درباره نشریه
ISSN:
2476-5864
eISSN:
2476-6402
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا لطیفی
سردبیر:
علی خاکساری
مدیرداخلی:
دکتر مائده هدایتی فرد
کارشناس:
فاطمه سرکانی
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، سه راه ضرابخانه، خیابان شهید گل نبی (خیابان کتابی)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ، کدپستی: 1489684511
تلفن:
021-22906061
دورنگار:
021-22227075
سایت اختصاصی:
urdp.atu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/18
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا لطیفی
استاد تمام برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: رنامه ریزی اجتماعی، شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Gholam Reza Latifi
Full Professor, Associate Professor Department of Social,Urban and Regional Planning Faculty of Social Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social planning, Urban & Regional Planning, Urban Management
سردبیر
علی خاکساری
علی خاکساری

اعضای تحریریه
محمود جمعه پور

Mahmoud Jomehpour

دکتر حسن سرایی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
hasane saraie

Allameh Tabataba'i University
دکتر اسماعیل شیعه
استاد دانشکده معماری و برنامه ریزی شهری
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: شهرسازی
Esmaeil Shieh
Professor, School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
Specialist: urban planning
دکتر محمد شیخی

دکتر مهدی زندیه
دانشیار گروه معماری
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معماری
Mahdi Zandieh
Associate Professor, Department of Architecture
Imam Khomeini International University
Specialist: Architecture
دکتر اصغر عسکری خانقاه
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: انسان شناسی
Asghar Askari Khanghah
Professor
University of Tehran
Specialist: Anthropology
دکتر خلیل کلانتری
استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی منطقه ای
Khalil Kalantari
Professor Faculty of Economics and Agricultural Development
University of Tehran
Specialist: Regional Planning
دکتر سید یعقوب موسوی

رشته تخصصی: چامعه شناسی
Seyed Yaghoub Mousavi

Specialist: sociolohy
دکتر مظفر صرافی
استاد گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Mozaffar Sarrafi
Professor, Depatment of Urban and regional planning and design, Faculty of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban and Regional Planning
دکتر سید محسن حبیبی
استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شهرسازی
Seyyed Mohsen Habibi
Professor Faculty of Urban Development, College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban
مدیرداخلی
دکتر مائده هدایتی فرد
استادیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای
دانشگاه علامه طباطبائی
Maedeh Hedayatifard
Assistant Professor, Urban and Regional Planning
Allameh Tabataba'i University
کارشناس
فاطمه سرکانی
کارشناس فصلنامه علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
Fatemeh Serkani
Expert of Social Sciences Quarterly
Allameh Tabataba'i University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۲