درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
جواد وندنوروز
مدیر مسئول:
جواد وندنوروز
مدیرداخلی:
مونس کشاورز
نشانی:
تهران، رسالت، خیابان استاد حسن بنا جنوبی، خیابان شهید عباس مهدوی، کوچه شهید هفت خانگی، پلاک 12، واحد 3
تلفن همراه:
09122177176
تلفن:
021-88831065
021-88342364
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/20
صاحب امتیاز
جواد وندنوروز

مدیر مسئول
جواد وندنوروز

اعضای تحریریه
دکتر اصغر افتخاری
استاد علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor, Political Science
Specialist: political science, Security
دکتر احمد احمدپور

عسگر جان علیزاده
عسگر جان علیزاده

داوود دومیری گنجی
رئیس دانشگاه
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
Davood Domiri Ganji

Specialist: Mechanical Engineering Energy Conversion
دکتر مرتضی علویان
دانشیار دانشگاه مازندران
Morteza Alavian

دکتر حبیب الله حلیمی جلودار
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه مازندران
Habibollah Halimi
Assistant Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Mazandaran
دکتر علی اکبر جعفری
دانشیار دانشیار دانشگاه استراتکلاید، انگلستان
رشته تخصصی: بازاریابی
Ali Akbar Jafari
Associate Professor University of Strathclyde
Specialist: Marketing
مدیرداخلی
مونس کشاورز
مونس کشاورز

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۲