فهرست مطالب

نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
پیاپی 27 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمد غیاثوند* صفحات 1-45

  امروزه توجه به رشد و توسعه کتاب و کتاب خوانی یکی از شاخص های توسعه فرهنگی یک جامعه محسوب می گردد. پژوهش حاضر باهدف بررسی آثار و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی احداث کتابخانه در سطح محله ده ونک شهر تهران انجام شده است. با عنایت به رویکرد انسانی محیطی، می توان سه تغییرات مداخله ای شامل: اجتماع محلی، فرصت های فراغتی و رفتار کتاب خوانی موردتوجه قرار داد و درنهایت به سنجش تاثیرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی این اقدام توسعه ای پرداخت. در مطالعه حاضر ابتدا از روش تحلیل تماتیک و بعد از روش پیمایش استفاده شده است. در میان آثار مختلف احداث کتابخانه، پیامدهایی از قبیل کاهش ایمنی عبور مراجعان در سطح خیابان، کاهش آسایش روحی و روانی همسایگان پروژه، درگیری بین همسایگان و مراجعان کتابخانه به خاطر مزاحمت، مشکل جای پارکینگ همسایگان پروژه از مهم ترین پیامدهای منفی بعد از تاسیس کتابخانه ده ونک محسوب می شوند. از سوی دیگر آثاری از قبیل بهبود دسترسی به فضای کتابخانه، موفقیت محصلان در امتحانات و کنکور، رونق کسب وکار مجاور پروژه، افزایش سرمایه اجتماعی نهادی از طریق ارتباط بین مدرسه و کتابخانه، کاهش آسیب های اجتماعی و بالا رفتن سطح آگاهی و توسعه فرهنگی محله از مهم ترین پیامدهای مثبت توسعه و احداث کتابخانه می باشند. با عنایت به رخدادهای احتمالی آینده پروژه، برحسب دو عامل مهم «نحوه برنامه ریزی و مدیریت اجرایی» و نیز «نحوه جلب رضایت و مشارکت اجتماعی»، چهار سناریوی شکست، جبران، استقبال و امید برای کاهش پیامدهای منفی و افزایش آثار مثبت می توان پیش بینی نمود.

  کلیدواژگان: ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی، رفتار کتاب خوانی، کتابخانه، سناریونویسی، محله ده ونک
 • شهرام سلامتی گبلو، رسول قربانی*، ایرج تیموری صفحات 47-82

  با گسترش موج شهرنشینی در دنیا و افزونی جمعیت، کودکان در تحولات مدرن شهری نادیده گرفته شده و لزوم توجه به آن ها در شهرها بیش ازپیش احساس می شود. ازاین رو تحقیق پیرامون سنجش وضعیت محلات شهر ازنظر مولفه های شهر دوستدار کودک ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی، ابعاد و مولفه های شهر دوستدار کودک را موردسنجش قرار داده است. سپس با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای- فضایی، تعداد 10 محله از مناطق پنج گانه شهر اردبیل (از هر منطقه 2 محله) به عنوان محلات نمونه انتخاب و تعداد 400 پرسشنامه محقق ساخته به تناسب جمعیت هر محله توزیع شده است. برای تحلیل داده ها از آماره T تک نمونه ای در نرم افزار SPSS و میزان مسیله مندی محله ها ازنظر معیارهای پژوهش از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که ابعاد و مولفه های شهر دوستدار کودک ماهیت متفاوتی در محلات مختلف شهر اردبیل داشته و ابعاد محیطی کالبدی و سازمانی مدیریتی ازلحاظ مقایسه ابعادی، پر مسیله سازترین ابعاد در محلات موردمطالعه می باشند. همچنین باوجود تفاوت های مکانی محلات، محله شماره 1 از منطقه 4 و محله شماره 3 از منطقه 2 شهرداری اردبیل نسبت به سایر محلات موردتحقیق مسیله دارتر می باشند.

