درباره نشریه
ISSN:
3245-3052
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
مدیر مسئول:
احمد ابوالحسنی
سردبیر:
لعیا غلامی تهرانی
مدیر اجرایی:
علیرضا غفرانی
ویراستار انگلیسی:
لیلا کریمی
ویراستار انگلیسی:
James Mc Coy
تلفن:
051-35091160
دورنگار:
051-35091160
سایت اختصاصی:
www.jslcd.net
نشانی:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار لادن، نبش لادن 3
تاریخ به‌روزآوری: 1395/09/26
مدیر مسئول
احمد ابوالحسنی
احمد ابوالحسنی

سردبیر
لعیا غلامی تهرانی
لعیا غلامی تهرانی

اعضای تحریریه
احمدرضا خاتون آبادی
دانشیار گفتاردرماتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ahmad Reza Khatoonabadi
Associate Professor, Speech Therapy
Tehran University of Medical Sciences
دکتر فریبا یادگاری
دانشیار گروه آموزشی گفتاردرمانی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Fariba Yadegari
Associate Professor, department of speech therapy
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر علی قربانی
هیات تحریریه
دکتر یلدا کاظمی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Yalda Kazemi

Isfahan University of Medical Sciences
فاطمه شیبانی
فاطمه شیبانی

دکتر شیوا ابراهیمیان دهاقانی
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Shiva Ebrahimian Dehaghani
School of Rehabilitation Scie
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Speech Therapy
دکتر جلال بختیاری
دانشیار گفتاردرمانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: speech therapy
Jalal Bakhtiyari
Associate Professor, speech therpy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: speech therapy, speech- language pathology
دکتر زهرا سلیمانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Zahra Soleymani

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Speech Therapy
الهام اصل شیرین
الهام اصل شیرین

ویراستار انگلیسی
لیلا کریمی
لیلا کریمی

James Mc Coy
James Mc Coy

مدیر اجرایی
علیرضا غفرانی
علیرضا غفرانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۴