فهرست مطالب

حسابداری دولتی - سال دهم شماره 1 (پیاپی 19، پاییز و زمستان 1402)

نشریه حسابداری دولتی
سال دهم شماره 1 (پیاپی 19، پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/25
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سارا رازانی، سید علی حسینی*، آزاده مداحی صفحات 1-22

  در کشور ما با توجه به نوپا بودن حسابرسی داخلی و عدم وجود استانداردهای ملی در ارتباط با اجرای حسابرسی داخلی، عدم توافق قابل توجهی میان فعالان حرفه در خصوص بلوغ خدمات حسابرسی داخلی وجود دارد. در این راستا، مساله اصلی پژوهش حاضر، ارایه مدل بلوغ حسابرسی داخلی در بخش دولتی صنعت نفت می باشد.روش مورد استفاده در این تحقیق، میدانی و تحلیل عاملی وبه صورت ترکیبی می باشد . جامعه آماری شامل افراد فعال در حرفه حسابرسی و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 146 نفر بوده است. در ابتدا با استفاده از روش تیوری داده بنیاد چند وجهی با استفاده از مصاحبه و جستجو در تحقیقات انجام شده در گذشته به شناسایی متغیر های تحقیق پرداخته شد و با استفاده از شاخص لاوشه عوامل تاثیر گذار نهایی شدند و در نهایت با استفاده از تحلیل عاملی به تجزیه و تحلیل سوالات پرداخته و مدل نهایی بلوغ حسابرسی داخلی در صنعت نفت ارایه گردید.نتایج تحقیق نشان داد که خدمات مورد ارایه حسابرسان داخلی، عوامل مرتبط با مدیریت نیروی انسانی، عوامل مرتبط باضرورت وجود برنامه ها وسیاست های عملکرد حرفه ای حسابرسی، پاسخگویی ومدیریت عملکرد، فرهنگ و ارتباطات سازمانی، ساختار حاکمیتی، گزارشگری و موقعیت سازمانی حسابرسی داخلی، برون سپاری خدمات حسابرسی داخلی، شناسایی ذینفعان اصلی داخل و خارج سازمان، توصیف وتوسعه اثربخشی حسابرسی داخلی، پایش و گزارش نتایج بر بلوغ حسابرسی داخلی در صنعت نفت تاثیر گذار می باشند.

  کلیدواژگان: بخش عمومی، بلوغ حسابرسی داخلی، صنعت نفت
 • سید احمدرضا علوی، مهناز ربیعی*، عبدالله دوانی، فاطمه زندی صفحات 23-50

  موضوع و هدف مقاله: 

  این پژوهش تلاش می نماید که آثار تکانه مخارج دولت به تفکیک اجزای اصلی آن را در قالب دو رویکرد سیاست پولی مبتنی بر قاعده و صلاحدید مقایسه و تحلیل نماید.

  روش پژوهش: 

  برای دستیابی به این هدف، با طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با رویکرد کینزین جدید طی بازه زمانی 1370-1400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران به مقایسه آثار و تحلیل مکانیسم اثرگذاری تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر برخی متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد کلان پرداخته ایم.

  یافته های پژوهش: 

  مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که در میزان و مکانیسم تاثیر بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان سیاستگذاری پولی مبتنی بر قاعده و سیاستگذاری صلاحدیدی وجود ندارد. در مقابل، در خصوص تاثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه های مذکور، سیاستگذاری صلاحدیدی نسبت به قاعده سیاستی عملکرد بهتری را نشان می دهد.

  نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش:

   نتایج حاصل از این پژوهش می تواند از طریق تبیین آثار تغییر هزینه های عمومی در امر بودجه ریزی و سیاستگذاری مفید واقع گردد. همچنین نتایج حاصل از مطالعه تعادل عمومی در حوزه سیاستگذاری پولی نیز قابلیت استفاده برای مقام پولی را دارد. وجه تمایز اصلی مطالعه حاضر با سایر مطالعات داخلی در بررسی اثرات مخارج به تفکیک تکانه مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر متغیرهای کلان، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و مقایسه آن تحت دو سیاستگذاری پولی متفاوت می باشد.

  کلیدواژگان: مخارج مصرفی دولت، مخارج سرمایه ای دولت، قاعده پولی، سیاستگذاری صلاحدیدی، تعادل عمومی پویای تصادفی
 • امیر لعلی سرابی*، محمدرضا دارائی، ناصر برخوردار صفحات 51-72

  موضوع و هدف مقاله:

   هدف پژوهش حاضر ارایه الگویی بهینه برای ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات مالی داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس ویژگی های مدیریتی شرکتهای بامالکیت دولتی و غیردولتی به کمک تحلیل مقایسه ایی مدل شبکه عصبی مصنوعی با روش رگرسیون بود.

  روش شناسی پژوهش: 

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش مورد استفاده آن، توصیفی از نوع علی- پس رویدادی بود. برای آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 72 شرکت دولتی و 38 شرکت غیردولتی از سال های 1400-1393 انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش داده های پانل و برای آزمون فرضیه اول از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و برای پیش بینی ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات مالی داخلی از روش رگرسیون خطی چندگانه و شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه استفاده نمودیم.

  یافته ها

  مقایسه این دو معیار نشان داد که علاوه بر تاثیر ویژگی های مدیریتی شرکت های با مالکیت دولتی و غیردولتی بر ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات داخلی، به ترتیب در فرضیه 1-2 و 2-2 با میزان ضریب تبیین 67/0 و 75/0 نسبت به روش شبکه عصبی MLP با مقدار R2 47/0 و 50/0 دارای ارجحیت می باشد، اما در فرضیه سوم، تفاوت معنی داری بین روش MLP و رگرسیون در ضرایب تعیین مشاهده نگردید. نتایج نشان داد روش رگرسیون به دلیل بیشتر بودن تعداد مشاهدات نسبت به شبکه های عصبی در این تحقیق دارای دقت بیشتری در برآورد و تبیین کیفیت محیط اطلاعات داخلی شرکت ها می باشد. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روش جدید در پیش بینی و مدل سازی شرکت های فعال در بازارهای مالی و تحلیل مقایسه ایی آن با روش رایج رگرسیون، یکی از نوآوری این پژوهش است.

