درباره نشریه
ISSN:
2645-5528
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر حسن شمسینی غیاثوند
مدیر مسئول:
دکتر حسن شمسینی غیاثوند
سردبیر:
دکتر عبدالرحمان عالم
جانشین سردبیر:
دکتر سید اسدالله اطهری
مدیر اجرایی:
راضیه هاشمی
تلفن همراه:
09126445953
09399958331
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، بلوار اکبری، خیابان حسینمردی، کوچه آذین، پلاک57، واحد7 ، کدپستی: 1766666794
سایت اختصاصی:
www.jnis.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/26
صاحب امتیاز
دکتر حسن شمسینی غیاثوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
مدیر مسئول
دکتر حسن شمسینی غیاثوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
سردبیر
دکتر عبدالرحمان عالم
استاد گروه علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abdolrahman Alem

University of Tehran
Specialist: Political science
جانشین سردبیر
دکتر سید اسدالله اطهری
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyyed Asadollah Athari
Assistant professor
Takestan Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر سید اسدالله اطهری
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyyed Asadollah Athari
Assistant professor
Takestan Branch, Islamic Azad University
دکتر فاطمه اروجی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Fateme Arooji
Associate Professor
University of Tabriz
دکتر رحمت حاجی مینه
استادیار
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Rahmat Haji mineh
Assistant Professor
Specialist: International Relations
دکتر حسین دهشیار
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Hosein Dehash Yar
Professor
Allameh Tabataba'i University
رضا دهقانی

رشته تخصصی: مطالعات ترکیه و تاریخ معاصر ایران
Reza Dehghani

دکتر غفار زارعی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ghaffar Zarei
Assistant professor
Lamerd Branch, Islamic Azad University
دکتر حسن شمسینی غیاثوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
دکتر سید جواد صالحی
استادیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Javad Salehi
Assistant Professor
University of Shirazu
دکتر ابوالقاسم طاهری
استادیار واحد زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abolghasem Taheri
Assistant Professor واحد زنجان
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر عبدالرحمان عالم
استاد گروه علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abdolrahman Alem

University of Tehran
Specialist: Political science
دکتر ابراهیم عباسی
استادیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Abbasi
Assistant Professor
University of Shirazu
دکتر مهدی علیخانی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mahdi Ali Khani
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
دکتر حسن مجیدی

دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hasan Majidi

Specialist: Political Science
دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
ویراستارفارسی
علی همه خانی

مهدی لکزی

رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mehdi Lakzi

ویراستار انگلیسی
احسان اعجازی

رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Ehsan Ejazi

Specialist: Political Science and International Relations
مدیر اجرایی
راضیه هاشمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۳