درباره نشریه
ISSN:
2322-5254
eISSN:
2888-6355
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر احمد نادری
سردبیر:
دکتر غلامرضا غفاری
معاون سردبیر:
دکتر پروین علی پور
مدیرداخلی:
دکتر پروین علی پور
سایت اختصاصی:
jisr.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه شاهد، پلاک 8 ، طبقه سوم دفتر مرکزی فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/27
مدیر مسئول
دکتر احمد نادری
استادیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: انسان شناسی
Ahmad Naderi
Assistant Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Anthropology
سردبیر
دکتر غلامرضا غفاری
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی، جامعه شناسی
Gholam Reza Ghaffari
Professor
University of Tehran
Specialist: Social planning, Sociology
معاون سردبیر
دکتر پروین علی پور

Parvin Alipoor

اعضای تحریریه
دکتر سوسن باستانی
استاد گروه جامعه شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Sosan Bastani
Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohhamad Javad Zahedi Mazandarani
Professor Social Sciences Department
Payame Noor University
Specialist: Sociology
دکتر سعید زاهدزاهدانی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Saeid Zahed Zahedani
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر خدیجه سفیری
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Khadije Safiri
Professor
University of Alzahra
Specialist: جامعه شناسي
دکتر غلامرضا غفاری
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی، جامعه شناسی
Gholam Reza Ghaffari
Professor
University of Tehran
Specialist: Social planning, Sociology
دکتر سید احمد فیروزآبادی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: توسعه اجتماعی، جامعه شناسی
seyed Ahmad firouzabadi
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Faculty of Social Sciences, Sociology
دکتر حسین محمودیان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Hossein Mahmoudian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics
دکتر مجید موحد
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی دین
Majid Movahed
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology of Religion
دکتر اسدالله نقدی
دانشیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Asadollah Naghdi
Associate Professor Social Sciences Department
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر سید ضیا هاشمی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Ziae Hashemi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
مدیرداخلی
دکتر پروین علی پور

Parvin Alipoor

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۷