  کلیدواژگان: تحلیل رگرسیون، شبکه عصبی مصنوعی، کیفیت محیط اطلاعات مالی داخلی و ویژگی های مدیریتی
 • سجاد محمدیاری، آزیتا جهانشاد*، زهرا پورزمانی صفحات 73-92

  پژوهش حاضر در صدد آسیب شناسی حسابرسی داخلی در بخش عمومی ایران و رتبه بندی آسیب ها می باشد. از هر دو روش میدانی و کتابخانه ای در دو مرحله کیفی و کمی استفاده شد. در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان سعی گردید نقاط ضعف مبانی نظری موجود پوشش داده شود و آسیب های شناسایی شده به مرحله اقناع برسند. با استفاده از رویکرد داده بنیاد، آسیب های شناسایی شده در مقوله های محوری، شرایط علی، شرایط زمینه ای، راهبردها، شرایط مداخله ای و پیامدهای مدل پژوهش، تعیین و در مرحله کمی، با استفاده از آزمون های ناپارامتریک تاثیر آسیب ها بر عملکرد بررسی شد و با استفاده از آزمون فریدمن، عوامل شناسایی شده رتبه بندی شد. جامعه آماری حسابرسان داخلی شاغل و یا خبرگانی است که در ارتباط با این فعالیت بوده اند. با توجه به حجم نامعین جامعه آماری از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر تعیین و 350 پرسشنامه توزیع شد. پرسشنامه پژوهش با طیف لیکرت 5 تایی طراحی شد. نتایج رویکرد داده بنیاد، الگوی پژوهش را در 6 مقوله طبقه بندی نمود. نتایج نشان داد متغیرهای 1. رفتارهای سلیقه ای و گزینشی مدیران 2. نداشتن جایگاه مطلوب سازمانی 3. ضعیف قانون و عدم شفافیت در سطح جامعه از اولویت بیشتری به عنوان آسیب برخوردارند. همچنین، مشخص شد که 1. هزینه جبهه گیری های سیاسی در کشور و 2. نوسانات اقتصادی از اهمیت کمتری از دیدگاه پاسخ دهندگان برخوردار بوده اند.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، حسابرسی داخلی، داده بنیاد، رتبه بندی
 • احسان محبی، جعفر باباجانی*، جواد سلیمی، محمدتقی تقوی فرد صفحات 93-110

  موضوع و هدف مقاله: 

  شرکت های برق منطقه ای سازمان هایی هستند که هردوی اهداف اجتماعی و اهداف مالی را جهت انجام ماموریت های محول شده دنبال می کنند، بنابراین ایفا و ارزیابی مسیولیت پاسخگویی به واسطه اهداف دوگانه ای که دارند، از اهمیتی اساسی برخوردار است. در پژوهش حاضر با بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارش های مالی این شرکت ها، ضعف ها و نارسایی های صورت های مالی در این بخش مورد مطالعه قرار گرفته است.

  روش پژوهش: 

  داده های مورد نیاز پس از مطالعه کتابخانه ای و جستجوی اکتشافی در مبانی نظری و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی حاکم بر روابط این اشخاص و با استفاده از پرسشنامه ، جمع آوری و با بهره گیری از آزمون های مناسب آماری، تجزیه و تحلیل شده است.

  یافته های پژوهش: 

  شواهد حاصل از تجزیه و تحلیل دیدگاه های پرسش شوندگان نشان می دهد اطلاعات ارایه شده در صورت های مالی که در جهت هدف ایفا و ارزیابی مسیولیت پاسخگویی که از اولویت برخوردار است، کافی نیست و بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد. یافته ها حاکی از آن است که استفاده کنندگان علاوه بر اطلاعات مالی در رابطه با کلیت سازمان، به اطلاعاتی در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و بودجه هر یک اهداف سازمان نیز نیاز دارند.

  نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: 

  با توجه به یافته های پژوهش که استفاده کنندگان با هدف ارزیابی مسوولیت پاسخگویی صورت های مالی شرکت های برق منطقه ای را مورد استفاده قرار می دهند، طراحی و پیاده سازی مدل گزارشگری مناسب جهت بهبود ایفا و ارزیابی مسیولیت پاسخگویی ضروری است.

  کلیدواژگان: اهداف گزارشگری، شرکت های برق منطقه ای، گزارشگری مالی، نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان
 • امین صفرنژاد بروجنی*، علی اکبر چهارمحالی، جمشید پیک فلک، محمد ربیعی صفحات 111-124
  هدف

  هدف اصلی سهامداران در شرکت، افزایش بازدهی سهام می باشد. در این راستا اطلاعات کمی و کیفی پیرامون شرکت می تواند به سرمایه گذاران در افزایش بازدهی سهام کمک نماید لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش لحن گزارشگری مالی در تبیین بازده سهام شرکت های دولتی با تاکید بر متن کاوی است.

  روش پژوهش: 

  به منظور بررسی تجربی این موضوع، از روش شناسی تحلیل متنی و اطلاعات 29 شرکت دولتی پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران بین سالهای 92 تا 98 استفاده شده است. شناسایی لحن موجود درگزارش های هیات مدیره با استفاده از روش متن کاوی در محیط برنامه نویسی R انجام گرفت. به منظور آزمون فرضیه پژوهش از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و با استفاده نرم افزار استتا انجام شد.

  یافته ها

  نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد لحن گزارشگری مالی در تبیین اختلاف بازدهی سهام شرکت های دولتی موثر است و از نظر آماری بین بازدهی سهام شرکت های دولتی با لحن گزارشگری مالی مثبت و منفی اختلاف معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری، اصالت: 

  می توان با استفاده از روش های متن کاوی، به تحلیل لحن گزارشگری مالی شرکت ها پرداخت و به منظور افزایش بازدهی سبد سهام و انتخاب پرتفوی بهینه، شرکت هایی که لحن گزارشگری مالی مثبت بالا دارند را انتخاب نمود. توصیه می گردد که استاندارد گذاران توجه بیشتری به حسابرسی اطلاعات نوشتاری گزارش های مالی داشته باشند، زیرا در صورتی که استفاده فرصت طلبانه مدیران از لحن، حسابرسی نشود؛ ممکن است اعتماد استفاده کنندگان به پیام های نوشتاری گزارش های مالی کاهش یابد. نتایج و یافته های این پژوهش می تواند در جهت توسعه ابزارهای متن کاوی در حوزه حسابداری و مالی موثر باشد.

