درباره نشریه
ISSN:
2008-1480
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
مدیر مسئول:
دکتر محمد رحیمی
سردبیر:
دکتر مهرداد نوابخش
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/aukh
نشانی:
خلخال، روبروی مهمانسرای جهانگردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، طبقه سوم، دفتر مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران
تلفن:
045-32451692
045-32451692
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/01
مدیر مسئول
دکتر محمد رحیمی
دانش آموخته دکتری ، گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Rahimi
.Ph.D, Department of social sciences, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran
Khalkhal Branch, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر مهرداد نوابخش
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehrdad Navabakhsh
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر فرهنگ ارشاد
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Farhang Ershad
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: sociology
دکتر حبیب الله زنجانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Habibolah Zanjani
Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics
دکتر محمدتقی ایمان
استاد جامعه شناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Iman
Professor, Sociology
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر محمود شارع پور
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی هویت قومی
Mahmoud Sharehpour
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sociology, Sociology of Ethnic Identity
دکتر علیرضا محسنی تبریزی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Ali Reza Mohseni Tabrizi
Professor
University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
دکتر حسین بنی فاطمه
استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossain Banifatemeh
Professor Faculty of Law and Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Sociology
دکتر محمدکریم منصوریان
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Karim Mansoorian
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر صمد عابدینی
استادیار واحد خلخال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Samad Abedini
Assistant Professor Khalkhal unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۳