  کلیدواژگان: شهر دوستدار کودک، محله، تصمیم گیری چندمعیاره، شهر اردبیل
 • جعفر سعیدی* صفحات 83-132

  شناخت دلایل و عوامل موثر بر توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی یکی از مهم ترین موضوعات مطالعات اجتماعی و اقتصادی در نیم قرن اخیر می باشد. توسعه منطقه ای به عنوان یکی از پیش نیازهای توسعه یافتگی بر جنبه های گوناگون توسعه جهت دستیابی به توازن و تعادل منطقه ای، کاهش نابرابری های زیرساختی، تعدیل شکاف های ساختاری و سرزمینی تاکید می نماید. چنین الگویی از توسعه علاوه بر این که به لحاظ مدیریت بهینه منابع و توان بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای بسیار کارآمد است، باهدف کاهش یا حذف تفاوت های بین منطقه ای و درون منطقه ای، انتظام مکانی - فضایی فعالیت های اقتصادی - اجتماعی و ساختاری را نیز بر اساس ظرفیت های محلی مناطق ساماندهی می کند. پژوهش حاضر باهدف تحلیل ساختاری پیشران های موثر بر توسعه منطقه ای در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است. رویکرد حاکم بر این پژوهش کاربردی - نظری و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی و پیمایشی می باشد. گردآوری داده ها و اطلاعات، به وسیله مطالعه منابع کتابخانه ای - اسنادی و برداشت های میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) صورت گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل های کمی و نرم افزاری (روش تحلیل اثرات متقابل و نرم افزار میک مک) تعداد (20) عامل، به عنوان پیشران های کلیدی موثر بر توسعه منطقه ای در استان چهارمحال و بختیاری، استخراج و انتخاب گردید.

  کلیدواژگان: تحلیل ساختاری، توسعه، توسعه منطقه ای، استان چهارمحال و بختیاری، تعادل منطقه ای
 • میترا فرجی، راحله رستمی*، مریم شباک صفحات 133-162

  شهرنشینی در جهان سریع تر از سابق در حال رشد است. مناظر و طرح های محیط های شهری بر سلامت روان تاثیر می گذارند. این مطالعه به منظور تعیین رابطه بین ادراک از متغیرهای محیطی و سلامت روان در محله های مسکونی و همچنین نقش ترجیحات محیطی به عنوان متغیر میانجی در بین مردم مازندران انجام گردید. پژوهش حاضر با توجه به بررسی نقش ترجیح محیط به عنوان متغیر واسطه ای بینش جدیدی را در مورد ارتباط میان مولفه های محیط کالبدی و سلامت روان ارایه می دهد. داده های موردنیاز با استفاده از پرسش نامه در دو بخش و به طور هم زمان جمع آوری شده اند. در بخش اول برای اندازه گیری سلامت روان از پرسشنامه ی استاندارد استفاده گردید. سپس برای سنجش ادراک ویژگی های محله و ترجیحات افراد نسبت به محیط محله، تاثیر مولفه های یکسان، شامل؛ امنیت، امکانات، زیبایی شناسی و مقصد اندازه گیری شدند. سپس توسط برازش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از این بود که ادراک ویژگی های محیط بر میزان سلامت روان موثر بوده و عامل ترجیح محیط به عنوان متغیر واسطه ای بر میزان سلامت نتیجه ی معکوس داشت. به طوری که کاهش ترجیحات محیط، منجر به افزایش سلامت روان گردید.

  کلیدواژگان: سلامت روان، ویژگی های محیط، ادراک، ترجیح محیط
 • امید مزرعتی تاج آبادی، پویان شهابیان*، جمال الدین هنرور صفحات 163-202

  پیاده‎روی یک فعالیت اساسی و عابرین پیاده، خون حیاتی فضاهای شهری هستند. هدف از این پژوهش سنجش تطبیقی وضعیت پیاده مداری دو محله مرزداران و تختی تهران به همراه اعتبارسنجی نتایج و مقایسه مدل های تخصصی است. تجزیه وتحلیل اطلاعات و مقایسه تطبیقی دو محله با سه مدل کمی واک اسکور، اسمارتراک و چیدمان فضا و تحلیل آماری به وسیله نرم افزار Spss LISREL، صورت گرفته است. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و با ماهیت پیمایشی، از نوع کاربردی است. جامعه آماری نیز در این تحقیق 250 نفر از ساکنین دو محله تختی و مرزداران هستند. در تجزیه وتحلیل مدل‎های تخصصی پیاده‎مداری، محله تختی (بافت فشرده) امتیاز واک اسکور 93.07 درصد، تراز هم پیوندی 1.76 در چیدمان فضا و Z-score مثبت 3 در مدل اسمارتراک؛ و محله مرزداران (بافت نوساخته) امتیاز واک اسکور 77.86 درصد، تراز هم پیوندی 1.69 در چیدمان فضا و Z-score منفی 3 در مدل اسمارتراک به دست آمد. بر اساس این نتایج و مقایسه آن‎ها با تحلیل‎های آماری، با بررسی معیارهای عملکردی، کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی، محله تختی با میانگین آماره 3.52 دارای قابلیت پیاده مداری مطلوب تری نسبت به محله مرزداران با میانگین آماره 2.40 است که تاییدکننده نتایج مدل های کمی بر پیاده مداری محله تختی است.

