درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
93
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر محمدجواد رضایی ره
سردبیر:
دکتر مرتضی فتحی زاده
تلفن:
021-88306651
سایت اختصاصی:
isharat.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، ابتدای خیابان مفتح جنوبی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه
تاریخ به‌روزآوری: 1396/11/15
مدیر مسئول
دکتر محمدجواد رضایی ره

دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فلسفه
سردبیر
دکتر مرتضی فتحی زاده

دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فلسفه
اعضای تحریریه
دکتر امیر شیرزاد

دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فلسفه
دکتر یوسف شاقول
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه
Yosef Shaghool
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Philosophy
دکتر محمد اصغری
سردبیر مجله پژوهش های فلسفی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه معاصر غرب
Muhammad Asghari

University of Tabriz
دکتر حسین اترک
دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: فلسفه اخلاق
Hossein Atrak
Associate Professor
University of Zanjan
Specialist: Ethics
محمدکاظم علمی سولا
محمدکاظم علمی سولا

رسول ی پور
رسول ی پور

دکتر محمدجواد رضایی ره

دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فلسفه
عباس شیخ شعاعی
عباس شیخ شعاعی

دکتر مرتضی فتحی زاده

دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فلسفه
دکتر مجید ملایوسفی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه تطبیقی، فلسفه و حکمت اسلامی
Majid Molla Yousefi
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر قدرت الله قربانی

Qodratullah Qorbani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۷