فهرست مطالب

نشریه پژوهش های زبان شناختی قرآن
سال دوازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فهیمه مرادی، محمدمهدی آجیلیان مافوق* صفحات 1-20

  نشانه - معناشناسی یکی از دانش های جدید در زبانشناسی نوین است که موجب تحول بنیادین در نشانه شناسی ساخت گرای قرن بیستم شده است. یکی از زبان شناسان محقق در این رشته به نام آلژیر گریماس الگوهای تکمیلی و نوینی برای تحلیل نشانه - معناشناسی گفتمان به دنیای معاصر وارد کرده است. الگوی مربع نشانه شناختی، اولین الگوی تحلیلی معرفی شده از گریماس در نشانه - معناشناسی گفتمانی است. در این مقاله با استفاده از داده های اطلاعاتی موجود، ضمن معرفی این الگو، میزان کاربرد مربع نشانه شناختی در تفسیر قرآن بررسی می شود. براساس نتایج به دست آمده، تشکیل مربع نشانه شناختی ازطریق کشف روابط تقابلی در یک آیه یا یک سوره یا محتوایابی از کل قرآن نه تنها امکان پذیر است، سبب ایجاد یک شبکه معنایی گسترده در معنایابی موضوعی در قرآن می شود؛ ولی استفاده از این الگو برای دست یابی به لایه های عمیق تر معنایی و کشف دلالت های پنهان نص کافی نیست؛ زیرا عملکرد این الگو تنها آشکارکننده روابط تقابلی درون نص است و برای کشف لایه های عمیق تر معنا نیازمند ابزارهای دیگر تفسیر است؛ ازجمله توجه به سیاق، دلالت یابی ازطریق روایات، کمک گرفتن از آیات دیگر قرآن، بررسی روابط همنشینی و جانشینی در آیات.

  کلیدواژگان: نشانه معناشناسی، گریماس، نشانه - معناشناسی گفتمانی، مربع نشانه شناسی، تفسیر نص
 • مسعود اقبالی* صفحات 21-40

  بررسی و تعمق در مفهوم آیه 31 سوره حج نشان می دهد بیشتر مفسران و مترجمان، برداشتی سطحی و ارتکازی از واژگان تشبیه موجود در آیه داشته اند؛ بدین معنا که فرد مشرک به سان کسی تصور می شود که از آسمان سقوط می کند و در میانه راه، پرندگان شکاری او را می ربایند. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه تحلیل مولفه ای واژگان و توجه به ادبیات و فرهنگ دوره جاهلی و نیز بهره گیری از سیاق آیات، درصدد تحلیل دقیق تر از تمثیل در آیه مذکور است تا پیام مدنظر قرآن کریم به نحوی مطلوب به مخاطب القا شود. معناشناسی واژگان به کاررفته در تشبیه همچون «خر»، «السماء»، «تخطف»، «الطیر» و «تهوی»، بیان کننده آن است که باوجود آنکه بسیاری از مفسران و مترجمان، تمثیل موجود در آیه را از باب تشبیه معقول به محسوس دانسته و تصویر سقوط انسان مشرک در ورطه هلاکت و تباهی را ارایه کرده اند؛ اما می توان مفهوم «پرت شدن از بلندی» را نیز از آن برداشت کرد که درنهایت، بی آنکه با احترام دفن شود، خوراک لاشخورها می شود و باد استخوان های پوسیده اش را به هر سوی پراکنده می کند که با فهم پذیری گزاره های قرآنی مناسبت دارد. در این معنا، واژه «خر»، نه به معنای «سقوط»، بلکه در جلوه «افتادن» تداعی شده و کلمه «السماء» نیز در مفهوم «ارتفاع و بلندی» لحاظ شده است. همچنین، واژه «الطیر» براساس ادبیات عصر جاهلی، بیان کننده لاشخورهایی است که از اجساد کشته شدگان تغذیه می کنند و «الریح» نیز در معنای اصلی خود، یعنی «بادها» به کار رفته است.

