درباره نشریه
ISSN:
2423-6772
eISSN:
2423-6764
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر مسئول:
دکتر احمدعلی عنایتی
سردبیر:
دکتر محمدعلی ززولی
مدیر اجرایی:
دکتر سید ابوالحسن نقیبی
ویراستار فارسی:
دکتر یلدا هاشم پور
ویراستار انگلیسی:
دکتر آتنا رمضانی
کارشناس:
زیبا دانایی
تلفن:
011-33543844
سایت اختصاصی:
jhc.mazums.ac.ir
نشانی:
ساری، کیلومتر 18 جاده خزر آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) ، دانشکده بهداشت، دفتر مجله تحقیقات سلامت در جامعه
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/07
مدیر مسئول
دکتر احمدعلی عنایتی
استاد دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم سلامت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Ali Enayati
Professor School of Public Health & Health Sciences Research Centre
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Insecticides
سردبیر
دکتر محمدعلی ززولی
استاد بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohmmad Ali Zazouli
Professor, Department of Environmental Health Engineering
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
اعضای تحریریه
دکتر فتح الله غلامی بروجنی
استادیار مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Fathollah Gholami Broojeni
Assistant Professor Environmental Health Engineering, Health Sciences Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر کوروش اعتماد
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Koorosh Etemad
Assistant Professor School of Health
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر سیاوش اعتمادی نژاد
دانشیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Siavash Etemadinezhad
Associate Professor Health Sciences Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر آرام تیرگر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Aram Tirgar
Associate Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
سید رضا حسینی
استاد متخصص پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Reza Hosseini
Professor, Community Medicine
Babol University of Medical Sciences
دکتر سید حمزه حسینی
استاد روانپزشکی
psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Addiction Institute
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyed Hamze Hosseini
Professor, psychiatry
psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Addiction Institute
Specialist: Psychiatry
دکتر رمضانعلی دیانتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ramezan Ali Dianati
Associate Professor
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر آتنا رمضانی
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: علوم پایه و تغذیه
Atena Ramezani
Assistant Professor, Faculty of health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Basic Sciences and Nutrition
دکتر محمدعلی ززولی
استاد بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohmmad Ali Zazouli
Professor, Department of Environmental Health Engineering
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر داوود شجاعی زاده
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش و ارتقاء سلامت
Davood Shojaeezadeh
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Education and health promotion
دکتر قاسم عابدی
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ghasem Abedi
Associate Professor School of Health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: general Hygiene
دکتر احمدعلی عنایتی
استاد دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم سلامت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Ali Enayati
Professor School of Public Health & Health Sciences Research Centre
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Insecticides
دکتر رضا گودرزی
استادیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Reza Goudarzi
Assistant Professor Faculty of Management and Medical Informatics
Kerman University of Medical Sciences
دکتر انوشیروان محسنی بندپی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Anooshirvan Mohseni Bandpey
Professo School of Public Health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر محمود محمدیان
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mahmoud Mohammadyan
Associate Professor School of Health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر محمد مسافری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Mosaferi
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر علی منتظری
استاد گروه پژوهشی سلامت جامعه
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ali Montazeri
Professor, Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
Specialist: Public Health and Epidemiology
دکتر سیمین ناصری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Simin Nasseri
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر سید ابوالحسن نقیبی
استادیار اموزش بهداشت وارتقای سلامت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: اموزش بهداشت وارتقای سلامت
Seyed Abolhassan Naghibi
Assistant Professor, public health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: health education and healih promotion
دکتر جمشید یزدانی چراتی
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Jamshid Yazdani Cherati
Associate Professor School of Health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر ذبیح الله یوسفی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط، میکروبیولوژی محیطی، طراحی گیاهان تصفیه فاضلاب، ورمی کمپوست زباله های جامد و درمان شیره، کنترل آلودگی آب و فاضلاب، درمان طبیعی و بیوتکنولوژی
Zabihollah Yousefi
Professor, Environmental Health Engineering
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health, water and wastewater pollution control , Natural Treatment and biotechnology, Environmental Microbiology, wastewater treatment plant design, solid waste vermicomposting and leachate treatment
ویراستار فارسی
دکتر یلدا هاشم پور
دکتر یلدا هاشم پور

ویراستار انگلیسی
دکتر آتنا رمضانی
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: علوم پایه و تغذیه
Atena Ramezani
Assistant Professor, Faculty of health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Basic Sciences and Nutrition
مدیر اجرایی
دکتر سید ابوالحسن نقیبی
استادیار اموزش بهداشت وارتقای سلامت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: اموزش بهداشت وارتقای سلامت
Seyed Abolhassan Naghibi
Assistant Professor, public health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: health education and healih promotion
کارشناس
زیبا دانایی
دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۱