درباره نشریه
ISSN:
2423-3889
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا ستوده نیا
سردبیر:
دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی
مدیر اجرایی:
زهرا ظهرابی
کارشناس:
زهرا ظهرابی
تلفن:
031-36699514
دورنگار:
031-36699514
سایت اختصاصی:
nrgs.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تلفن همراه:
09367942387
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/30
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا ستوده نیا
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: quran
Mohammadreza Sotoudehnia
Associate Professor
University of Isfahan
سردبیر
دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی
استاد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تفسیر قرآن، علوم قرآنی، قرائات، ادبیات عرب
Mohammadreza Haji Esmaeili
Professor, teology
University of Isfahan
اعضای تحریریه
دکتر سید محمدرضا ابن الرسول
استاد تمام رشته زبان و ادبیات عربی، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان های خارجی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Sayyed Mohammad Reza Ibn Al Rasool
Full Professor, Department of Arabic Language and Literature
University of Isfahan
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی
استاد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تفسیر قرآن، علوم قرآنی، قرائات، ادبیات عرب
Mohammadreza Haji Esmaeili
Professor, teology
University of Isfahan
دکتر سید حسین سیدی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyyed Hosein Seyyedi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic Litrature
دکتر حمیدرضا شعیری
استاد نشانه-معناشناسی، زبان فرانسه، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه، نشانه- معناشناسی
Hamid Reza Shairi
Professor, French Department
Tarbiat Modares University
Specialist: French language and literature
دکتر سید مهدی مسبوق
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Seyyed Mehdi Masboogh
Professor, Arabic language and literature
Bu-Ali Sina University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر سید مهدی لطفی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyed Mahdi Lotfi
Associate Professor
University of Isfahan
Gabriel Said Reynolds
University of Notre Dame
Specialist: Program in Islamic Studies
Liyakat Takim
Professor McMaster University
Specialist: Religious studies
Serwan Aljanabi

سید محمود کریمی
سید محمود کریمی
استاد
دانشگاه امام صادق
Mahmod Karimi
professor
مدیر اجرایی
زهرا ظهرابی

دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: کامپیوتر
Zahra Zohrabi

University of Isfahan
Specialist: Computer
کارشناس
زهرا ظهرابی

دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: کامپیوتر
Zahra Zohrabi

University of Isfahan
Specialist: Computer
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۹