  کلیدواژگان: قرآن، تمثیل، گزاره های دینی، معناشناسی، شرک، سماء، فهم پذیری
 • زهرا جلیلی، ابراهیم نامداری* صفحات 41-54

  نظریه ساختار گرای متون ادبی، نگاهی جامع به یک پدیده و اثر است که از رابطه لفظ و معنا در تمامی ابعاد آن پرده برداری می کند. برای بررسی ساختاری اثر ادبی، تنها نمی توان به معنا توجه کرد؛ بلکه به چگونگی ادای معنا نیز توجه می شود تا درنهایت، ارزیابی کلی نسبت به موضوع آن متن ادبی به وجود آید. بی تردید به کارگیری چنین نظریه هایی درخصوص قرآن کریم، آیات نورانی آن را هرچه پرفروغ تر می نمایاند. جستار پیش رو بر آنست تا با روش توصیفی تحلیلی، نظریه ساختارگرایی را درباره سوره انشقاق در سطوح مختلف آوایی و واژگانی و نحوی و بلاغی بررسی کند و انسجام شکلی و معنایی این سوره را به قدر توان ظاهر سازد. نتایج تحقیق حاکی از آنست که مولفه های ساختار زبانی سوره مبارکه انشقاق در جهت انسجام کامل، نسبت به موضوع سوره، مبنی بر بیان حوادث آغازین روز قیامت و حال مردمان است؛ برای مثال، ساختار زبانی آیات ابتدایی، با مقاطعی کوتاه و ضرباهنگی کوبنده، کاملا با محتوای عظیم و هول انگیز قیامت، منسجم است و عناصر زبانی آیات انتهایی آن، با مقاطعی بلندتر و ضرباهنگی ملایم تر، چنان تنظیم شده که کاملا منطبق با محتوای آن است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، سوره انشقاق، نظریه ساختارگرا، ساختارگرایی حروف
 • اعظم فرجامی*، فاطمه عظیمی، آذرتاش آذرنوش صفحات 55-72

  واژه املاق، تنها در دو آیه از قرآن و به عنوان یکی از دلایل فرزندکشی معرفی شده است که مفسران معمولا آن را فقر معنا کردند. کاربست روش ریشه شناسی تاریخی افق جدیدی از هسته معنایی و مراد قرآنی واژه املاق و دریافت پیام کلی آیات قرآن برای ما باز می کند. ریشه ملق در زبان عربی، چهار معنای مشابه با سایر زبان های سامی دارد که یافته های ما نشان دادند برخی از این معانی بر اثر اشتقاق معنایی از دیگر ریشه های مشابه شکل گرفتند. معانی طلب خروج و مسطح کردن حاصل ورود معانی ریشه های مشابه مانند ملخ و ملص به ریشه ملق هستند. به نظر می رسد معنای دوستی و حب شدیدی که منجر به عشق یا پرستش شود، معنای اصلی ملق است که معنای ثانویه انفاق و نداری بر اثر این پرستش یعنی فقر، در زبان عربی برای ملق شکل گرفته و رایج شده است. همچنین، املاق در زبان تیگرینیا، یکی از زیرشاخه های زبان حبشی، به معنای خدای دروغین است که در دیگر زبان های سامی مانند عبری، اکدی و عربی جنوبی به «املاک» به معنای الهه یا ایزدبانو و پادشاه، تبدیل شده است. در کتاب مقدس نیز از بتی به نام «ملکوم» یا «مولک» یا «مولوخ» یاد می شود که برای آن فرزندان را قربانی می کردند. در تمدن های باستانی عصر برنز، این خدا مورد پرستش بوده و کودکان خردسال برای آن سوزانده می شدند؛ بنابراین، هسته معنایی املاق از ریشه ملق به معنای دوستی و محبت شدید ناشی از پرستش بت املاق، شکل گرفته است و مفسران معنای عارضی فقر را برای آن ذکر کردند.