  کلیدواژگان: بازده سهام، شرکت دولتی، لحن گزارشگری مالی، متن کاوی
 • احد عارفی نهاد*، داریوش غلامزاده، احمد ودادی صفحات 125-142

  پژوهش ها نشان داده است که آموزش منابع انسانی در بانکها مبتنی بر یادگیری تلفیقی، عامل کلیدی موفقیت بانکها محسوب شود. از سوی دیگر، گذرگاهی برای دستیابی به ارتقای توسعه اثربخشی سازمانی است تا آینده اینگونه سازمانها را تعالی بخشد. با توجه به اهمیت موضوع پژوهش، هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر آموزش منابع انسانی در بانکها می باشد. در بخش کیفی، با مرور ادبیات و پیشینه ها همچنین مصاحبه‏هایی با خبرگان برمبنای تحلیل مضمون (تم) شناسایی شد. درهمین راستا اجزای مدل آموزش منابع انسانی در بانکداری دولتی مبتنی بر یادگیری تلفیقی (درک وشناخت، برنامه ریز و هدف گذاری،شیوه های آموزشی،طراحی آموزشی مطلوب، تعاملات آموزشی، شاخص های یادگیری تعیین اعداف آموزشی، کابردهای آموزشی، توسعه الگوهای آموزش منابع انسانی، بهینه سازی فرایند آموزش، چابکی سازمانی و سازمان یادگیرنده) شناسایی شد. جامعه آماری 170 نفر وتعداد نمونه طبق جدول مورگان 118نفر برآورد گردید. با تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم، مدل آزمون شد و روایی همگرا، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی تایید گردید و نشان داد مدل از برازش مناسبی برخوردار است.از طرفی یافته ها نشان دارد اعتبار الگوی ایجاد شده مورد تایید است. همچنین، مقدار ضریب تعیین برای متغیر اهداف آموزشی 0.906 محاسبه گردید که نشان می دهد 6/90 درصد از تغییرات متغیر اهداف آموزشی توسط آموزش های منابع انسانی قابل تبیین است. نهایتا، نتایج تحقیق نشان داد که آموزش منابع انسانی و یادگیری تلفیقی در بانک های دولتی، پدیده ای چندوجهی و پیچیده است و در بروز آن مجموعه ای از عوامل درون و برون سازمانی موثر هستند.

  کلیدواژگان: آموزش منابع انسانی، بانکداری دولتی، یادگیری تلفیقی
 • منیره شاهسوند، محمدحسین قائمی* صفحات 143-160

  موضوع و هدف مقاله: 

  در سند تحول قضایی، وجود خطا در نظرات کارشناسی یکی از دلایل غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی اعلام شده و طراحی کاربرگ های استاندارد برای فرآیند کارشناسی به عنوان راهکاری برای کاهش این خطا ارایه شده است. با توجه به پیامدهای موضوع ورشکستگی و نقش با اهمیت کارشناسان حسابداری در احراز آن، این پژوهش با هدف ارایه ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی در زمینه ورشکستگی انجام شده است.

  روش پژوهش: 

  ابتدا با مطالعه مبانی نظری، دیدگاه های حقوقی مختلف نسبت به موضوع ورشکستگی و اجزای گزارش کارشناسی گردآوری و سپس با اجرای روش دلفی فازی در سال 1401 و با استفاده از پرسشنامه، نظر 49 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه، جمع آوری شده است.

  یافته های پژوهش: 

  نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به این که حقوق دانان دیدگاه های مختلفی نسبت به ورشکستگی دارند و اتخاذ هر یک از این دیدگاه ها توسط قاضی بر اقدامات کارشناس و نتیجه کارشناسی موثر است؛ لازم است قاضی در قرار کارشناسی مشخص نماید که دیدگاه او منطبق با «توقف بر محور گردش وجوه نقد» است یا «توقف بر محور ترازنامه» و کارشناسان نظر خود را مطابق با رویه قضایی مشخص شده اعلام نمایند.

  نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: 

  در نهایت با اجماع خبرگان، ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی متشکل از 14 بخش ارایه شده است.

  کلیدواژگان: ورشکستگی، توقف، حسابداری دادگاهی، شاهد متخصص، نظریه کارشناسی
 • رحمت الله محمدی پور*، پروین بحرایی، فاطمه احمدی، رضا صیدخانی صفحات 161-180

  موضوع و هدف مقاله: 

  هدف اصلی این مقاله ارایه الگوی تامین مالی مشارکتی مبتنی بر مدیریت ریسک مورد مطالعه شهرداری تهران می باشد.

  روش پژوهش: 

  پژوهش از نظر هدف، اکتشافی - کاربردی است و در انجام آن از راهبرد پژوهش کیفی داده بنیاد استفاده شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از نمونه گیری غیر احتمالی و گلوله برفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از مدیران و کارمندان حوزه مالی شهرداری تهران گردآوری شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار مکس کیودا نسخه 12 استفاده شده است.

  یافته های پژوهش: 

  در این راستا 20 مقوله بدست آمد که تخصیص بودجه، شفافیت اطلاعاتی، شفاقیت درآمدی و کفایت درآمدی به عنوان شرایط علی اثر گذار، عوامل بستر سیاستگذاری و قانون گذاری، بستر فناوری، بستر سازمانی، بستر درآمدی به عنوان عوامل زمینه ای و دولت و تحریم ها و صنعت به عنوان عوامل مداخله گر شناسایی شدند.

  نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش:

   بر اساس نتایج این پژوهش، توجه جدی به بررسی و اجرای تامین مالی مشارکتی در شهرداری تهران مورد نیاز است و با اتخاذ راهبردهای مناسب می توان شهرداری کلان شهر تهران را در پیشبرد اهداف تامین مالی و بهره ور کردن منابع موجود مالی که یکی از مهمترین دغدغه های آن سازمان می باشد یاری رساند.

  کلیدواژگان: تامین منابع مالی، شهرداری تهران، تامین مالی مشارکتی
 • محمدهادی حسینی سارانی، مهدی دسینه*، حمید رستمی جاز صفحات 181-192

  موضوع و هدف مقاله: 

  یکی از نیازهای مدیریتی سازمان های بهداشت و درمان کشور برای تصمیم گیری بهینه و به موقع، اطلاعات مالی با کیفیت است. بر همین اساس، این پژوهش به دنبال مطالعه آثار شبکه سازی مدیران مالی بیمارستان ها بر کیفیت گزارشگری مالی آنها با در نظر گرفتن نقش عملکرد مالی است.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش به صورت مقطعی و با به کارگیری پرسش نامه اجرا شده است. مدیران مالی بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی کشور جامعه آماری را تشکیل می دهند. نمونه پژوهش شامل 311 نفر از مدیران مالی بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی است. فرضیه های پژوهش به روش تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 آزمون شد.

  یافته های پژوهش:

   یافته ها نشان داد که بین شبکه سازی مدیران مالی و کیفیت گزارشگری مالی (357/0 = β) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین، متغیر عملکرد مالی دارای نقش تعدیل کننده منفی بر رابطه بین شبکه سازی مدیران مالی و کیفیت گزارشگری مالی (178/0- = β) است.

  نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: 

  به مسیولان حوزه مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور پیشنهاد می شود که با برگزاری جلساتی برای مدیران مالی بیمارستان ها و درمانگاه ها (مانند همایش های علمی برای مدیران مالی بیمارستان ها) در سراسر کشور به صورت دوره ای زمینه لازم برای برقراری ارتباطات آنها را فراهم کند و یا این که آنها را تشویق به عضویت و شرکت در جلسات انجمن های حرفه ای حسابداری و مالی نماید.

  کلیدواژگان: شبکه سازی مدیران مالی، کیفیت اطلاعات مالی، بهداشت و درمان، گزارشگری مالی
 • نشمین لطفی جو*، بهمن بنی مهد، هاشم نیکومرام، حمیدرضا وکیلی فرد صفحات 193-204

  موضوع و هدف مقاله: 

  هدف این تحقیق آن است تا ویژگی خودشیفتگی در میان شرکای حسابرسی بخش دولتی و خصوصی حرفه حسابرسی در ایران را بررسی نماید.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن، از نوع پژوهش کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و شرکای حسابرسی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. که تعداد آن ها در این پژوهش 379 نفر بوده است. آزمون فرضیه ها، بر اساس روش مقایسه میانگین دو نمونه مستقل با استفاده از آزمون t انجام شده است.

  یافته های پژوهش:

   میانگین خودشیفتگی حسابرسان بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی است و خودشیفتگی حسابرسان مرد و زن بخش دولتی به ترتیب بیشتر از حسابرسان مرد و زن بخش خصوصی است.اما، سطح خودشیفتگی زنان و مردان حسابرس شاغل در بخش دولتی با هم برابر است و مردان در بخش خصوصی خودشیفتگی بیشتری در مقایسه با زنان دارند.

  نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: 

  نتایج این پژوهش، می تواند اطلاعات سودمندی را در اختیار سیاست گذاران حرفه حسابرسی قرار دهد و شناخت قانونگذاران حرفه حسابرسی را از تاثیر محیط بر شخصیت و قضاوت حسابرسان آگاه نماید، در نتیجه این آگاهی می تواند موجب تدوین دستورالعمل های جدید به منظور نظارت بر عملکرد حسابرسان گردد.

  کلیدواژگان: خودشیفتگی، بخش دولتی، بخش خصوصی، جنسیت حسابرس
 • رسول موسوی، آرزو آقایی چادگانی*، احسان کمالی صفحات 205-222
  هدف

  این پژوهش با هدف ارایه مدلی برای بکارگیری داده های بزرگ در حوزه مالیات اشخاص حقیقی در ایران به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی انجام شده است. داده های بزرگ تقریبا هر جنبه از حرفه حسابداری را تحت تاثیر قرار داده و به سرعت در حال تبدیل شدن به نقطه تمرکز اصلی برای حسابداران حرفه ای (صرف نظر از تخصص آن ها) در سطح بین الملل می باشد. همگام با بهبود توانایی های تکنولوژیکی، حرفه نیز خود را با ترکیب منابع داده ای غیرمالی جدید، بسط و توسعه داده است. این رویکرد فرصت هایی را برای افزایش کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری فراهم می کند.

  روش پژوهش:

   پژوهش به صورت کیفی و از مصاحبه با 19 نفر متخصصان و افراد شاغل در سازمان امور مالیاتی و مرتبط با حوزه مالیات های اشخاص حقیقی انجام شده است؛ از روش نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری پیش رفته و طی این فرآیند کدگذاری تعداد 370 کدباز، 33 مفهوم و 17 مقوله استخراج و ویژگیهای آنها در شرکت های نمونه استخراج گردید.

  یافته ها

  پژوهش نشان داد شاخص هایی که برای کشف فرار مالیاتی و تقلب انجام می شود، مجموعه داده های داخلی و خارجی بزرگی شامل: مشخصات جمعیتی، مشخصات مالیات دهندگان یا شرکت ها، پرونده های قبلی، داده های مرکز تماس و تاریخچه حسابرسی می باشند.

  کلیدواژگان: داده های بزرگ، مالیات اشخاص حقیقی، فرار مالیاتی
 • سید حسام وقفی*، صدیقه کامران راد، سید احسان حسینی، مژگان نادعلی زاده قناد صفحات 233-254

  موضوع و هدف مقاله: 

  پژوهش حاضر موانع استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شناسایی و رتبه بندی کرده است.

