities between the corpora, teaching criticism strategies and mitigating devices can help language learners perform the act of criticism more appropriately and avoid non-native like language use.
  Keywords: speech act of criticism, school reopening, computer-mediated communication, Supportive moves, internal modifiers
 • Masumeh Taie, Reza Rostami *, Massood Yazdanimoghaddam Pages 325-355

  Attention plays a vital role in education. Children who have attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) suffer from impairing levels of inattention. ADHD is a relatively common childhood disorder (Scahill & Schwab-Stone, 2000), which, if left untreated, results in adverse consequences (American Psychiatric Association, 2013). This necessitates employing attention-training methods, such as neurofeedback training (NFT). But although conventional, NFT is expensive and time-consuming; therefore, the need for finding other methods is felt. The total physical response (TPR) method can provide a suitable venue for teaching young learners with ADHD (Nunan, 2011). Hence, this study was conducted to investigate the comparative effects of NFT and TPR on ADHD young learners’ attention. To do so, 16 students with ADHD were selected from a school in Shahryar. They were randomly assigned to NFT and TPR groups, receiving these treatments for twenty sessions, respectively. The Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test (IVA+Plus) was used as the pre- and post-test to measure full, auditory, and visual attention. To answer the research questions investigating the comparative effects of NFT and TPR on ADHD young learners’ attention, non-parametric one-way Analysis of Covariance (ANCOVA) was conducted. Moreover, the Wilcoxon Signed Rank test was used to explore within-group differences. The results indicated significant improvements for both groups. Nevertheless, NFT was found to be more effective regarding full and auditory attention. Concerning visual attention, both treatments were similarly effective. The findings suggest both treatments can improve participants’ attention. The study has implications for education by shedding light on attention-training methods.

  Keywords: neurofeedback training, total physical response, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, attention
 • Peiman Rahmani, Masoud Zoghi *, Haniyeh Davatgar Pages 357-393
  This study investigated the attitudes of Iranian female and male elementary English as a foreign language (EFL) learners toward peer and self-assessment of descriptive writing. It also attempted to find any gender-specific differences in their attitudes toward peer and self-assessment of descriptive writing. In so doing, the study relied on exploratory sequential mixed-methods procedures including qualitative and quantitative phases. The first group of participants was 40 EFL teachers (20 males and 20 females). The second group of participants was 50 individuals (25 males and 25 females) who took part in a five-session descriptive writing course, participated in interviews, and filled out the questionnaires. The content of the course was a combination of Bartlett's (2015) peer and self-assessment methods and Spencer's (2005) models of assessing composition. In the qualitative phase, a thematic analysis of the interviews, known as the constant comparative method of analysis, helped to extract four main themes shaping the participants’ attitudes, namely ‘Cooperation’, ‘Knowledge’, ‘Motivation’, and ‘Practice’. In the quantitative phase, exploratory factor analysis and a one-way MANOVA test were carried out to examine any gender-specific impacts on the learners’ attitudes toward peer and self-assessment of descriptive writing. Finally, the results of the study implied that the participants had positive attitudes towards the descriptive writing course, although females were more positive than males. This study has some educational implications for those involved in peer and self-assessment.
  Keywords: Attitudinal scale, descriptive writing, mixed-methods research, peer assessment, self-assessment