درباره نشریه
ISSN:
2423-4664
eISSN:
1027-9938
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه مفید قم
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط
سردبیر:
دکتر سیدضیا موحد
مدیر اجرایی:
زهرا رزاقی
تلفن:
025-32130287
دورنگار:
025-32925764
سایت اختصاصی:
philosophy.mofidu.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار شهید صدوقی، میدان مفید، دانشگاه مفید،دفتر نشریه هستی و شناخت
اشتراک:
دورنگار:
021-66710735
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/29
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Reza Yusefi Sheykh Robat
Specialist: Economical science
سردبیر
دکتر سیدضیا موحد
استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Seyyed Zia Movahhed
Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran,
Specialist: Western philosophy
هیات تحریریه
دکتر شاپور اعتماد
دکتر شاپور اعتماد
رشته تخصصی: فلسفه
Shapour Etemad
Specialist: Philosophy
دکتر سیدمحمد انتظام
دانشیار دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه تطبیقی
Seyed Mohammad Entezam
Associate Professor, Mofid University
Specialist: Comparative philosophy
دکتر علی الله بداشتی
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Ali Allah Bedashti
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Philosophy and theology
دکتر محمود ایلخانی
استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Mohammad Ilkhani
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Philosophy
دکتر امیر دیوانی
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه
Amir Divani
Mofid University
Specialist: Philosophy
دکتر سیدضیا موحد
استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Seyyed Zia Movahhed
Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran,
Specialist: Western philosophy
دکتر سیدسعید موسوی کریمی
دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: فلسفه علم
Mir Saeed Mousavi Karimi
Associate Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Philosophy of Science
مدیر اجرایی
زهرا رزاقی
زهرا رزاقی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۲