درباره نشریه
ISSN:
2538-1768
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشکده حج و زیارت
مدیر مسئول:
دکتر سید علی قاضی عسکر
سردبیر:
دکتر سید مهدی علیزاده موسوی
مدیر اجرایی:
اباذر نصر اصفهانی
تلفن:
025-37740800
دورنگار:
025-37740800
سایت اختصاصی:
journal.hzrc.ac.ir
نشانی:
قم، خیابان سمیه، بین کوچه 26 و 28، پژوهشکده حج و زیارت
صندوق پستی:
1113-37175
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/15
مدیر مسئول
دکتر سید علی قاضی عسکر
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت
رشته تخصصی: اخلاق و اسرار، علوم حوزوی
Seyye Ali Ghazi Askar
Representative of the Supreme Leader in pilgrimage and pilgrimage
Specialist: Seminary science
سردبیر
دکتر سید مهدی علیزاده موسوی

رشته تخصصی: کلام و عقاید مذاهب اسلامی؛ علوم سیاسی
Seyyed Mahdi Alizadeh Moosavi

Specialist: heology and beliefs of Islamic sects;
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا رضایی
عضو گروه کلام و معارف پژوهشکده حج و زیارت
رشته تخصصی: خارج فقه و اصول؛ کلام اسلامی
Gholamreza Rezaei
Member of The Department of Theology and Sciences of Hajj
Specialist: Out of jurisprudence and principles; Islamic theology
دکتر محمدسعید نجاتی
کارشناس تاریخ و سیره
پژوهشکده حج و زیارت
رشته تخصصی: تاریخ اسلام، فقه و اصول، کلام اسلامی
Mohamad Saied Nejati
Expert, history
دکتر رسول جعفریان
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Rasul Jafarian
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: history
دکتر احمد مبلغی
دانشیار
دانشگاه مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Ahmad Moballeghi
Associate Professor
University of Islamic Denominations
Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر رضا مختاری
مدیر موسسه کتابشناسی شیعه
رشته تخصصی: فقه و اصول؛ کتابشناسی
Reza Mokhtari
Director of the Institute of Shia Bibliography
Specialist: Jurisprudence and principles; bibliography
دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Mahdavirad
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدهادی یوسفی غروی
استاد
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Mohammad Hadi Yousofi Qaravi
Professor
Specialist: history of Islam
مدیر اجرایی
اباذر نصر اصفهانی
مسئول سایت پژوهشکده حج و زیارت - مدیر بانک جامع اطلاعات معلولان
رشته تخصصی: کتابشناسی و اطلاع رسانی
Abazar Nasr Esfahani
Masters
Specialist: Bibliography and Information
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۹