  کلیدواژگان: إملاق، مولک، ریشه شناسی، قربانی کردن کودکان، زبان های سامی
 • محمد خسروی شکیب* صفحات 73-86

  قرآن کریم، کتابی دینی و تعلیمی است که از هندسه زبانی و ساختاری ویژه ای برخوردار است. «قصه» ها یکی از مهم ترین اجزای اصلی ساختار قرآن را تشکیل داده اند. خدواند متعال برای دعوت بشر به صلاح و رستگاری، از «قصص» استفاده کرده است. سوال این است که نقش قصه های موجود در ساختار قرآن چیست. پیش فرض مقاله این است که قصه ها نقش مهمی در هندسه ساختاری قرآن دارند. نتیجه مقاله نیز این است که قصه های قرآنی با خاصیت روایی خود می توانند جمع پذیری آموزه های دینی، اخلاقی و اجتماعی را تقویت و با تبدیل یک قصه خاص به یک قصه عام، پذیرش گفتمان «تعاون» را آسان کنند. این قصه ها قدرت نفوذ و باورپذیری کلام را تشدید می کنند و درنهایت، موجب اجبار و ضرورت پیام می شوند. آنها خلق و توصیف معنا و پیام قرآنی را سهل می کنند. قصه های قرآنی، جهان نگری مشترک و همگانی را بر می سازند و با ایجاد راوی گوناگون و زاویه دید متعدد، خصلت دستوری و آمرانه زبان را تعدیل می کنند. آنها با تصویرسازی داستانی، خیر و مصلحت عمومی را تجسم پذیر می کنند. از همه مهم تر اینکه قصه های قرآنی می توانند فرایند رشد شناختی و هویت سازی دینی مخاطبان را تسریع کنند. در این مقاله با روش توصیف و تحلیل محتوا تلاش می شود نقش قصه ها در ساختار قرآن کریم، ارزیابی کیفی و کارکردشناختی شود.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، ساختار، قصه، کارکردشناسی
 • انسیه سادات هاشمی* صفحات 87-100

  نظریات حوزه کاربردشناسی زبان که به مطالعه معنا در بافت می پردازند، الگوهای جدیدی برای فهم معنا ارایه کرده اند. یکی از این نظریات، نظریه پیش فرض های جورج یول (2000) است که با بررسی الگوهای زبانی، چند نوع پیش فرض را براساس قراین کلام مطرح می کند. مقاله حاضر درصدد آن است که با روش توصیفی تحلیلی کاربست این نظریه را در تشخیص پیش فرض های در نظر گرفته شده در آیات قرآن کریم بررسی کند. بدین منظور، نخستین سوره های نازل شده مبنای بررسی قرار گرفته اند تا نخستین پیش فرض ها براساس در نظر گرفتن مخاطب عصر نزول بررسی شوند. این پژوهش، انواع پیش فرض های مطرح شده در نظریه یول را در پنج سوره نخست نازل شده طبق قول مشهور مطالعه می کند تا کاربست این نظریه را در تشخیص پیش فرض مخاطبان عصر نزول براساس آیات قرآن بررسی کند. این بررسی نشان می دهد واژگان معرفه در زبان عربی بر پیش فرض وجودی، افعال دال بر دانستن بر پیش فرض واقعیت پذیر، اسلوب استفهام انکاری و حرف شرطیه امتناعیه بر پیش فرض واقعیت ناپذیر، ساختار تفضیلی در مفردات و کاربرد جمله در جایگاه صله، صفت و مضاف الیه و نیز افعال تغییر حالت بر پیش فرض واژگانی و طرح یک سوال در ضمن سوال دیگر بر پیش فرض ساختاری دلالت می کنند. همچنین، از این پژوهش روشن می شود واژگانی همچون رب، قلم و پدیده های آفاقی و اخروی و غیره از پیش فرض های وجودی عصر نزول، عدم علم پیشین انسان و وجود گمراهان و هدایت یافتگان از پیش فرض های واقعیت پذیر، مداهنه پیامبر، تساوی مسلمانان و مجرمان از پیش فرض های واقعیت ناپذیر و عدم یقین پیشین اهل کتاب از پیش فرض های واژگانی هستند.