  کلیدواژگان: پیاده مداری، برنامه ریزی پیاده محور، چیدمان فضا، واک اسکور، اسمارتراک
 • ابوذر قاسمی نژاد*، محسن شبستر، علی اصغر اسماعیل زاده صفحات 203-247

  امروزه حاشیه نشینی به یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی و موانع توسعه اجتماعی تبدیل شده است. این مطالعه باهدف بررسی شرایط علی و زمینه ای تعلیق توسعه اجتماعی در بین حاشیه نشینان پاکدشت و قیام دشت انجام گرفته است. جامعه موردمطالعه کلیه ساکنان مناطق حاشیه نشین پاکدشت و قیام دشت هستند که به شیوه نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. به این اعتبار، با 38 نفر از ساکنان این مناطق مصاحبه عمیق فردی به عمل آمد. توقف مصاحبه بر اساس معیار اشباع نظری و تحلیل داده ها به روش داده بنیاد و بر اساس رویکرد اشتروسی انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد که شرایط علی تعلیق توسعه اجتماعی عبارت اند از: برگشت ناپذیری متقابل، کنش های موقتی و ابزاری، خودپنداره ضعیف، تسلسل نسلی فقرو خیر محدود. زمینه های تعلیق توسعه اجتماعی نیز خود را قالب مقولاتی همچون نقش های ناهمگرا، شکاف در آگاهی اجتماعی، بی سامانی مرزهای خانوادگی و بی اعتمادی نهادی نشان داده است. تضادهای قومیتی باعث برتری جویی های قومی و درنتیجه عدم همگرایی شده است. در تعارض های هویتی نیز به دلیل نابرابری های عمده، قدرت انطباق پذیری این اقوام ساکن با جهان مدرن (در اینجا تهران) را دشوار کرده است. لذا، این افراد در این مناطق به کنش های موقتی و ابزاری گرایش پیداکرده و نمی توانند تعاملات اجتماع پایداری ایجاد کنند درنتیجه توسعه اجتماعی تحقق نمی یابد.

  کلیدواژگان: توسعه اجتماعی، حاشیه نشینان، تسلسل نسلی فقر، خیر محدود، تضاد قومی و هویتی
|
 • Ahmad Ghiasvand * Pages 1-45

  In contemporary times, the cultivation and advancement of libraries hold substantial importance as indicative markers of cultural progress. This research endeavors to examine the cultural and social implications arising from the establishment of a library within the Vanak village neighborhood of Tehran. The study employs a theoretical framework grounded in the human-environment perspective, focusing on three key areas of intervention: changes in the local community, leisure opportunities, and reading behavior. The ensuing analysis encompasses the assessment of social, cultural, economic, and physical consequences. Methodologically, the study employs a two-fold approach, employing thematic analysis as the primary methodology, followed by a supplementary survey method. The negative aftermath of constructing the library primarily manifests in diminished street-level safety for patrons, reduced psychological comfort of neighbors, conflicts between neighbors and library patrons, and parking space challenges for residents. Conversely, the positive ramifications encompass enhanced accessibility to the library space, improved academic performance among students, increased prosperity of businesses neighboring the project, the fortification of institutional social capital through coupling school-library connections, mitigation of social harm, and heightened cultural awareness within the neighborhood. Lastly, to mitigate adverse consequences and amplify positive effects, the study proposes four potential scenarios for future project developments: failure, compensation, welcome, and hope.

