فهرست مطالب

مطالعات دینی رسانه - پیاپی 15-16 (پاییز و زمستان 1401)

مجله مطالعات دینی رسانه
پیاپی 15-16 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • تغییر الگوی استنباط در فقه رسانه
  علی نهاوندی* صفحات 1-28

  بی شک روش شناسی در دانش فقه از مباحث فلسفه فقه است که جزو دانش درجه دو محسوب می شود. از سوی دیگر تغییر مقیاس روش شناسی، تغییر نگاه فقیه از موضوع محوری به رویکرد نظام محوری است.ازجمله آسیب های روش شناسی فقه رایج، عدم شناخت دقیق موضوعات و مسایل مستحدثه و چگونگی تطبیق ادله اجتهادی و فقاهتی جهت تفقه حکمی در آن موضوع است. در فقه رسانه باید با نگاهی موضوع شناسانه، و روش شناسی نظام محور به حل مسایل فقهی آن از منابع شرعی نظر داشت. ادعای محوری این مقاله آن است که در روش اجتهادی و کشف استنباطی فقه رایج با فقه های تخصصی مانند فقه رسانه تفاوت هایی وجود دارد که در تشخیص موضوع و استنباط حکم اثر می گذارد. برای رسیدن به این هدف مفهوم شناسی متغیرهای بحث و سپس روش شناسی فقه سنتی و مضاف بیان می شود و در انتها تفاوت موضوعات نوپدید با موضوعات فقه رایج بیان می-گردد. نوشتار پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که چهارچوبی نو در راستای روش شناسی فقه رسانه، موجود می باشد؛ به طوری که با توجه به ادله و شرایط آن، اگر فقیهی با روش های کلی استنباطی فقه رایج بدان بنگرد، کشف، استنباط و حکم خاصی صادر می کند و اگر با روش فقه تخصصی و مضاف بدان بنگرد، کشف و استنباط دیگری خواهد داشت. در این تحقیق روش سه گانه کشف اجتهادی در فقه رسانه تبیین و پیشنهاد گردیده است.

  کلیدواژگان: فقه رسانه، رسانه های ارتباطات جمعی، روش شناسی، موضوع شناسی، مقیاس خرد و کلان
 • فهیمه نصرتی*، سید محمدمهدی موسوی مهر، محسن شاکری نژاد صفحات 29-57
  هدف

  در رسانه «اقناع» و «تغییر نگرش» در حوزه ذهنی برای تاثیرگذاری بر انسان بسیار مطرح است؛ درحالی که از دیدگاه قرآن، انسان به معنای «حی متاله» و مبتنی بر فطرت دارای ساحات متفاوتی است که ظرفیت متفاوتی نیز برای متاثر شدن دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تغییر نگرش از این دیدگاه در مدل اقناعی هاولند است و تلاش می شود به بررسی مراحل شش گانه و عناصر تغییر نگرش را بر این اساس بپردازد.

  روش شناسی:

   در این پژوهش ابتدا مدل اقناعی هاولند در نظر گرفته شده است. داده ها به روش اسنادی_کتابخانه ای جمع آوری شده و سپس با روش تحلیل منطقی تبیین می شود.

  یافته ها

  مبتنی بر یافته های پژوهش از آنجا که منبع پیام در اسلام خداوند است و ساحات وجودی انسان بر اساس فطرت متشکل از چهار لایه وجودی (صدر، شغاف، قلب و فواد) است، تغییر نگرشی که منجر به ایجاد رفتاری شود، در لایه سوم وجودی انسان با دو قوه عقل (به معنای حد زدن) و تفکر (به منظور استنباط و استدلال) رخ داده و در چرخه معرفت توحیدی، تقوا زمینه ایجاد فرقان (قدرت تشخیص حق از باطل) را در او فراهم کرده و بصیرت را رقم می زند.

  نتیجه گیری

  عناصر و مراحل شش گانه هاولند در حوزه منبع پیام، درک پیام، مخاطب پیام، محتوا و چگونگی تغییر نگرش از منظر قرآن کریم مخدوش است. به این معنا که وقتی منبع پیام، خداوند باشد، توجه و درک پیام نیز با توجه به انسان بر اساس مبنانی قرآنی، حوزه فطری او را درگیر می کند و روند اقناع و تغییر نگرش در این مسیر تعریف می شود.