  کلیدواژگان: پیش فرض، جورج یول، قرآن کریم، نخستین سوره های نازل شده، مخاطبین عصر نزول
 • رقیه حبیب پور گودرزی، محمدمهدی شاهمرادی فریدونی*، محمد شریفی صفحات 101-120

  طرحواره های تصویری و استعاره مفهومی ازجمله مهمترین نظریه ها در زبان شناسی شناختی هستند که زبان را ابزاری برای نظم بخشی، دریافت و انتقال اطلاعات می دانند. تحلیل مفاهیم و تجربیات مقولات زبانی، در زبان شناسی شناختی حایز اهمیت اند. طرحواره های تصویری، سطح اولیه تری از ساخت شناختی زیربنای استعاره را تشکیل می دهند. میان تجربیات فیزیکی ما با حوزه شناختی پیچیده تری نظیر زبان، به واسطه طرحواره های تصویری امکان ارتباط فراهم می شود. این طرحواره ها ازجمله مهمترین سازوکارها برای دریافت مفاهیم پنهان قرآن و ابزاری برای تحلیل معانی آن هستند. هدف از این مقاله، بررسی طرحواره های تصویری سوره اسراء است تا معین شود خداوند متعال از چه طریقی مراد اصلی خود را در قالب این سوره بیان کرده است. یافته های این پژوهش با استفاده از نظریه جانسون و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته و نشان داده است طرحواره های تصویری حرکتی (59%) و حجمی (59.5%) با بسامدی تقریبا یکسان و طرحواره تصویری قدرتی با بسامد (27%) از کمترین بسامد برخوردار بوده است. این طرحواره ها برای دریافت مفاهیمی مانند لعن، وسوسه شیطان، عذاب، فرامین و احکام خداوند، توکل، اعتمادنکردن، گواهی و شهادت، تکذیب، کبر و غرور و... به کار رفته اند.

  کلیدواژگان: زبان شناسی شناختی، طرحواره تصویری، قرآن مجید، سوره اسراء، نظریه جانسون
 • فرزاد دهقانی* صفحات 121-143

  زمان و زمان شناسی از مفاهیم کلیدی فرهنگ وحیانی است. سوره عصر یکی از سوره های مکی است که برنامه سعادتمندی و به زیستی انسان را در کوتاه ترین تعبیر بیان کرده و با سوگند به زمان، آغاز شده است. این سوره در جواب سوگند، به طور صریح و قطعی از خسران همه انسان ها به جز استثنا ها سخن گفته است. بحث از «خسر» و «خسران»، از دانایی حوزه معنایی تجارت است؛ به همین سبب، بازشناسی رابطه تجارت و زمان و از دست دادن اصل سرمایه با محوریت فرهنگ نزول اهمیت دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با ابزار گردآوری اسنادی - کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی و سطح تحلیل تحلیل محتوا و رویکرد انسان شناسی تاریخی و فرهنگی، به دنبال پاسخ به این سوالات است: پیش زمینه و دانایی سازمان دهنده وجه شبه استعاره تاجر از مومن متناظر با انسان شناسی تاریخی - فرهنگی مکه چیست؟ رابطه مومن با تاجر در پرتو انسان شناسی تاریخی -فرهنگی چگونه به ساخت استعاره کمک کرده است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که با انسان شناسی تاریخی و فرهنگی، فهم عمیق تری از مفاهیم سوره عصر به دست می آید. خداوند متناسب با فرهنگ آن زمانی، مومن را به تاجر تشبیه می کند و عمر مومن را کالای او می داند. وجه شبه این تشبیه کل، دانایی و گفتمان فرهنگ تجارت آن زمانی است؛ به طوری که حتی ماده فعلی «شری» به معنای خریدوفروش نابرابر و کاربست آن برای مفهوم شهادت در قرآن، بیان کننده گفتمان فرهنگی است. توصیه به «صبر» متناسب با زمان شناسی سفرهای تجاری تابستانه و زمستانه و توصیه به «حق» متناسب با مکان شناسی یمن و شام یک طرف تشبیه برای استعاره تاجر از مومن است.

