درباره نشریه
ISSN:
2423-5504
eISSN:
2476-5295
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر صادق کریمی
سردبیر:
دکتر حسین غضنفرپور
مدیر اجرایی:
محسن پورخسروانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر زهرا خزاعی راوری
ویراستار فنی:
مجتبی سلیمانی دامنه
سایت اختصاصی:
jusg.uk.ac.ir
نشانی:
کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دفتر مجله، ، کدپستی: 7616914111
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/11
مدیر مسئول
دکتر صادق کریمی
استادیار آب و هواشناسی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: آب و هواشناسب
Sadegh Karimi
Assistant Professor, Geography
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Climatology
سردبیر
دکتر حسین غضنفرپور
دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان،ایران
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Hosein Ghazanfarpour
Associate Professor, geography and urban planning ,shahid bahonar university of kerman,kerman,iran
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: geography and urban planning, land use, tourism planning
اعضای تحریریه
دکتر حبیب الله احمدی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Habibollah Ahmadi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر محمدتقی ایمان
استاد جامعه شناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Iman
Professor, Sociology
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر ناهید سجادیان
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Nahid Sajadian
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محمدحسین رامشت
استاد رشته جغرافیا دانشکده علوم جغرافیایی وبرنامه ریزی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mohammad Hossein Ramesht
Professor, Geography department
University of Isfahan
Specialist: Geomorphology
محمدعلی فیروزی
مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سهید چمران اهواز
Mohammad Ali Firoozi

دکتر سعید ملکی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Saeed Maleki
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Urban planning
دکتر میرنجف موسوی
استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری - منطقه ای
Mir Najaf Mousavi
Professor, Geography
University of Urmia
Specialist: Geography and Urban Planning - Regional
دکتر سعیده گروسی

دکتر علی زنگی آبادی
دانشیار دانشگاه اصفهان
Ali Zangibadi

دکتر علی اصغر عبداللهی

دکتر علی موحد
دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیای شهری، ، گردشگری شهری
Ali Movahed
Associate Professor, Geographic scientific
Kharazmi University
Specialist: urban geography, urban tourism
دکتر حسین نگارش
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی، روش های علمی در باستان شناسی- ژئومورفولوژی
Hossein Negaresh
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Natural geography and geomorphology, Scientific Methods in Archaeology- Geomorphology
دکتر سید علی بدری
دانشیار گروه جغرافیای انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی و مدیریت پایدار روستایی، مدیریت بحران
Seyed Ali Badri
Associate Professor, Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Sustainable Rural Planning & Management, Disaster Management
اکبر کیانی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Akbar Kiani
Associate Professor, Geography
University of Zabol
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محمدحسین سرائی
استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Mohammad Hossein Saraei
Full Professor, Geography & urban planning
University of Yazd
Specialist: Geography & urban planning
دکتر محمدرضا رضایی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Reza Rezaei
Associate Professor, geography and urban planning
University of Yazd
Specialist: Geography and urban Planinng
ژیلا سجادی

احمد عباس نژاد

دکتر جعفر میرکتولی
دانشیار
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جغرافیا- برنامه ریزی شهری
Jafar Mirkatouli
Associate Professor
Golestan University
Specialist: Geography - Urban Planning
ویراستار انگلیسی
دکتر زهرا خزاعی راوری

ویراستار فنی
مجتبی سلیمانی دامنه

مدیر اجرایی
محسن پورخسروانی

Mohsen Pourkhosravani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۰