  کلیدواژگان: اقناع، رشد، فطرت، وحی
 • محمدحسین سلیمیان ریزی، محسن کرمی* صفحات 58-93
  هدف

  با آنکه از چیستی انیمیشن سخنی کمتر نسبت به هنرهای دیگر شده است، اما شناخت انیمیشن از بعد زیبایی شناختی از جهت محاکاتی آن، نسبت به فیلم زنده و تیاتر مورد سوال واقع نشده است.درنتیجه، این پژوهش به دنبال بررسی مسیله نسبت انیمیشن با تیاتر و فیلم زنده در چارچوب نظریه محاکات ارسطو و ابن سینا است تا بتواند تبیینی محدود از انیمیشن ارایه دهد.

  روش

  در این پژوهش ابعاد مختلف انیمیشن با روش «تحلیل فلسفی» مورد بررسی قرار می گیرد و مولفه های آن استخراج می شود. سپس با یافتن پرسش ها و گزاره های مختلف به روش «تحلیل محتوای کیفی جهت دار» نقل قول های و متون نوشتاری ارسطو و ابن سینا مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. از طرف دیگر، به وسیله «هرمنوتیک جدید» یا علم تفسیر متن، اندیشه های ارسطو و ابن سینا را استخراج کرده و به بررسی ابعاد مختلف انیمیشن می پردازد.

  یافته ها

  با بیان مقایسه و نسبت بین تیاتر و فیلم زنده، نسبت انیمیشن و تیاتر نیز مشخص گشته، سپس نسبت انیمیشن با فیلم زنده مورد ارزیابی قرار می گیرد تا در سایه تفاوت آن، با فیلم زنده و تیاتر، و تعامل محاکاتی ای که با یکدیگر می توانند داشته باشند، روشن گردد. از این منظر، حقیقت ساختاری انیمیشن به صورت محدود از جنبه محاکاتی، طبق آرای ارسطو و ابن سینا به صورت سه احتمال بیان می شود.

  نتیجه گیری

  این پژوهش در پایان نشان می دهد که نظریه محاکات چه ظرفیت های گران بهایی در حیطه هنرها به طور کلی، و انیمیشن به طور خاص دارد. ابعاد زیبایی شناختی پنهان انیمیشن در حوزه برون انیمیشنی روشن گشته و تا حدی نسبت بین انیمیشن و فیلم زنده و تیاتر مشخص شده است.

  کلیدواژگان: انیمیشن، محاکات، فیلم زنده، تئاتر، ابن سینا
 • احمد احمدپور*، علی رازی زاده صفحات 94-124
  هدف

  تبیین برساخت شخصیت های زن مکمل ضدقهرمان در سریال تاریخی مختارنامه به کارگردانی داوود میرباقری.

  روش

  این تحقیق ابتدا باگردآوری مطالب به شیوه کتابخآن های، سطوح سه گانه کشمکش را مورد بررسی قرارمی دهد. سپس ویژگی شخصیت های زن مکمل ضدقهرمان را از طریق مشاهده و واکاوی سریال با رویکرد تحلیل محتوای کیفی مورد ارزیابی قرار می دهد.

  یافته ها

  درام نویس، خالق اصلی بسیاری ازکشمکش وبحرآن ها را یک زن قرارداده است. عنصر حیاتی کشمکش، نقش بسیار مهمی در پیدایش بحران و ایجاد تعلیق دارد. درام پرداز با قرار دادن چند ویژگی برای شخصیت های زن ضدقهرمان، کاراکترهای شاخص و اثرگذاری ساخته است که کنش آن ها سبب واکنش قهرمان می شود و یا کنش آن ها، کاراکترضدقهرمان را علیه قهرمان به کنش وا می دارد. درام نویس با خلق کشمکش درونی از حیث ذهن در شخصیت زن مکمل ضدقهرمان، و انتقال این کشمکش به کاراکتر مرد ضدقهرمان، سبب ایجاد کشمکش های فردی، فرافردی و بحران می شود که این موضوع پیشبرد داستان را در پی دارد.

  نتیجه گیری

  ریشه بسیاری از رخدادها توسط شخصیت های زن مکمل ضدقهرمان پی ریزی می شود. درنتیجه داستان جریان می یابد. کاراکتر زن مکمل ضدقهرمان، شخصیت ضدقهرمان را برای رویارویی با قهرمان راسخ تر می کند که حاصل آن، درگیری، کنش و واکنش های قابل توجه است. قابل ذکر است با وجود نتایج بسیار مثبت آفرینش این شخصیت ها در پیشبرد درام، دارای نقاط ضعفی نیز هستند. با گسترش نقاط قوت و کاستن نقاط ضعف این شخصیت ها، می توان شخصیت هایی کنشگر، جذاب و غیرقابل پیش بینی خلق نمود که دارای جذابیت های نمایشی متفاوتی نسبت به شخصیت های قبل بوده و در پیشبرد درام بسیار موثرتر باشند.

