درباره نشریه
ISSN:
2423-4664
eISSN:
1027-9938
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مفید قم
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط
سردبیر:
دکتر سید ضیا موحد
مدیر اجرایی:
اسماعیل امجدی
تلفن:
025-32130221
دورنگار:
025-32935177
سایت اختصاصی:
philosophy.mofidu.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار شهید صدوقی، میدان مفید، دانشگاه مفید،دفتر نشریه هستی و شناخت
اشتراک:
دورنگار:
021-66710735
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/18
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط
دانشیار
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Reza Yusefi Sheykh Robat
Associate Professor
Mofid University
Specialist: Economical science
سردبیر
دکتر سید ضیا موحد
استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Seyyed Zia Movahhed
Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran
Specialist: Western philosophy
اعضای تحریریه
دکتر شاپور اعتماد
دکتر شاپور اعتماد

رشته تخصصی: فلسفه
Shapour Etemad

Specialist: Philosophy
دکتر سید محمد انتظام
دانشیار
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه تطبیقی
Seyed Mohammad Entezam
Associate Professor
Mofid University
Specialist: Comparative philosophy
دکتر علی الله بداشتی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Ali Allah Bedashti
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Philosophy and theology
دکتر محمد ایلخانی
استاد گروه فلسفه
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Mohammad Ilkhani
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Philosophy
دکتر امیر دیوانی

دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه
Amir Divani

Mofid University
Specialist: Philosophy
دکتر سید ضیا موحد
استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Seyyed Zia Movahhed
Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran
Specialist: Western philosophy
دکتر سید مسعود موسوی کریمی
رئیس دانشگاه مفید
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه
Seyed Masoud Moosavi Karimi

Mofid University
Specialist: Philosophy
مدیر اجرایی
اسماعیل امجدی

Esmaeel Amjadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۹