  روش پژوهش: 

  موانع پیش زمینه ای موثر، بر مبنای مطالعات پیشین و بر اساس نظرات تیم خبرگان به تعداد 22 شاخص در 6 بعد، از میان 40 مولفه گزینش و تاییدشده که با مکانیزم دو پرسش نامه ماتریسی محور مطالعه شده است. برای طراحی پرسش نامه از مکانیزم مصاحبه و گفت وگو از نظرات تیم خبرگان شامل 15 نفر از صاحب نظران حوزه حسابداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان داخلی و مستقل متمرکز بر فعالیت های مالی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نیمه اول سال 1401 بوده اند که با توجه به محدودبودن جامعه آماری، کلیه مشمولین در دسترس، با برآورد 140 نفر شامل کارکنان بخش مالی دانشگاه علوم پزشکی مطالعه شدند. به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش، از تکنیک تصمیم گیری دیمتل و نرم افزار MATLAB استفاده شده است.

  یافته های پژوهش:

   جمیع نظرات تلفیقی آزمودنی ها، حاکی از بالاترین (بدترین) رتبه ها برای مانع عدم وجود نیروهای ماهر و متخصص و مانع عدم وجود کارهای تحقیقاتی بوده است.

  نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش:

   نتایج پژوهش نشان داد که تخصص و مهارت می تواند یکی از مهترین عوامل تاثیرگذار در سیستم حسابداری باشد لذا این پژوهش با ارایه موانع و عوامل الگوسازی حسابداری منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی می تواند جهت برنامه ریزی بهتر در استخدام و همچنین در گزارشات مالی موثر باشد.

  کلیدواژگان: حسابداری منابع انسانی، دانشگاه علوم پزشکی، تکنیک دیمتل
 • هابیل خاوری، فاطمه احمدی*، مجتبی مرادپور، رحمت الله محمدی پور صفحات 255-276

  موضوع و هدف مقاله: 

  این پژوهش با هدف ارایه الگوی سلسله مراتبی ارزیابی اثربخشی تامین مالی جسورانه موسسه دانش بنیان برکت به انجام رسید.

  روش پژوهش:

   روش انجام این پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. در بخش کیفی پژوهش با استفاده از رویکرد فراترکیب 112 مقاله علمی و پژوهشی معتبر مورد بررسی قرار گرفتند و سرانجام 41 مقاله برای استخراج شاخص های ارزیابی اثربخشی تامین مالی جسورانه انتخاب شدند. پس از تحلیل دقیق 19 شاخص برای ارزیابی اثربخشی تامین مالی جسورانه شناسایی و استخراج شدند. سپس، در بخش کمی ابتدا با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی نظرات 16 خبره در مورد اعتبار شاخص های استخراج شده مورد تایید قرار گرفت، در ادامه، برای ارایه الگو از روش ترکیبی دیمتل ISM استفاده شد.

  یافته های پژوهش:

   درقسمت دیمتل نحوه ارتباط و اثرگذاری شاخص های استخراج شده با کمک خبرگان گردآوری شد. با نرم افزارISM متلب داده های گردآوری شده در قالب ماتریس خودتعاملی تجزیه و تحلیل شدند و الگویی چهار سطحی حاصل شد. الگوی پژوهش نشان داد که عملکرد استراتژیک تاثیرگذارترین شاخص در ارزیابی اثربخشی تامین مالی جسورانه موسسه دانش بنیان برکت است.

  نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش:

   ریسکی که صندوق های جسورانه را تهدید می کند این است که پروژه شکست بخورد و سرمایه گذار ضرر کند. لذا با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی در راستای اثربخشی این صندوق ها انجام نشده است. این مقاله می تواند کمکی برای کسانی باشد که قصد دارند به عنوان سرمایه گذار در این صندوق ها تامین مالی کنند و از استارت آپ ها حمایت نمایند

  کلیدواژگان: تامین مالی، تامین مالی جسورانه، دانش بنیان
 • محدثه بیگم جلالی، محمدرضا عبدلی*، حسن ولیان صفحات 277-300

  هدف این پژوهش ارایه تحلیل میک مک جهت تقویت قابلیت اینرسی حسابرسان در بخش عمومی کشور براساس ماتریس قطبی می باشد.

  روش پژوهش:

   این پژوهش توسعه ای و از حیث روش اجرای کار ترکیبی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 14 نفر از متخصصان حسابداری بودند که از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند و در بخش کمی تعداد 23 نفر از حسابرسان بخش عمومی، براساس تجربه و دانش فنی برحسب روش نمونه گیری در دسترس مشارکت داشتند. نحوه جمع آوری داده برحسب روش شناسی کیفی از طریق تحلیل تیوری زمینه ای بود. سپس از تحلیل دلفی استفاده شد تا در نهایت در بخش کمی مقایسه زوجی و قطری بین مولفه های قابلیت اینرسی انجام گرفت تا براساس آن، نمودار تحلیلی میک مک ارایه گردد.

  یافته های پژوهش: 

  نتایج پژوهش نشان داد، منبع کنترل درونی به عنوان محرک مثبت قابلیت اینرسی باید افزایش یابد زیرا ظرفیت سازی استقلال رفتاری و عملکردی حسابرس را تقویت می نماید.

  نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: 

  این پژوهش به تقویت استقلال رفتاری و عمل حسابرسان در قضاوت پرداخته است و نتایج آن می تواند به شناخت بهتر کارکردهای عملگرایانه حسابرسان بخش عمومی کمک نماید.

