درباره نشریه
ISSN:
2423-4613
eISSN:
2423-4613
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر عزیز گرد
سردبیر:
دکتر علی رحمانی
مدیرداخلی:
اعظم پاک خصال
ویراستار فارسی:
ماهرخ حیدری دستجردی
ویراستار فارسی:
علی رضایی
تلفن:
021-44722757
سایت اختصاصی:
gaa.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای اتوبان شهید همت، شهرک شهید باقری، بعد از شهرداری منظقه 22، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز تهران غرب، ساختمان شماره یک، طبقه سوم، اتاق شماره 5
تلفن همراه:
09125785711
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/22
مدیر مسئول
دکتر عزیز گرد
استاد مرکز تهران غرب
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حسابداری
Aziz Gord
Professor Central Tehran West
Payame Noor University
Specialist: Accounting
سردبیر
دکتر علی رحمانی
استاد حسابداری
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Rahmani
Professor, Accounting
University of Alzahra
Specialist: Accounting, capital market research
اعضای تحریریه
دکتر سید علی اکبر احمدی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Ali Akbar Ahmadi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Public Administration
دکتر زهرا پورزمانی
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
Zahra Pourzamani
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Accounting
دکتر رضا رسولی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولت، مدیریت منابع انسانی
Reza Rasouli
Professor
Payame Noor University
Specialist: governmental management, Human resources management
دکتر حمید پورجلالی
استاد
رشته تخصصی: حسابداری
Hamid Poorjalali
Professor
Specialist: accounting
دکتر ذبیح الله رضایی
استاد دانشگاه ممفیس آمریکا
رشته تخصصی: حسابداری
ZabiHollah Rezaee
Professor University of Memphis, USA
Specialist: Accounting
دکتر حسن یزدی فر
استاد
رشته تخصصی: حسابداری
Hasan Yazdifar
Professor
Specialist: accounting
دکتر علی رحمانی
استاد حسابداری
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Rahmani
Professor, Accounting
University of Alzahra
Specialist: Accounting, capital market research
دکتر ساسان مهرانی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Sasan Mehrani
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Accounting
دکتر بیتا مشایخی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Bita Mashayekhi
Associate Professor, Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management Accounting, Corporate Governance, Internal Auditing, Earnings Quality
دکتر غلامرضا کردستانی
استاد گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: حسابداری
Gholamreza Kordestani
Professor, Department of Accounting
Imam Khomeini International University
Specialist: Accounting
دکتر سید محمود موسوی شیری
دانشیار مرکز مشهد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حسابداری
Seyyed Mahmoud Mousavi Shiri
Associate Professor Center of Mashhad
Payame Noor University
ویراستار فارسی
ماهرخ حیدری دستجردی

دانشگاه قم
رشته تخصصی: تجارت الکترونیک
Mahrokh Heydari Dastjerdi

University of Qom
علی رضایی

مدیرداخلی
اعظم پاک خصال
دانشجو
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۰