درباره نشریه
ISSN:
2322-3332
eISSN:
2322-5092
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان)
مدیر مسئول:
دکتر نادعلی باباییان جلودار
سردبیر:
دکتر قربانعلی نعمت زاده
معاون سردبیر:
دکتر سید کمال کاظمی تبار
مدیر اجرایی:
دکتر آزاده رنجبر ندامانی
تلفن:
011-33687744
011-33687577
دورنگار:
011-33687744
011-33687577
سایت اختصاصی:
jpmb-gabit.ir
نشانی:
صندوق پستی:
578
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/01
مدیر مسئول
دکتر نادعلی باباییان جلودار
استاد گروه زراعت ، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی گیاهی
Nad Ali Babaeian Jelodar
Professor Department of Agronomy, Plant Breeding and Biotechnology
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Plant breeding, Plant Biotechnology
سردبیر
دکتر قربانعلی نعمت زاده
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: ژنتیک
Ghorban Ali Nematzadeh
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Genetics
معاون سردبیر
دکتر سید کمال کاظمی تبار
گروه زراعت ، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Seyyed Kamal Kazemitabar
Department of Agronomy, Plant Breeding and Biotechnology
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Plant Biotechnology
اعضای تحریریه
Ali Jauhar

Specialist: Plant Breeding
دکتر محمد فارسی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Mohammad Farsi
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر ناصر پورساربان

رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی ، ژنتیک و زیست شناسی رشد
Naser Poursarebani

Specialist: Molecular Biology, Genetics and Developmental Biology
دکتر نادعلی باباییان جلودار
استاد گروه زراعت ، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی گیاهی
Nad Ali Babaeian Jelodar
Professor Department of Agronomy, Plant Breeding and Biotechnology
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Plant breeding, Plant Biotechnology
دکتر نیراعظم خوش خلق سیما
استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ملکولی گیاهی
Nayyer Azam Khoshkholghsima
Assistant Professor, Institute of Agricultural Biotechnology
Specialist: Plant Molecular Physiology
دکتر حشمت الله رحیمیان
گروه حفاظت از گیاهان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: آسیب شناسی گیاه
Heshmatollah Rahimian
Department of Plant Protection
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Plant Patology
دکتر حسین عسکری

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی مولکولی گیاه
Hossein Askari

Shahid Beheshti University
Specialist: Plant Molecular Physiology
دکتر عزت الله فرشادفر
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ژنتیک بیومتریک
Ezatollah Farshadfar
Professor Faculty of Agriculture
Razi University
Specialist: Biometrical Genetics
دکتر محمدعلی ملبوبی
استاد انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mohammad Ali Malboubi
Professor of the National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular genetics
دکتر قربانعلی نعمت زاده
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: ژنتیک
Ghorban Ali Nematzadeh
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Genetics
دکتر سید کمال کاظمی تبار
گروه زراعت ، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Seyyed Kamal Kazemitabar
Department of Agronomy, Plant Breeding and Biotechnology
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Plant Biotechnology
مدیر اجرایی
دکتر آزاده رنجبر ندامانی
استادیار مهندسی بیوسیستم
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Azadeh Ranjbar Nedamani
Assistant Professor, Biosystem Engineering
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۷