  کلیدواژگان: قابلیت اینرسی، حسابرسان بخش عمومی، تحلیل ماتریس قطبی
|
 • Sara Razani, Seyed Ali Hosseini *, Azadeh Maddahi Pages 1-22

  In our country, due to the nascent nature of internal audit units and the lack of national internal audit standards in relation to the internal audit implementation procedure, there is a significant lack of agreement among professionals regarding the maturity of internal audit services. In this regard, the main problem of the current research is to present the maturity model of internal audit in the public sector of the oil industry.The method used in this research is field and factor analysis in a combined way. The statistical population includes people active in the auditing profession and the statistical sample was 146 people using Cochran's formula. At first, the variables of the research were identified by using the multifaceted ground theory method, using interviews and searching in the research done in the past. And by using the Laushe index, the influencing factors were finalized and finally, by using factor analysis, the questions were analyzed.The results obtained from the research showed that the services provided by internal auditors, factors related to human resource management, factors related to the necessity of the existence of programs and policies of professional audit performance, accountability and performance management, organizational culture and communication, governance structure, Reporting and organizational position of internal audit, outsourcing of internal audit services, identifying the main stakeholders inside and outside the organization, describing and developing the effectiveness of internal audit, monitoring and reporting the results have an impact on the maturity of internal audit in the oil industry.

  Keywords: maturity of internal audit, Oil industry, Public sector
 • Seyed Ahmad Reza Alavi, Mahnaz Rabiei*, Fateme Zandi, Abdollah Davani Pages 23-50

  The purpose of this paper was analyzed and evaluated the impact of fiscal shocks on target variables . In other hand this paper studies the viewpoints of various economists and comparing regulation vs. discretion as a basis for monetary policies. For this purpose, a dynamic s dynamic stochastic general equilibrium model with a new Keynesian approach is employed to sketch an appropriate model for Iranian economy. To calculate the required coefficients, data of the period 1991-2021 and also compares the results of them. This model analyzes government spending, which divides it into the consumption of goods, services, and investment and comparing regulation vs. discretion as a basis for monetary policies. Functions of impulse response demonstrate that enhancement effects of government consumption expenditures less than government investment. finally, it is shown that the effect of the presented rules on the inflation variable is higher than the real sector variables.The important point in this research is that in addition to examining and analyzing the effects of financial policies (government consumption and capital expenditures) we have compared the effects of the aforementioned policies in the form of two different monetary policy. An another important issue that shows the importance of choosing the right policy for monetary policies is how these rules influence on economic variables in the face of incoming shocks.

  Keywords: Monetary rules, Discretionary policies, Dynamic Stochastic General Equilibrium, Government Consumption, Government Investment
 • Amir Lalisarabi *, Mohammadreza Daraei, Naser Barkhordar Pages 51-72

  Subject and Purpose of the Article: 

  The purpose of the current research was to present an optimal model for improving the quality of the internal information environment of companies accepted in the Tehran Stock Exchange based on the management features of government and non-government owned companies with the help of a comparative analysis of the artificial neural network model with the regression method.This study is applied and the method used is descriptive ex post facto (causal). To test the research hypotheses, a sample of 72 public companies and 38 nongovernmental organizations was selected during the years 1388-1400.We used panel data method to analyze the data and to test the first hypothesis, used the mean comparison test of two societies and used multiple linear regression and multilevel perceptron neural networks to predict the quality of the internal information environment.

  Research Findings

  Comparison of these two criteria showed that in addition to the effect of the management features of public and private companies on improving the quality of the internal information environment, in hypothesis 1-2 and hypothesis 2-2, with a coefficient of explanation of 0.67 and 0.75, respectively, compared to the MLP neural network method With a value of R2 0.47 and 0.50, it is preferred, but in the third hypothesis,The results showed that the regression method is more accurate in estimating and explaining the quality of the internal information environment of companies due to the greater number of observations compared to neural networks in this research.

  Keywords: artificial neural network, Interior Financial Information Quality, Management Features, Regression Analysis
 • Sajjad Mohammadyari, Azita Jahanshad *, Zahra Poorzamani Pages 73-92

  The present research aims to present the pathology of internal audit in public sector in Iran and the ranking of damages. Both field and library methods were used in two qualitative and quantitative stages. Qualitative phase using the foundation data approach, identified damages in the core categories, causal conditions, background conditions, strategies, intervention conditions and consequences of the research model, determining and in the quantitative phase, using non-parametric tests of the impact of damages Checked on performance and using the Friedman test, the identified factors were ranked. The statistical population is working internal auditors or experts who were related to this activity. According to the undetermined size of the statistical population, the sample size of 384 people was determined by Cochran's formula and 350 questionnaires were distributed. The research questionnaire was designed with a 5-point Likert scale. The results of the foundation's data approach classified the research model into 6 categories. The results showed that the variables 1. selective and tasteful behavior of managers, 2. not having a favorable organizational position, 3. weak law and lack of transparency at the community level have more priority as harm. Also, it was found that 1. the cost of political fronts in the country and 2. economic fluctuations were less important from the point of view of the respondents.

  Keywords: Grounded theory, Internal Audit, Pathology, Ranking
 • Ehsan Mohebi, Jafar Babajani *, Javad Salimi, MohammadTaghi Taghavi Fard Pages 93-110

  Subject and Purpose of the Article:

   Regional electricity companies are organizations that pursue both social goals and financial goals in order to fulfill the assigned missions, so fulfilling and evaluating the responsibility of accountability due to their dual goals is of fundamental importance. In this research, the weaknesses and inadequacies of the financial statements have been studied by examining the information needs of the users of the financial reports of these companies.

  Research Method

  The data has been collected after library study and exploratory search in the theoretical foundations and financial and auditing laws and regulations of these companies and using questionnaires and has been analyzed using appropriate statistical.

  Research Findings

  The evidence from the analysis of the views of the respondents shows that the information provided in the financial statements is not sufficient for the purpose of fulfilling and evaluating the responsibility of accountability, which is a priority, and there is a significant gap between the current situation and the desired situation. The findings indicate that in addition to financial information regarding the organization as a whole, users also need information regarding the financial status, financial and budget performance of each organization's goals.

  Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: 

  According to the findings of the research, the users use the financial statements of regional electricity companies with the aim of evaluating the responsibility of accountability, it is necessary to design and implement a suitable reporting model to improve accountability.

