درباره نشریه
ISSN:
2423-6772
eISSN:
2423-6764
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر مسئول:
دکتر احمدعلی عنایتی
سردبیر:
دکتر محمدعلی ززولی
مدیر اجرایی:
دکتر سیدابوالحسن نقیبی
کارشناس:
زیبا دانایی
تلفن:
011-33543844
سایت اختصاصی:
jhc.mazums.ac.ir
نشانی:
ساری، کیلومتر 18 جاده خزر آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) ، دانشکده بهداشت، دفتر مجله تحقیقات سلامت در جامعه
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/03
مدیر مسئول
دکتر احمدعلی عنایتی
استاد دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Ali Enayati
Professor, School of Public Health & Health Sciences Research Centre, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Insecticides
سردبیر
دکتر محمدعلی ززولی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohmmad Ali Zazouli
Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
هیات تحریریه
دکتر فتح الله غلامی بروجنی
استادیار مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Fathollah Gholami Broojeni
Assistant Professor, Environmental Health Engineering, Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر کوروش اعتماد
استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Koorosh Etemad
Assistant Professor, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر سیاوش اعتمادی نژاد
دانشیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Siavoush Etemadinezhad
Associate Professor, Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر آرام تیرگر
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Aram Tirgar
Associate Professor, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر سیدرضا حسینی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Seyed Reza Hosseini
Associate Professor, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر سیدحمزه حسینی
استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyed Hamze Hosseini
Professor, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر رمضانعلی دیانتی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ramezan Ali Dianati
Associate Professor, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر آتنا رمضانی
استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: علوم پایه و تغذیه
Atena Ramezani
Assistant Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Basic Sciences and Nutrition
دکتر محمدعلی ززولی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohmmad Ali Zazouli
Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر داوود شجاعی زاده
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش و ارتقاء سلامت
Davood Shojaeezadeh
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Education and health promotion
دکتر قاسم عابدی
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ghasem Abedi
Associate Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: general Hygiene
دکتر احمدعلی عنایتی
استاد دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Ali Enayati
Professor, School of Public Health & Health Sciences Research Centre, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Insecticides
دکتر رضا گودرزی
استادیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Reza Goudarzi
Assistant Professor, Faculty of Management and Medical Informatics, Kerman University of Medical Sciences
دکتر انوشیروان محسنی بندپی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Anooshirvan Mohseni Bandpey
Professo, School of Public Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر محمود محمدیان
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mahmoud Mohammadyan
Associate Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر محمد مسافری
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Mosaferi
Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر علی منتظری
استاد پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: سلامت همگانی و اپیدمیولوژی، روانشناسی
Ali Montazeri
Professor,
Specialist: Public Health and Epidemiology, Psychology
دکتر سیمین ناصری
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Simin Nasseri
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر سیدابوالحسن نقیبی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Seyed Abolhassan Naghibi
Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: general Hygiene
دکتر جمشید یزدانی چراتی
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Jamshid Yazdani Cherati
Associate Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر ذبیح الله یوسفی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط، کنترل آلودگی آب و فاضلاب، درمان طبیعی و بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی محیطی، طراحی گیاهان تصفیه فاضلاب، ورمی کمپوست زباله های جامد و درمان شیره
Zabihollah Yousefi
Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health, water and wastewater pollution control , Natural Treatment and biotechnology, Environmental Microbiology, wastewater treatment plant design, solid waste vermicomposting and leachate treatment
ویراستارفارسی
دکتر فاطمه احمدی نیا
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ویراستار انگلیسی
دکتر آتنا رمضانی
استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: علوم پایه و تغذیه
Atena Ramezani
Assistant Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Basic Sciences and Nutrition
مدیر اجرایی
دکتر سیدابوالحسن نقیبی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Seyed Abolhassan Naghibi
Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: general Hygiene
کارشناس
زیبا دانایی
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۴