درباره نشریه
ISSN:
2423-432x
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 92
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه زابل (معاونت پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر حبیب الله مشهدی
سردبیر:
دکتر حبیب الله مشهدی
مدیر اجرایی:
مسلم فتح اللهی
مدیرداخلی:
مسلم فتح اللهی
تلفن:
054-32235471
نشانی:
زابل، میدان جهاد، سایت قدیم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله، ، کدپستی: 9861673831
صندوق پستی:
61673831
تاریخ به‌روزآوری: 1396/12/10
مدیر مسئول
دکتر حبیب الله مشهدی

سردبیر
دکتر حبیب الله مشهدی

اعضای تحریریه
دکتر سید مصطفی عاصی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor
Specialist: Linguistics
دکتر فریده حق بین
دانشیار دانشکده ادبیات گروه زبان شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی کاربردی
Farideh Haghbin
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Applied Linguistics
دکتر محمدرضا پهلوان نژاد

دکتر شهلا شریفی
دانشیار زبانشناسی، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
Shahla Sharifi
Associate Professor, Linguistics, Department of Linguistics, Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر علی اکبر جباری
دانشیار زبان انگلیسی-دانشکده زبان و ادبیات
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: Applied linguistics
Ali Akbar Jabbari
Associate Professor, English department, Faculty of Languages & Literature
University of Yazd
Specialist: Second and Third language acquisition
دکتر ساسان بالغی زاده
دانشیار آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Sasan Baleghizadeh
Associate Professor, English Langguage & Literature
Shahid Beheshti University
Specialist: teaching English
دکتر اسماعیل عبدالله زاده

دکتر شیوا کیوان پناه
دانشیار دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Shiva Keyvan Panah
Associate Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Tehran
Specialist: Applied Linguistics
دکتر حبیب الله مشهدی

دکتر هوشنگ خوش سیما
دانشیار آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Hooshang Khosh Sima
Associate Professor, Language Department
Chabahar Maritime and Marine University
Specialist: Applied Linguistics, TEFL
دکتر نوربخش هوتی

دکتر مریم خلیلی جهان تیغ
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Khalili Jahan Tigh
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عبدالله واثق عباسی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abdollah Vasegh Abbasi
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian language and Literature
دکتر امیر مشهدی
استادیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Amir Mashhadi
Assistant Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات
Ali Asghar Rostami Abu Saeedi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Language and Literature
محمدعلی آهنگران
محمدعلی آهنگران

دکتر عبدالله سارانی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Abdullah Sarani
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Applied Linguistics
مدیر اجرایی
مسلم فتح اللهی
گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Moslem Fatollahi
Instructor in Department of English Language, Faculty of Literature
University of Zabol
Specialist: English Language
مدیرداخلی
مسلم فتح اللهی
گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Moslem Fatollahi
Instructor in Department of English Language, Faculty of Literature
University of Zabol
Specialist: English Language
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۷