  کلیدواژگان: عصر، زمان، انسان شناسی، تاریخ، فرهنگ، تجارت
|
 • Fahime Moradi, MohammadMahdi Ajilian Mafogh * Pages 1-20

  Sign-semantics is one of new sciences in modern linguistics, which has caused a fundamental change in constructionist semiotics of the 20th century. One of the research linguists in this field, named Algiers Grimas, has introduced additional and new models for analyzing the semantics of discourse in the contemporary world. The semiotic square model is the first analytical model introduced by Grimas in discourse semantics. In this article, using the available data, while introducing this model, the extent of the use of the semiotic square in the interpretation of the Qur'an is investigated. Based on obtained results, the formation of a semiotic square through the discovery of contrasting relationships in a verse or a surah or finding content from the entire Quran is not only possible, but also causes the creation of a wide semantic network in finding thematic meaning in the Quran; But using this pattern is not enough to reach deeper layers of meaning and discover the hidden meanings of the text, because the performance of this pattern only reveals the conflicting relationships within the text, and to discover the deeper layers of meaning, we will need other interpretation tools, such as paying attention to the context, finding meaning through hadiths, taking help from other verses of the Qur'an, and investigating relationships of coexistence and succession in verses.

  Keywords: Semiotics, Greimas, sign-discourse semantics, semiotics square, text interpretation
 • Masoud Eghbali * Pages 21-40

  Examining and pondering the meaning of verse 31 of Surah Hajj shows that most of the commentators and translators have a superficial and elementary understanding of the simile words in the verse. This means that a polytheist is imagined as someone who fell from the sky and in the middle of the way, birds of prey snatch him. The present research, using the method of analyzing the components of words and paying attention to the literature and culture of the Jahili period, as well as using the context of the verses, aims to analyze more precisely the parable in the mentioned verse so that the desired message of the Holy Qur'an is conveyed to the audience in a favorable way. The semantics of the words used in the simile, such as "Kharr", "Al-Samaa", "Takhattuf", "Al-Tayr" and "Tahvi", show that despite the fact that many commentators and translators have considered the simile in the verse to be a reasonable comparison to the perceptible and have presented the image of the fall of polytheist man into the abyss of destruction and annihilation; But the concept of "jumping from a height" can also be taken from it, that eventually means he, without being buried with respect, becomes food for scavengers and his rotten bones are scattered by the wind which is relevant to the understanding of Quranic propositions. In this sense, the word "Kharr" is associated not with the meaning of "being thrown", but with the expression of "falling", and the word "Al-Sama" is also included in the concept of "height" and "superior space". Also, according to the literature of the Jahili era, the word "Al-Tahir" refers to scavengers who feed on the dead bodies, and "Al-Rih" is also used in its original meaning, i.e. "winds".

