درباره نشریه
ISSN:
2345-217
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
مدیر مسئول:
دکتر سید عطاءالله افتخاری
سردبیر:
دکتر جلیل نظری
مدیرداخلی:
دکتر محمدرضا معصومی
ویراستار انگلیسی:
دکتر حامد عزیزی نیا
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/adabemahali
نشانی:
یاسوج، کیلومتر 5 جادۀ اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ساختمان ابن سینا، معاونت پژوهشی، دفتر مجله ادبیات و زبان های محلی ایران زمین. ، کدپستی: 7591493686
تلفن همراه:
09173040451
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/10
مدیر مسئول
دکتر سید عطاءالله افتخاری
استادیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Seyyed Ata-allah Eftekhari
Assistant Professor
Specialist: Arabic literature
سردبیر
دکتر جلیل نظری
دانشیار واحد یاسوج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Jalil Nazari
Associate Professor Yasuj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر احمدرضا یلمه ها
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmadreza Yalameha
Full Professor, Literature
Dehaghan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عطامحمد رادمنش
استاد واحد نجف آبادی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ata Mohamad Rad Manesh
Professor Najaf Abadi Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر جلال رحیمیان
استاد زبان شناسی بخش زبانهای خارجی و زباشناسی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: نحو، صرف و معناشناسی
Jalal Rahimian
Professor, Linguistics, Departmet of foreign languages and linguistic, College of Humanities
University of Shirazu
Specialist: linguistics
دکتر محمود براتی خوانساری
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohamoud Barati Khansari
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی حیدری
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه لرستان
Ali Heidary
Professor, Department of Persian Litrature
University of Lorestan
دکتر اکبر صیادکوه
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Akbar Sayyad Kooh
Professor
University of Shirazu
دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Eshagh Toghiani Esfarjani

Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدحسین کرمی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hosein Karami
Professor
University of Shirazu
دکتر ایران کلباسی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Iran Kalbasi
Professor
دکتر کتایون مزداپور
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Katayoun Mazda Pour
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: Ancient culture and languages
ویراستار انگلیسی
دکتر حامد عزیزی نیا

مدیرداخلی
دکتر محمدرضا معصومی
استادیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammadreza Masoumi
Assistant Professor
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۳