درباره نشریه
ISSN:
2538-1849
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مدیر مسئول:
دکتر معصومه قنبرپور
سردبیر:
رعنا سجادی
مدیر اجرایی:
حسن بهرامی
ویراستار فارسی:
دکتر عباس بگ جانی
تلفن:
044-36339821
دورنگار:
044-36339822
سایت اختصاصی:
khoy.quran.ac.ir
نشانی:
خوی، انتهای بلوار امام صادق، دانشکده علوم قرآنی خوی
صندوق پستی:
58167-83314
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/09
مدیر مسئول
دکتر معصومه قنبرپور
دکتر معصومه قنبرپور
استادیار
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
Masoumeh Ghanbar Poor
Assistant Professor
سردبیر
رعنا سجادی
رعنا سجادی

اعضای تحریریه
کوثر حلال خور
دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Kosar Halalkhor
Phd Student, Quranic sciences and hadith
University of Quran and Hadith
Specialist: Quranic sciences and Hadith
سمیه جبارپور
سمیه جبارپور

عسگر بابازاده اقدم
پژوهشگر زبان عربی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان وادبیات عربی
Askar Babazadeh Aghdam
Researcher, arabic language
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: arabic language
دکتر آتنا بهادری
استادیار
دانشگاه الزهرا
Atena Bahadori
Assistant Professor
University of Alzahra
دکتر حسین خانی کلقای
استادیار زبان و ادبیات عربی
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
Hossein Khani Kalgay
Assistant Professor, Arabic language and literature
عبدالاحد غیبی
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Abdolahad Gheibi
Professor, Professor of Arab Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University
Azarbaijan Shahid Madani University
دکتر معصومه قنبرپور
دکتر معصومه قنبرپور
استادیار
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
Masoumeh Ghanbar Poor
Assistant Professor
ویراستار فارسی
دکتر عباس بگ جانی
استادیار فرهنگ نویسی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
رشته تخصصی: تصحیح متون، فرهنگ نویسی، ویرایش
Abbas Bagjani
Assistant Professor, lexicography
Academy Of Persian Language And Literature
مدیر اجرایی
حسن بهرامی
حسن بهرامی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۹