درباره نشریه
ISSN:
2676-5594
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشکده علوم و فنون فارابی
مدیر مسئول:
دکتر حسن عباسی
سردبیر:
دکتر جلال درخشه
دبیر تحریریه:
دکتر محمدحسین پناهی
مدیر اجرایی:
دکتر محمدحسین پناهی
تلفن:
021-29942678
دورنگار:
021-29942678
نشانی:
تهران، بزرگراه ارتش، چهارراه مینی سیتی، بلوار نیروی زمینی، دانشکده علوم و فنون فارابی، معاونت پژوهش، مدیریت فصلنامه های علمی
صندوق پستی:
4573-19395
سایت اختصاصی:
fstc.ac.ir/fzr.danesh
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/16
مدیر مسئول
دکتر حسن عباسی
دکتر حسن عباسی
Hasan Abbasi
سردبیر
دکتر جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science
دبیر تحریریه
دکتر محمدحسین پناهی
Mohammad Hosein Panahi
مدیر اجرایی
دکتر محمدحسین پناهی
Mohammad Hosein Panahi
هیات تحریریه
دکتر جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science
دکتر جعفر هزارجریبی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رفاه اجتماعی-جامعه شناسی
Jafar Hezarjaribi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social-sociological welfare
دکتر ناصر جمالزاده
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Naser Jamalzadeh
Associate Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science
دکتر فتح الله رشیدزاده
دانشیار دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: امنیت ملی، علوم سیاسی
Fathollah Rashidzadeh
Associate Professor,
Specialist: National Security, political science
دکتر محمدحسن حبیبیان
استادیار دانشکده علوم و فنون فارابی
Mohammad Hasan Habibian
Assistant Professor,
دکتر مجید اصغرزاده
استادیار دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: روانشناسی
Majid Asgahrzadeh
Assistant Professor,
Specialist: Psychology
دکتر جمشید شریفیان
استادیار دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Jamshid Sharifian
Assistant Professor,
Specialist: International Relations
دکتر رضا کرمی
دکتر رضا کرمی
استادیار دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: امنیت ملی
Reza Karami
Assistant Professor,
Specialist: National Security
دکتر قدیر نصری
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ghadir Nasri
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۴