  کلیدواژگان: درام، شخصیت زن مکمل، ضدقهرمان، مختارنامه، داوود میرباقری
 • میلاد محمدی، محسن کرمی* صفحات 125-150
  هدف

  هدف از این پژوهش کشف سبک شخصیت پردازی سریال روزگار قریب، و به عبارت دیگر نحوه تبدیل شخصیت های تاریخی به شخصیت هایی دراماتیک در این سریال است.

  روش

  روش تحلیل در این پژوهش تحلیلی توصیفی با رویکرد نیوفرمالیستی است.

  یافته ها

  در این سریال، شخصیت قهرمان در پنج دوره سنی قرار می گیرد و سفر شخصیت در این پنج دوره با استفاده از نریشن به پیش می رود. ضدقهرمان، در این سریال، بیماری به معنای عام است و در قسمت های مختلف، به فراخور حال، جلوه هایی از این بیماری چونان سرطان، وبا، و حتی بیماری ذهنی روانی جهل مردمان در مقام ضدقهرمان بروز پیدا می کنند. افزون بر این، از شخصیت‏های فرعی (مکمل و متضاد) برای نشان دادن ابعاد بیشتری از شخصیت قهرمان و سرگذشتش استفاده می شود. گفتار شخصیت‏ها نیز بر اساس فرهنگ و موقعیت زمانی روایت شکل گرفته است.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های تحقیق، بر مبنای محتوای دلالت گر این مسیله استنتاج می شود که عیاری با استفاده از شخصیت پردازی در ابعاد مختلف سعی در نزدیک شدن به واقعیت خارجی را داشته است و ازاین رو همه تلاشش را کرده است تا از هرگونه جلوه گری در نقش ها و بازی ها جلوگیری کند. بدین سان، سبک شخصیت پردازی او در تبدیل تاریخ به درام سبکی مستندگونه شبیه به نیوریالیسم ایتالیا است.

  کلیدواژگان: شخصیت پردازی، دراماتورژی، روزگار قریب، کیانوش عیاری، نئورئالیسم
 • پگاه پرهون*، کمال اکبری صفحات 151-177
  هدف

  هدف اصلی پژوهش کنونی بررسی تطبیقی شیوه های خبررسانی بی بی سی فارسی علیه جمهوری اسلامی ایران و روش های عملیات روانی علیه حکومت پیامبر است.

  روش شناسی پژوهش:

   برای جمع آوری داده ها در این تحقیق، از روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع دانشگاهی و الکترونیکی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز به شیوه کیفی و مبتنی بر استدلال و استنتاج مدون انجام گرفته است.

  یافته ها

  پیامبر اسلام با دعوت خود و آشکار ساختن مکتب خویش، از جنبه نظری و عملی، بت و بت پرستی و تمامی مظاهر فرهنگ جاهلی را نفی کرد و این امر برای سران قریش و شرک تحمیل ناپذیر بود. گاه نیز در قرآن برای بیان جنگ روانی مشرکان از واژه «مکر»، بهره گرفته شده است. بر اساس یافته های تحقیق، عملیات روانی مشرکان علیه حکومت پیامبر بسیار گسترده و شامل یاوه پراکنی (لغو)، اتهام و تهمت های گوناگون، طعنه زنی، جایگزین سازی، نمایش خوی استکباری و... بوده است. در خصوص شبکه بی بی سی فارسی نیز باید گفت اگرچه آغاز به کار تلویزیون بی بی سی فارسی با پوشش جغرافیایی سه منطقه فارسی زبان ایران و غیره بوده، اما برخی تمایزهای جدی محتوایی و روشی میان این رسانه نوپا و سایر تلویزیون های ماهواره ای وجود دارد. شبکه ای که آغاز به کار آن را باید موج جدیدی از «جنگ رسانه ای نرم» علیه ایران دانست.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج تحقیق، هویتی فرهنگی که تلویزیون بی بی سی فارسی برای ایرانیان بازنمایی می کند، هویتی بر پایه مولفه های ایرانی و مدرن است. در واقع این شبکه با تکیه بر اصول و ارزش های سکولار، این دو مولفه را برجسته می کند و مولفه اسلامی هویت ایرانیان را به حاشیه می راند.

