درباره نشریه
ISSN:
2008-1480
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
مدیر مسئول:
دکتر محمد رحیمی
سردبیر:
دکتر مهرداد نوابخش
سایت اختصاصی:
journal.aukh.ac.ir
نشانی:
خلخال، روبروی مهمانسرای جهانگردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، طبقه سوم، دفتر مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران
تلفن:
045-32451692
045-32451692
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/29
مدیر مسئول
محمد رحیمی
استادیار واحد خلخال دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Rahimi
Assistant Professor, Khalkhal unit,
Specialist: Sociology
سردبیر
مهرداد نوابخش
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehrdad Navabakhsh
Professor, science and research unite,
Specialist: Sociology
هیات تحریریه
فرهنگ ارشاد
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Farhang Ershad
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: sociology
حبیب الله زنجانی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Habibolah Zanjani
Professor, University of Tehran
Specialist: Demographics
محمدتقی ایمان
استاد گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Iman
Professor, Department of Sociology and Social Planning, University of Shirazu
Specialist: Sociology
محمود شارع پور
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی هویت قومی
Mahmoud Sharehpour
Professor, University of Mazandaran
Specialist: Sociology, Sociology of Ethnic Identity
علیرضا محسنی تبریزی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Ali Reza Mohseni Tabrizi
Professor, University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
حسین بنی فاطمه
استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossain Banifatemeh
Professor, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz
Specialist: Sociology
محمدکریم منصوریان
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Karim Mansoorian
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Sociology
صمد عابدینی
استادیار واحد خلخال دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Samad Abedini
Assistant Professor, Khalkhal unit,
Specialist: Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۵