  Keywords: Reporting Objectives, Regional Electricity Companies, Financial Reporting, Users Information Needs
 • Amin Safarnezhad Boroujeni *, AliAkbar Chaharmahali, Jamshid Peikfalak, Mohamad Rabiei Pages 111-124

  The main purpose of the shareholders in the company is to increase the stock returns. In this regard, quantitative and qualitative information about the company can help investors in increasing stock returns, so the purpose of this research is to investigate the role of financial reporting tone in explaining the stock returns of state-owned companies with an emphasis on text mining.In order to empirically investigate this issue, textual analysis methodology and information of 29 state-owned companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 1392 and 1398 have been used. Identifying the tone in the reports of the board of directors was done using the text mining method in the R programming environment. In order to test the hypothesis of the research, the average comparison test of two societies was done using Stata software.The results of the research show that the tone of financial reporting is effective in explaining the difference in the return of shares of state-owned companies, and statistically there is a significant difference between the return of shares of state-owned companies with a positive and negative tone of financial reporting. It is recommended that standard setters pay more attention to the audit of written information of financial reports, because if managers' opportunistic use of tone is not audited; Users' confidence in the written messages of financial reports may decrease. The results and findings of this research can be effective for the development of text mining tools in the field of accounting and finance.

  Keywords: Stock Returns, State-Owned company, financial reporting tone, Text Mining
 • Ahad Arefinahad *, Dariush Gholamzade, Ahmad Vedadi Pages 125-142

  Researches have shown that the training of human resources in banks based on integrated learning is considered a key factor for the success of banks. On the other hand, it is a way to improve the development of organizational effectiveness in order to elevate the future of such organizations. Considering the importance of the research topic, the purpose of this research is to investigate the effective factors of human resource training in banks. In the qualitative part, by reviewing literature and backgrounds, interviews with experts were identified based on theme analysis. In this regard, the components of the human resources training model in state banking based on integrated learning (understanding, planning and goal setting, training methods, optimal training design, training interactions, learning indicators for determining training goals, training applications, development of training models for human resources , optimization of training process, organizational agility and learning organization) were identified. The statistical population of 120 people includes managers of the banking industry. The number of samples was estimated to be 86 people. With the first and second order confirmatory factor analysis, Also, the coefficient of determination for the educational goals variable was calculated to be 0.906, which shows that 90.6% of the changes in the educational goals variable can be explained by human resource training. Finally, the results of the research showed that human resource training and integrated learning in state banks is a multifaceted and complex phenomenon, and a set of internal and external factors are effective in its emergence.

  Keywords: Human resource training, state banking, Blended learning
 • Monire Shahsavand, Mohammadhosein Ghaemi * Pages 143-160
  Subject and Purpose

  In the justice reform document, the presence of errors in expert opinions is one of the reasons for the incorrectness of some votes and judicial decisions, and the design of standard worksheets for the expert process is presented as a solution to reduce this error. Considering the consequences of bankruptcy and the important role of accounting experts in proving it, this research was done with the aim of providing a suitable structure for the expert report in the field of bankruptcy.

  Research method

  first by studying the conceptual foundations, different legal viewpoints on the issue of bankruptcy and the components of the expert report were collected and then, by implementing the fuzzy delphi method in 2022 and using a questionnaire, the opinions of 49 qualified elites in this field were collected.

  Research findings

  the results of the research indicated that according to the fact that jurists have different views on bankruptcy and the adoption of each of these views by the judge is effective on the actions of the expert witness and the results of the expert; it is necessary for the judge to specify in the writ of expert's opinion whether his view is in accordance with "cash-flow insolvency" or "balance sheet insolvency" and expert witnesses should declare their opinion according to the specified precedent.

  Conclusion, originality and its contribution to the knowledge:

   finally, with the consensus of the elites, the appropriate structure for the expert report consisting of 14 sections was presented.

  Keywords: Bankruptcy, Experts Opinion, Expert Witness, Forensic Accounting, Insolvency
 • Rahmatollah Mohamadipoor *, Parvin Bahraei, Fatemeh Ahmadi, Reza Seidkhani Pages 161-180

  Subject and Objective of the Article: 

  The main purpose of this article is to present the model of cooperative financing based on risk management studied by Tehran Municipality.

  Research Method

  The purpose of the research is exploratory-applicative, and the qualitative data research strategy of the foundation was used in its conduct. The required data were collected using non-probability seeding and snowball through semi-structured interviews with 15 managers and employees of the financial sector of Tehran Municipality, and for the analysis of the data, Max Kyuda version 12 software was used.

  Findings

  In this regard, 20 categories were obtained, which include budget allocation, information transparency, income transparency, and income adequacy as causal conditions, policy and legislative background factors, technology background, organizational background, and income background as contextual factors and the government and sanctions. and industry were identified as intervening factors.

  Conclusion, Originality and its Contribution to Knowledge:

   Based on the results of this research, serious attention is needed to review and implement cooperative financing in Tehran Municipality, and by adopting appropriate strategies, Tehran Metropolitan Municipality can be used to advance the goals of financing and productivity. The available financial resources, which is one of the most important concerns of that organization, helped.

  Keywords: providing financial resources, Tehran Municipality, cooperative financing
 • MohammadHadi Hosseini Sarani, Mehdi Dasineh *, Hamid Rostami Jaz Pages 181-192

  Subject and purpose of the article: 

  High-quality financial information is among the essential administrative requirements for national healthcare organizations to make prompt and optimal decisions. The present study thus seeks to investigate the impacts of networking in hospital financial managers on their financial reporting quality considering the role of financial performance.

  Research method

  The present study was carried out as cross-sectional research using a questionnaire. The statistical population included the financial managers of public healthcare clinics and hospitals across the country. The research sample included 311 financial managers at public healthcare clinics and hospitals. Research hypotheses were tested through regression analysis in SPSS V.25 software.

  Research results

  Results revealed a significant and positive relationship between financial managers’ networking and financial reporting quality (β = 0.357). The financial performance indicator was also observed to have a negative moderating role in the relationship between financial managers’ networking and financial reporting quality (β = -0.178).

  Conclusion, originality, and contribution to knowledge: 

  Financial authorities in the Ministry of Health and Medical Education are advised to hold meetings for clinic and hospital financial managers across the country (such as scientific conferences for hospital financial managers) regularly to provide the necessary context for their communication or give them incentives to join and participate in the meetings of professional financial and accounting associations.

