درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مدیر مسئول:
دکتر کریم علیمحمدی
سردبیر:
دکتر صمد عبداللهی عابد
ویراستار فارسی:
عقیله آراسته
ویراستار انگلیسی:
سید فواد بهزادپور
کارشناس:
فرید اسمعیل یان
تلفن:
041-34327559
دورنگار:
041-34327559
سایت اختصاصی:
quran.azaruniv.ac.ir
نشانی:
تبریز، 35 کیلومتری جاده تبریز- مراغه، دانشگاه شهید مدنی، دانشکده الهیات
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/14
مدیر مسئول
دکتر کریم علیمحمدی
استادیار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: تفسیر
Karim Alimohammadi
Assistant professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Tafsir
سردبیر
دکتر صمد عبداللهی عابد
دانشیار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Samad Abdollahi Abed
Associate Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر زینب السادات حسینی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: تفسیر
Zeinabsadat Hosseini
Associate Professor
University of Mazandaran
دکتر حسن رضایی هفتادر
دانشیار
دانشگاه تهران
Hassan Rezaei Haftador
Associate Professor
University of Tehran
دکتر سید ضیاءالدین علیانسب
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه حضرت معصومه
رشته تخصصی: معارف اسلامی (گرایش قرآن و متون اسلامی)
Sayyed Ziaoddin Olyanasab
Associate Professor, Quran and Hadith Sciences
Hazrat-e Masoumeh University
سید محمود کریمی
سید محمود کریمی
استاد
دانشگاه امام صادق
Mahmod Karimi
professor
عبدالاحد غیبی
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Abdolahad Gheibi
Professor, Professor of Arab Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University
Azarbaijan Shahid Madani University
دکتر محمد مولوی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Molavi
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدجواد اسکندرلو
استاد تمام علوم قرآن و حدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث - قرآن و مستشرقان
Mohammadjavad Eskandarlo
Full Professor, Quranic and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quranic Sciences and Hadith, Quran and Orithalists
دکتر علی اکبر بابایی
دکتر علی اکبر بابایی
دانشیار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
Ali Akbar Babaee
Associate Professor
Research Institute of Hawzeh and University
دکتر سید محمود طیب حسینی

رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyed Mahmoud Tayyeb Hoseini

Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدتقی دیاری بیدگلی
استاد تمام الهیات
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohamad Taghi Diari Bidgoli
Full Professor, Comparative interpretation
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سیفعلی زاهدی فر
استادیار
رشته تخصصی: علوم قرآن وحدیث
Sayfali Zahedifar
Assistant professor
Specialist: Quran and Hadith
دکتر رقیه صادقی نیری
دانشیار
رشته تخصصی: علوم قرآن وحدیث
Rogayya Sadegi Niri
Assistant professor
Specialist: Quran and Hadith
دکتر صمد عبداللهی عابد
دانشیار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Samad Abdollahi Abed
Associate Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سید رضا مودب
استاد گروه علوم قران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: الهیات ، علوم قران و حدیث و تفسیر
Sayed Reza Moaddab
Professor, qoran
University of Qom
دکتر محمدهادی یدالله پور
دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ، پژوهشکده سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: علوم قرآن وحدیث
Mohammad Hadi Yadollahpour
Associate Professor, Associate Prof, Social Determinants of Health Research Center, Babol University of Medical Sciences
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستار فارسی
عقیله آراسته

ویراستار انگلیسی
سید فواد بهزادپور

کارشناس
فرید اسمعیل یان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۸