درباره نشریه
ISSN:
2345-217
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
مدیر مسئول:
دکتر سیدعطاءالله افتخاری
سردبیر:
دکتر جلیل نظری
مدیرداخلی:
دکتر محمدرضا معصومی
سایت اختصاصی:
adabemahali.iauyasooj.ac.ir
نشانی:
یاسوج، کیلومتر 5 جادۀ اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ساختمان ابن سینا، معاونت پژوهشی، دفتر مجله ادبیات و زبان های محلی ایران زمین. ، کدپستی: 7591493686
تلفن همراه:
09173040451
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/28
مدیر مسئول
دکتر سیدعطاءالله افتخاری
استادیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Seyyed Ata-allah Eftekhari
Assistant Professor,
Specialist: Arabic literature
سردبیر
دکتر جلیل نظری
دانشیار واحد یاسوج دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Jalil Nazari
Associate Professor, Yasuj unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
هیات تحریریه
دکتر مهدی فاموری
استادیار واحد یاسوج دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mehdi Famoori
Assistant Professor, Yasuj unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمدرضا یلمه ها
استاد واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Reza Yalameha
Professor, Dehaghan Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود براتی خوانساری
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohamoud Barati Khansari
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی حیدری
استاد دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Heydari
Professor, University of Lorestan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حسین خسروی
دانشیار واحد شهرکرد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hossein Khosravi
Associate Professor, Shahrekord Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر اکبر صیادکوه
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Akbar Sayyad Kooh
Professor, University of Shirazu
دکتر اسحاق طغیانی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
eshagh Toghyani
Professor, University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدحسین کرمی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hosein Karami
Professor, University of Shirazu
دکتر ایران کلباسی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Iran Kalbasi
Professor,
دکتر کتایون مزداپور
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Katayoun Mazda Pour
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute,
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر اکبر نحوی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Akbar Nahvi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کتایون نمیرانیان
استادیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان شناسی
katayoun Namiranian
Assistant Professor, University of Shirazu
Specialist: linguistics
مدیرداخلی
دکتر محمدرضا معصومی
استادیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammadreza Masoumi
Assistant Professor,
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۶