  Keywords: Financial Managers’ Networking, Financial Information Quality, Healthcare, Treatment, Financial Reporting
 • Nashmin Lotfiju *, Banimahd Bahman, Hashem Nikoomaram, Hamidreza Vakilifard Pages 193-204

  Subject and Purpose of the Article:

   The purpose of this research is to examine the characteristics of narcissism among audit partners in the public and private sectors of the auditing profession in Iran.

  Research Method

  According to its nature, the present research is an applied research. The statistical population of this research includes the managers and audit partners working in the audit organization and institutions of the Certified Public Accountants Society of Iran. The number of them in this study was 379. The hypothesis test is based on the method of comparing the average of two independent samples using the t test.

  Research Findings

  The average narcissism of public sector auditors is higher than the private sector, and the narcissism of male and female public sector auditors is higher than that of male and female private sector auditors, respectively. Men are more narcissistic compared to women.

  Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: 

  The results of this research can provide useful information to the policy makers of the auditing profession and inform the legislators of the auditing profession about the impact of the environment on the personality and judgment of auditors, as a result of this knowledge, it can lead to the formulation of new guidelines to monitor performance of auditors

  Keywords: Narcissism, Public sector, Private Sector, auditor's gender
 • Rasoul Moosavi, Arezoo Aghaei Chadegani *, Ehsan Kamali Pages 205-222
  Objective

  This research was conducted with the aim of providing a model for using big data in the field of taxation of natural persons in Iran in order to prevent tax evasion. Big data is impacting almost every aspect of the accounting profession and is rapidly becoming a major focus point for professional accountants (regardless of their specialty) internationally. As technological capabilities have improved, the profession has also expanded and developed by incorporating new non-financial data sources. This approach provides opportunities to increase audit quality and accounting information quality.

  Research method

  the research was conducted qualitatively and through interviews with 19 specialists and people working in the tax affairs organization and related to the field of personal taxes; From the sampling method to the theoretical saturation stage, 370 codes, 33 concepts and 17 extraction categories and their characteristics were extracted in the sample companies during this coding process.

  Findings

  The research showed that the indicators used to detect tax evasion and fraud are large internal and external data sets, including: demographic characteristics, taxpayer or company characteristics, previous files, call center data, and audit history

  Keywords: big data, taxation of natural persons, Tax Evasion
 • Seyed Hesam Vaghfi *, Sedighe Kamranrad, Seyed Ehsan Hosseini, Mozhghan Nadalizadeh Gannad Pages 233-254

  Subject and Purpose of the Article: 

  The current research has identified and ranked the obstacles to the establishment of human resources accounting system in Mashhad University of Medical Sciences.

  Research Method

  Effective background barriers, based on previous studies and based on the opinions of the expert team, there are 22 indicators in 6 dimensions, among the 40 selected and verified components that have been studied with the mechanism of two matrix-based questionnaires. To design the questionnaire, the interview mechanism and the opinions of the expert team including 15 experts from the accounting field of Research.

  Findings

  All the combined opinions of the subjects indicated the highest (worst) ranks for the lack of skilled and specialized forces and the lack of research works; But; The lack of awareness of the contradiction of human resource utilization costs with the principle of conformity in accounting and the lack of awareness of the possibility of reporting human resources as an asset in the balance sheet have the lowest (best) ranks.

  Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: 

  The results of the research showed that expertise and skill can be one of the most important influencing factors in the accounting system Therefore, this research can be effective for better planning in recruitment and also in financial reports by presenting obstacles and modeling factors of human resource accounting in the University of Medical Sciences.

  Keywords: human resource accounting, University of Medical Sciences, Dimtel technique
 • Habil Khavari, Fatemeh Ahmadi *, Mojtaba Moradpour, Rahmatoullah Mohammadipour Pages 255-276

  Subject and purpose of the article: 

  This research was carried out with the aim of providing a hierarchical model for evaluating the effectiveness of bold financing of the Barkat Knowledge Foundation Institute.

  Research method

  The method of conducting this research is mixed (qualitative-quantitative). In the qualitative section, 112 valid scientific and research articles were examined using the meta-composite approach, and finally 41 articles were selected to extract the indicators for evaluating the effectiveness of bold financing. After detailed analysis, 19 indicators were identified and extracted to evaluate the effectiveness of bold financing. Then, in the quantitative section, the opinions of 16 experts were confirmed about the validity of the index using a fuzzy Delphi questionnaire, then the combined method of Dimtel-ISM was used to present the model.

  Research findings

  In the Dimtel section, the relationship and effectiveness of the extracted indicators were compiled with the help of experts. With ISM MATLAB software, the collected data were analyzed in the form of self-interaction matrix and a four-level model was obtained. The research model showed that the strategic performance is the most influential indicator in evaluating the effectiveness of bold financing of Barkat Knowledge Foundation Institute.

  Conclusion, originality and its addition to knowledge: 

  The risk that threatens bold funds is that the project fails. Therefore, due to the fact that no research has been done on the effectiveness of these funds. This article can be a help for those who intend to finance and support start-ups as investors in these funds.

  Keywords: Funding, Venture capital funding, knowledge base
 • Mohadese Beigom Jalali, Mohammadreza Abdoli *, Hasan Valiyan Pages 277-300

  The purpose of this research is providing a Micmac Analysis to Strengthen the Inertia Capability of Auditors of public section by Polar Matrix Analysis.

  Research Method

  The research methodology is a result of developmental research, a goal of exploratory-applied research and Mix method. The statistical population of the qualitative study included 14 accounting professionals selected through theoretical sampling and from the perspective of financial statements, But in a small section 23 of the Court of Auditors.

  Findings

  The results showed that, in line with the concept of inertia that indicates maintaining the independence of auditors, the internal control source component as a positive driver of inertia capability should be enhanced as it strengthens the capacity of auditor behavioral and functional independence.

  Conclusion, Originality and its Contribution to Knowledge:

   This study has strengthened the behavioral independence and practice of auditors in judging and its results can help to better understand the pragmatic functions of auditors of the Court of Audit.

  Keywords: Inertia Capability, Auditors of public section, Polar Matrix Analysis