  کلیدواژگان: خبررسانی، بی بی سی فارسی، جمهوری اسلامی ایران، عملیات روانی، حکومت پیامبر
|
 • Changing the Pattern of Inference in Media Jurisprudence
  Ali Nahvandi * Pages 1-28

   Undoubtedly, methodology in the field of jurisprudence is one of the topics of jurisprudential philosophy that is considered as a second-degree knowledge. On the other hand, the change in the scale of methodology is a change in the jurist's perspective from a subject-oriented approach to a system-oriented approach.One of the damages of the common methodology of jurisprudence is the lack of precise recognition of new subjects and issues and how to adapt jurisprudential and legal evidence for understanding the legal ruling in that subject. In media jurisprudence, a subject-oriented approach and a methodological system-oriented approach should be considered to solve its jurisprudential issues from legal sources. The central claim of this article is that there are differences between the common jurisprudential methodology and specialized jurisprudential methods such as media jurisprudence, which affect the recognition of the subject and the inference of the ruling. To achieve this goal, the concept of variable discussion and the traditional and additional jurisprudential methodology are explained, and finally, the differences between emerging subjects and common jurisprudential subjects are discussed. This research has concluded, using a descriptive-analytical method and library information gathering tools, that there is a new framework for media jurisprudential methodology, so that, based on its evidence and conditions, if a jurist looks at it with general jurisprudential inference methods, he will discover, infer, and issue a specific ruling, and if he looks at it with specialized and additional jurisprudential methods, he will have other discoveries and inferences. In this research, the triple method of jurisprudential discovery in media jurisprudence is explained and proposed.

  Keywords: Jurisprudence, media jurisprudence, Mass Communication Media, methodology
 • Fahimeh Nosrati *, Smm Mm, Mohsen Shakarnejad Pages 29-57
  Research Objective

  The significance of "persuasion" and "attitude change" in the media in the mental domain for influencing humans is highly discussed. However, from the perspective of the Quran, humans, as "living beings," have different dimensions based on their nature, which also have different capacities for influence. The aim of this research is to examine attitude change from this perspective in the Holland persuasion model and to investigate the six stages and elements of attitude change based on this.

  Research Methodology

  In this study, the Holland persuasion model was first considered. The data was collected through a documentary-library method and then explained using logical analysis.

  Research Findings

  Based on the research findings, since the source of the message in Islam is God and the existential dimensions of humans based on nature consist of four layers (Sadr, Shoghaaf, Qalb, and Fowad), an attitude change that leads to behavior occurs in the third existential layer of humans with the two powers of reason (in the sense of limitation) and thinking (for inference and argumentation) and in the cycle of monotheistic knowledge, piety provides the basis for creating a criterion (the power to distinguish truth from falsehood) and establishes insight.

  Conclusion

  The six stages and elements of Holland in the areas of message source, message understanding, message recipient, content, and the way of attitude change are distorted from the perspective of the Holy Quran. This means that when the source of the message is God, attention and understanding of the message also involve the natural sphere of humans based on Quranic foundations, and the process of persuasion and attitude change is defined in this path.

  Keywords: persuasion, growth, nature, revelation
 • MohammadHosein Salimian Rizi, Mohsen Karami * Pages 58-93
  Research Objective

  Although animation is considered to be less expressive than other art forms, its aesthetic and mimetic dimensions have not been adequately explored in comparison to live-action film and theater. This research aims to investigate the relationship between animation, theater, and live-action film within the framework of Aristotelian and Avicennian mimesis theory to provide a limited explanation of animation.

  Method

  This study employs a "philosophical analysis" approach to examine the various dimensions of animation and extract its components. By using "qualitative directed content analysis," the study analyzes and examines quotes and texts from Aristotle and Avicenna to explore the different aspects of animation. Additionally, through "new hermeneutics" or the science of text interpretation, the thoughts of Aristotle and Avicenna are extracted and applied to the analysis of the various dimensions of animation.

  Findings

  By comparing and relating theater and live-action film, the relationship between animation and theater becomes apparent. Subsequently, the evaluation of the relationship between animation and live-action film sheds light on the differences between them and the potential mimetic interactions they can have. From this perspective, the structural truth of animation is expressed in a limited mimetic aspect, according to the views of Aristotle and Avicenna, in three probabilities.

  Conclusion

  This research demonstrates that mimetic theory has valuable capacities in the realm of arts in general and animation in particular. The hidden aesthetic dimensions of animation in the non-animated realm have become clear, and to some extent, the relationship between animation and live-action film and theater has been identified.

