درباره نشریه
ISSN:
2645-5528
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا
مدیر مسئول:
دکتر حسن شمسینی غیاثوند
سردبیر:
دکتر حسین دهشیار
جانشین سردبیر:
دکتر سید اسدالله اطهری
مدیر اجرایی:
راضیه هاشمی
ویراستار فارسی:
علی همه خانی
ویراستار فارسی:
مهدی لکزی
ویراستار انگلیسی:
احسان اعجازی
تلفن همراه:
09126445953
09399958331
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، بلوار اکبری، خیابان حسینمردی، کوچه آذین، پلاک57، واحد7 ، کدپستی: 1766666794
سایت اختصاصی:
www.jnis.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/03
مدیر مسئول
دکتر حسن شمسینی غیاثوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
سردبیر
دکتر حسین دهشیار
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Hosein Dehash Yar
Professor
Allameh Tabataba'i University
جانشین سردبیر
دکتر سید اسدالله اطهری
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyyed Asadollah Athari
Assistant professor
Takestan Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر رحمت حاجی مینه
استادیار
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Rahmat Haji mineh
Assistant Professor
Specialist: International Relations
دکتر غفار زارعی
استادیار علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ghaffar Zarei
Assistant Professor, political science
Lamerd Branch, Islamic Azad University
دکتر سید جواد صالحی
استادیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Javad Salehi
Assistant Professor
University of Shirazu
دکتر مهدی علیخانی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mahdi Ali Khani
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
دکتر آرمین امینی

دکتر محسن جلیلوند

دکتر مسعود مطلبی
سردبیر فصلنامه مطالعات سیاسی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Masoud Motallebi

Specialist: Political science, international relations, political sociology
مالک ذوالقدر

دکتر حسن لاسجردی
دکتر حسن لاسجردی

دکتر نادر هوشمندیار

رشته تخصصی: علوم مدیریت
Nader Houshmandyar

Specialist: Management Sciences
ویراستار فارسی
علی همه خانی
سرهنگ
مهدی لکزی

رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mehdi Lakzi

ویراستار انگلیسی
احسان اعجازی
دانش آموخته دکتری علوم سیاسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Ehsan Ejazi
.Ph.D, Political Science
University of Guilan
Specialist: Political Science and International Relations
مدیر اجرایی
راضیه هاشمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۵