درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن رمز ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا عارف
سردبیر:
دکتر جواد شیخ زادگان
مدیر اجرایی:
محمداسماعیل قاصدی
تلفن:
021-66021150
021-66021149
021-66032000
دورنگار:
021-66021150
021-66021149
021-66032000
سایت اختصاصی:
monadi.isc.org.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، غرب دانشگاه صنعتی شریف، خیابان شهید صادقی، پلاک 26، طبقه چهارم، واحد 16
صندوق پستی:
634-13445
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/30
مدیر مسئول
محمدرضا عارف
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
سردبیر
جواد شیخ زادگان
استاد
Javad Sheykh Zadegan
Professor,
هیات تحریریه
دکتر رضا ابراهیمی آتانی
رضا ابراهیمی آتانی
استادیار دانشگاه گیلان
Reza Ebrahimi Atani
Assistant Professor, University of Guilan
محمود احمدیان عطاری
دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mahmoud Ahmadian Atari
Associate Professor, K. N. Toosi University of Technology
دکتر مهدی خرازی
مهدی خرازی
استادیار دانشگاه صنعتی شریف
Mahdi Kharrazi
Assistant Professor, Sharif University of Technology
مهندس حبیب رستمی
حبیب رستمی
استادیار جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف
Habib Rostami
Assistant Professor, Academic Jihad, Sharif University of Technology
جواد شیخ زادگان
استاد
Javad Sheykh Zadegan
Professor,
محمدرضا عارف
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
مهندس جواد مهاجری
جواد مهاجری
استادیار دانشگاه صنعتی شریف
Javad Mohajeri
Assistant Professor, Sharif University of Technology
دکتر محمودرضا هاشمی
محمودرضا هاشمی
استادیار دانشگاه تهران
Mahmood Reza hashemi
Assistant Professor, University of Tehran
مدیر اجرایی
محمداسماعیل قاصدی
محمداسماعیل قاصدی
Mohammad Esmaeel Ghasedi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۸۲