درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن رمز ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا عارف
سردبیر:
دکتر جواد شیخ زادگان
تلفن:
021-66021150
021-66021149
021-66032000
دورنگار:
021-66021150
021-66021149
021-66032000
سایت اختصاصی:
monadi.isc.org.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، غرب دانشگاه صنعتی شریف، خیابان شهید صادقی، پلاک 26، طبقه چهارم، واحد 16
صندوق پستی:
634-13445
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/04
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا عارف
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
سردبیر
دکتر جواد شیخ زادگان
استاد
Javad Sheykh Zadegan
Professor
اعضای تحریریه
دکتر رضا ابراهیمی آتانی
دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان
Reza Ebrahimi Atani

دکتر محمود احمدیان عطاری
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mahmoud Ahmadian Atari
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر مهدی خرازی
استادیار
دانشگاه صنعتی شریف
Mahdi Kharrazi
Assistant Professor
Sharif University of Technology
مهندس حبیب رستمی
مهندس حبیب رستمی
استادیار جهاد دانشگاهی
دانشگاه صنعتی شریف
Habib Rostami
Assistant Professor Academic Jihad
Sharif University of Technology
دکتر جواد شیخ زادگان
استاد
Javad Sheykh Zadegan
Professor
دکتر محمدرضا عارف
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
مهندس جواد مهاجری
مهندس جواد مهاجری
استادیار
دانشگاه صنعتی شریف
Javad Mohajeri
Assistant Professor
Sharif University of Technology
دکتر محمودرضا هاشمی
استادیار
دانشگاه تهران
Mahmood Reza hashemi
Assistant Professor
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۸۸