درباره نشریه
ISSN:
2645-7695
eISSN:
2676-3028
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر شهاب اسفندیاری
سردبیر:
دکتر علیرضا پویا
مدیرداخلی:
دکتر عیسی زارعی
سایت اختصاصی:
Jrsm.qomirib.ac.ir
تلفن:
025-32904414
نشانی:
قم، بلوار امین، دانشکده صدا و سیما
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/21
مدیر مسئول
دکتر شهاب اسفندیاری
استاد دانشکده سینما و تئاتر
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: نظریه انتقادی و مطالعات فیلم
Shahab Esfandyari
School of Cinema and Theater
Tehran University of Art
Specialist: Critical Theory and Film Studies
سردبیر
دکتر علیرضا پویا
استادیار
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات
alireza pooya
Assistant Professor
Iran Broadcasting University
Specialist: Culture and communication
اعضای تحریریه
دکتر احمد ضابطی جهرمی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت و ارتباطات، مدیریت رسانه
Ahmad Zabeti Jahromi
Professor Faculty of Management
Iran Broadcasting University
Specialist: Management and Communication, Media management
حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
استادیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فقه و اصول، اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین، علوم اجتماعی
Shamsollah Mariji
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Public policy making
دکتر سید محمدعلی دیباجی
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه
Seyyed Mohammad Ali Dibaji
Associate Professor
Specialist: Philosophy
سید حسین شرف الدین
مدرس و محقق
Sayyed Hossain Sharafoddin

دکتر ناصر باهنر
دانشیار28
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
Nasser Bahonar
Associate Professor
Specialist: Islamic Education and Culture and Communication
دکتر علی رجب زاده طهماسبی
دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Ali Rajabzadeh Tahmasbi
Associate Professor School of Radio and Television Production
Iran Broadcasting University
Specialist: Art research
دکتر اصغر فهیمی فر
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ و فلسفه هنر
Asghar Fahimifar
Associate Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: History and Philosophy of Art
دکتر سید مجتبی رضوی طوسی
دانشیار
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، معارف اسلامی
Seyedmojtaba Razavi Toosi
Associate Professor
Iran Broadcasting University
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic Education
دکتر محمدحسین ساعی
رئیس دانشگاه سوره
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: علوم ارتباطات، سیاستگذاری رسانه، رسانه و دین، مطالعات رسانه های جدید
Mohammad Hossein Saei
Associate Professor
Iran Broadcasting University
Specialist: Communication Sciences, Media Public Policy, Media and Religion, New Media Studies
دکتر سید کمال اکبری
استادیار
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدرسی معارف اسلامی
Seyyed Kamal Akbari
Assistant Professor
Iran Broadcasting University
Specialist: Islamic Education
حجت الاسلام دکتر عبدالله متقی زاده
استادیار
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: علم کلام اسلامی
Abdollah Motaghizade
Assistant Professor
Iran Broadcasting University
Specialist: Islamic science
مدیرداخلی
دکتر عیسی زارعی
مدیر پژوهش دانشکده صدا و سیما
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Easa Zarei
Director of Research, Faculty of Voice and Broadcasting
Iran Broadcasting University
Specialist: Information Science and Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۳