  Keywords: Quran, Allegory, religious propositions, Semantics, polytheism, Sama, comprehensibility
 • Zahra Jalili, Ebrahim Namdari * Pages 41-54

  The structuralist theory of literary texts is a comprehensive look at a phenomenon and a work that reveals the relationship between word and meaning in all its dimensions. To examine the structure of a literary work, not only the meaning can be paid attention to, but also how the meaning is rendered is also considered, so that in the end, a general evaluation of the subject of the literary text can be made. Undoubtedly, the application of such theories to the Holy Qur'an makes its luminous verses even more prosperous. The present paper intends to study the structuralist theory about Surah Al-Inshiqaq at different phonetic, lexical, syntactic, and rhetorical levels with a descriptive-analytical method and to show the formal and semantic coherence of this Surah as much as possible. The results of the research indicate that the components of the linguistic structure of Surah Al-Inshiqaq are in the direction of complete coherence, about the topic of the Surah, which describes the initial events of the Day of Judgment and the state of the people in it. For example, the linguistic structure of the first verses, with short sections and striking rhythms, is completely consistent with the great and terrifying content of the Day of Judgment. The linguistic elements of its final verses, with longer sections and softer rhythms, are arranged in such a way that they perfectly correspond to its constructive and life-giving content.

  Keywords: Qur'an, Surah Al-Inshiqaq, Structuralist Theory, Structuralism of Letters
 • Azam Farjami *, Fatemeh Azimi, Azartash Azarnoosh Pages 55-72

  The word Imlaq is introduced in only two verses of the Qur'an as one of the reasons for infanticide. The application of the etymology method can be helpful to reach the semantic core of the word Imlaq and to receive the message of the Quranic verses. The root of "Malaq" in the Arabic language has four meanings similar to other Semitic languages; First, intense friendship and love, second, the meaning of loving leading to poverty, which can be said that the fame of the meaning of Imlaq to poverty is derived from the second meaning. The third and fourth meanings indicate the desire to leave and straighten, respectively, and are the result of entering the meanings of similar roots such as malakh and malas to the root of malaq. Imlaq in the Tigrinya language means a false god, which in other Semitic languages such as Hebrew, Akkadian, and South Arabic has become "amlak" meaning goddess and king. Amlak is derived from the name of a false god named "Malcum", "Molek" or "molukh" in the Bible, which was worshiped in many ancient civilizations, and young children were sacrificed to it. Therefore, the semantic core of Imlaq was formed from the root of Malaq, which means extreme friendship and affection resulting from the worship of the idol of Imlaq, and gradually evolved into the meaning of poverty.

  Keywords: Imlaq, Molek, Etymology, Child Sacrificing, Semitic languages
 • Mohammad Khosravishakib * Pages 73-86

  Quran is a religious and educational book that has a special linguistic and structural geometry. "Tales" are one of the most important main mechanisms of the structure of the Qur'an. The Almighty God has used "Tales" to call mankind for the good and benefit of the community. The question is, what is the function of the Tales in the structure of the Quran? The presupposition is that Quranic Tales with their narrative properties can reinforce the receptivity of religious, moral, and social teachings, and by turning "individual story" into "plural story", they can facilitate the acceptance of the "cooperation" discourse. These tales exaggerate the persuasiveness of the words and finally make the message necessary and urgent. They facilitate the creation and description of the Qur'anic meaning and message. Qur'anic tales create collectivity and a common and universal worldview, and by creating different narrators and multiple viewpoints, they adjust the grammatical and impressive nature of language. They emphasize good and public benefit. Most importantly, Quranic tales can shape the process of cognitive development and identity-building of the audience. In this paper, with the method of content description and analysis, an attempt is made to qualitatively and functionally evaluate the role of tales in the structure of the Holy Quran.

  Keywords: Holy Quran, STRUCTURE, Tale, Functionalism
 • Ensiyeh Sadat Hashemi * Pages 87-100

