درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1395/04/01
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق
مدیر مسئول:
دکتر علی غلامی
سردبیر:
دکتر حمید بهرامی
مدیر اجرایی:
علیرضا نورآبادی
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، بلوک 13 اداری، دفتر نشریه آموزه حقوقی گواه
تلفن:
021-88385118
دورنگار:
021-88385118
سایت اختصاصی:
leg.journals.isu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/29
مدیر مسئول
دکتر علی غلامی

Ali Gholami

سردبیر
دکتر حمید بهرامی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hamid Bahrami
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Private law
اعضای تحریریه
دکتر نجادعلی الماسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق بین الملل خصوصی
Nejad Ali Almasi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law, Private international law
دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Manuchehr Tabatabai Motameni
Professor
University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر حمید بهرامی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hamid Bahrami
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Private law
دکتر محسن اسماعیلی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و علوم حوزوی
Mohsen Esmaeili

University of Tehran
Specialist: law
دکتر علی غلامی

Ali Gholami

دکتر محمدجواد جاوید
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javid
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر اصغر آقامهدوی

دکتر حسین غلامی
استاد
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Hossein Gholamidoun

Specialist: Criminal law and criminology
دکتر غفور خویینی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
Ghafour Khoeini
Associate Professor
Kharazmi University
دکتر توکل حبیب زاده
دانشیار مدیر گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
Tavakol Habibzadeh
Associate Professor
دکتر سید محمدمهدی غمامی

دکتر سلمان عمرانی
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: حقوق کیفری، حقوق جزا، جرم شناسی، فلسفه حقوق
Salman Emrani
Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology
Specialist: Criminal Law, Criminology, Philosophy of Law
ویراستارفارسی
علیرضا نورآبادی
علیرضا نورآبادی

ویراستار انگلیسی
محمدطاها خراطها
محمدطاها خراطها

مدیر اجرایی
علیرضا نورآبادی
علیرضا نورآبادی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۰