  Keywords: animation, Mimesis, Live-Action Film, Theater, Avicenna
 • Ahmad Ahmadpour *, Ali Razizadeh Pages 94-124
  Objective

  This research aims to explain the construction of complementary anti-heroine characters in the historical TV series "Mokhtarnameh" directed by Davood Mirbagheri.

  Method

  The research first examines the three-level conflict through the collection of materials in a library-like manner. Then, it evaluates the characteristics of complementary anti-heroine characters through the observation and analysis of the series using qualitative content analysis.

  Findings

  The playwright, as the main creator of many conflicts and crises, has portrayed a woman as a vital element in the conflicts, which plays a significant role in the emergence of crises and suspensions. The playwright has created prominent and influential characters by assigning several features to the complementary anti-heroine characters, whose actions either provoke the hero's reaction or cause the anti-heroine character to act against the hero. The playwright, by creating internal conflicts in the mind of the complementary anti-heroine character and transferring this conflict to the anti-hero character, creates personal, interpersonal, and crisis conflicts that drive the story forward.

  Conclusion

  The creation of complementary anti-heroine characters in the "Mokhtarnameh" series has had significant results in advancing the drama. The roots of many events are influenced by complementary anti-heroine characters, and as a result, the story progresses. The complementary anti-heroine character makes the anti-hero character more resilient in confronting the hero, resulting in significant conflicts, actions, and reactions. It is worth mentioning that despite the very positive results of creating these characters in advancing the drama, they also have weaknesses. By expanding their strengths and reducing their weaknesses, characters can be created that are more dynamic, attractive, and unpredictable, with different visual attractions than previous characters, and be more effective in advancing the drama.

  Keywords: Drama, Complementary Female Character, Anti-Heroine, Mokhtarnameh, Davood Mirbagheri
 • Milad Mohammadi, Mohsen Karami * Pages 125-150
  Objective

  The aim of this research is to explore the character development style in the historical drama series "Roozegar-e Gharib", and more specifically, how historical figures are transformed into dramatic characters in this series.

  Method

  The research method used in this study is descriptive analysis with a neo-formalist approach.

  Findings

  In this series, the hero character is placed in five age periods, and the character's journey in these five periods is narrated through the use of narration. In this series, the anti-hero is a disease in the general sense, and in different parts, aspects of this disease such as cancer, plague, and even the disease of people's ignorance are manifested depending on the situation. In addition, secondary characters (complementary and opposing) are used to show more dimensions of the hero character and his fate. The characters' speech is also shaped according to the culture and temporal situation.

  Conclusion

  Based on the research findings, it can be inferred that Kianoush Ayari has tried to approach external reality by using character development in various dimensions and has tried to prevent any superficiality in roles and games. Therefore, his character development style in transforming history into drama is documentary-like and similar to Italian surrealism.

  Keywords: personality, Dramaturgy, Rozgar Gharib, Kianoush Ayari, Neorealism
 • Pegah Parhoon *, Kamal Akbari Pages 151-177
  Objective

  The main objective of this research is to conduct a comparative study of BBC Persian's news reporting methods against the Islamic Republic of Iran and the psychological operations against the Prophet's government.

  Research Methodology

  In this study, library research and referencing university and electronic sources were used to collect data. The research method used discourse analysis using library and documentary sources.

  Findings

  The Prophet of Islam (PBUH), through his invitation and the explicit establishment of his own school, rejected all aspects of idolatry and the manifestations of ignorant culture, both theoretically and practically, which was unacceptable to the leaders of Quraysh and polytheism. Therefore, they had no choice but to confront this new invitation and message, and they resorted to various methods of psychological warfare against the Prophet of Islam from the very beginning. In fact, the goal of the polytheists was to make efforts to launch a psychological attack and try to influence in this field in order to achieve their goals in the war against the Messenger of God (PBUH). According to the research findings, various accusations and slanders, mockery, substitution, and the display of arrogant behavior. Regarding BBC Persian, although the start of BBC Persian television's work with coverage of the three Persian-speaking regions of Iran, Tajikistan, and Afghanistan, there are some serious differences in content and method between this new media and other satellite televisions. The network that should be considered as a new wave of "soft media war" against Iran.

  Conclusion

  Based on the research findings, the cultural identity that BBC Persian represents for Iranians is based on Iranian and modern components. In fact, this network highlights these two components based on secular principles and marginalizes the Islamic component of the Iranian identity.

  Keywords: news reporting, BBC Persian, Islamic Republic of Iran, psychological operations, Prophet's government