  There are new theories in pragmatics, which deal with the study of the meaning in the context. One of these theories is George Yule's theory of presuppositions (2000), which proposes several types of presuppositions-based linguistic patterns. This article aims to investigate this theory's efficiency in identifying the presuppositions in the verses of the Holy Qur'an with a descriptive-analytical method. For this purpose, the first revealed surahs have been used as the basis of investigation. This research has studied the types of preconceptions raised in Yule's theory in the first five surahs revealed to examine the application of this theory in diagnosing the prejudices of the audience of the Age of Revelation based on the verses of the Qur'an. This study shows that definite nouns in Arabic indicate presupposition of existence and verbs with the meaning of knowing indicate factive presupposition; Rhetorical Questions and unreal conditionals show the non-factive presupposition; Superlative structure, and the use of sentences in the position of conjunction, adjective, and adverb, as well as modifying verbs are the signs of Structural presupposition. This research also shows that words such as Rabb, Qalam, and Cosmic and Otherworldly phenomena, etc., are presuppositions of the existence of the Age of Revelation, the lack of previous knowledge of man, and the existence of the misguided and guided people are factive presuppositions, and finally, the prophet's appeasement and the equality of Muslims and criminals are non-factive presuppositions.

  Keywords: Pragmatics, Presuppositions, George Yule, The Holly Qur’an, First revealed surahs, Audience of the Age of Revelation
 • Roghaye Habib Pour Godarzi, MohammadMahdi Shahmoradi Fereidoni *, Mohammad Sharifi Pages 101-120

  Among the most important theories in cognitive linguistics, conceptual metaphor and visual schema view language as an instrument for information organizing, receiving, and transmitting. Analyzing the concepts and experiences of linguistic categories is significant in cognitive linguistics. Imagery schemas form an earlier level of morphology regarding the metaphor basis. Imagery schemas provide communication possibilities between physical experiences and a more complex cognitive domain like language. These schemas are among the most important mechanisms to comprehend the Quran's hidden concepts and an instrument to analyze its meanings. This paper investigates the Imagery schemas of Al-Isra surah to determine how God has expressed his principal purpose in this surah. The findings of this research, which was carried out using Johnson's theory and descriptive-analytical method revealed that motion imagery schemas with 59% and volume schemas with 59.5% had almost the same frequency, and power schemas with 27% had the lowest frequency. These schemas have been used to understand concepts such as curse, Satan's temptation, punishment, God's commands, trust or lack of trust in God, testimony, denial, pride, arrogance, etc.

  Keywords: Cognitive linguistics, Imagery Schema, Qur’an Majid, Al-Isra Surah, Johnson's Theory
 • Farzad Dehghani Pages 121-143

  Time and chronology are among the key concepts of the revelation culture. Surah Al Asr (in Arabic: العصر) is one of the Meccan surahs that describes the plan for human happiness and well-being in the shortest possible way and it is started with an oath to time (in Arabic: عصر). In response to the oath, this surah has spoken about the loss (in Arabic: خسر) of all human beings, except for those who are mentioned in the following verses. Talking about a loss in this Surah originated from the semantic domain of the business field. For this reason, it is important to recognize the relationship between business, time, and capital loss regarding the culture and context of revelation. Therefore, the current research by collecting library documents, descriptive-analytical method, and regarding the historical-cultural anthropology at the level of content analysis, seeks to answer the following questions: what is the background and knowledge that form the sense of the merchant's metaphor for the believer according to the historical-cultural anthropology of Mecca? According to historical-cultural anthropology, how has the relationship between a believer and a merchant contributed to the construction of this metaphor? The findings of the present research have indicated that by considering historical-cultural anthropology, a deeper understanding of the concepts of Surah Al-Asr can be obtained. According to the culture of that time, Allah likened the believer to a merchant and considered the believer's life as his commodity. The sense of this analogy is the wisdom and discourse of the business culture of that time. Even the root of the verb "شری" means unequal buying and selling and its application to the concept of martyrdom in the Holy Qur'an expresses a cultural discourse. The advice to "wait" (in Arabic: صبر) corresponds to the timing of summer and winter business trips. Moreover, the advice to "right" (in Arabic: (حق corresponds to the topography of Yemen and Sham. And all of them are one side of the simile for the merchant's metaphor for the believer.

  Keywords: Asr (in Arabic:عصر), Time, Anthropology, History, Culture, Business