  Keywords: Assessment of Social, Cultural Consequences, Reading Behavior, Library, Vanak Village Neighborhood
 • Shahram Salamati Gabalo, Rasoul Ghorbani *, Iraj Teymouri Pages 47-82

  With the global surge of urbanization and population growth, the well-being of children within modern urban developments has been largely overlooked, necessitating an urgent need for attentiveness towards their needs in cities. Consequently, the assessment of urban neighborhoods in terms of child-friendly city components becomes an essential area of research. This study employs a survey method to evaluate the dimensions and components associated with a child-friendly city. Utilizing a cluster-spatial sampling approach, ten neighborhoods from five regions of Ardabil are selected as representative samples (two neighborhoods per region). A total of 400 researcher-developed questionnaires are then distributed proportionally based on the population of each selected neighborhood. The collected data is subsequently analyzed using one-sample t-statistics in SPSS software, as well as multi-criteria decision-making models to prioritize the neighborhoods according to the research criteria. The findings reveal distinctive characteristics of child-friendly city dimensions and components across the various neighborhoods of Ardabil. Interestingly, when comparing the dimensions, the environmental-physical and organizational-managerial dimensions emerge as the most problematic areas within the studied neighborhoods. Additionally, it is noteworthy that despite the inherent spatial disparities between neighborhoods, Neighborhood No. 1 in District 4 and Neighborhood No. 3 in District 2 of Ardabil Municipality exhibit greater challenges compared to other neighborhoods under investigation.

  Keywords: Child-friendly city, neighborhood, Multi-Criteria Decision Making, Ardabil city
 • Jafar Saeedi * Pages 83-132

  Understanding the causes and determinants of development and underdevelopment has emerged as a crucial focus within the realm of social and economic studies over the past five decades. Regional development, as a fundamental requirement for progress, encompasses diverse dimensions aimed at achieving regional equilibrium, reducing infrastructural disparities, and addressing structural and territorial gaps. This developmental model not only exhibits exceptional efficiency in terms of resource management and harnessing regional potential, but also strives to narrow or eradicate disparities within and between regions through the spatial organization of socio-economic and structural activities, capitalizing on local capacities unique to each region. This particular study seeks to conduct a comprehensive structural analysis of the drivers influencing regional development in the Chaharmahal and Bakhtiari province. Employing an applied theoretical framework, the research employs a descriptive-analytical survey approach. Data and information were gathered through an extensive examination of relevant academically-sound sources alongside field observations, including interviews and questionnaires. Quantitative analysis, employing cross-impact analysis and Micmac software, was employed to analyze the collected data. Twenty key factors were thus extracted and identified as crucial drivers influencing regional development in the province of Chaharmahal and Bakhtiari.

  Keywords: Structural analysis, Development, Regional development, Chaharmahal, Bakhtiari province, Regional Balance
 • Mitra Faraji, Raheleh Rostami *, Maryam Shabak Pages 133-162

  The phenomenon of global urbanization is currently undergoing rapid advancements. This scholarly study aims to contribute to the discourse surrounding mental health promotion and the revitalization of urban neighborhoods within the framework of urban planning in Iran. Within this context, the examination of environmental characteristics is of utmost importance due to their substantial impact on mental well-being. This study sought to investigate the individual effects of various environmental characteristics on the overall health of citizens, as well as explore the role of environmental preferences as a mediating variable. Recognizing the influential role of urban environmental design on the mental health of individuals, this research was conducted with the objective of establishing a relationship between the perception of environmental variables and public mental health in residential neighborhoods, while also considering the mediating effect of environmental preferences among the population of Mazandaran. Data was collected via a questionnaire comprising two sections. The first section addressed mental health, utilizing a standardized questionnaire, whereas the second section assessed participants' perceptions of neighborhood characteristics, including security, amenities, aesthetics, and destinations, along with their environmental preferences. The application of structural equation modeling revealed a statistically significant influence of the participants' perception of environmental characteristics on mental health, with a corresponding decrease in mental health condition when environmental preferences were reduced.

  Keywords: Mental Health, Environmental Factors, Perception, Environmental preferences
 • Omid Mazreati Tajabadi, Pooyan Shahabian *, Jamaleddin Honarvar Pages 163-202

  Walking constitutes a fundamental activity and pedestrians play a vital role in the vitality of urban spaces. This research endeavor aims to conduct a comparative analysis of walkability between Tehran's Takhti and Marzdaran neighborhoods while validating the findings and comparing specialized models. The assessment of data and the comparative examination of the two neighborhoods were carried out utilizing three quantitative models: WalkScore, Smartraq, and SpaceSyntax. Statistical analysis was conducted using SPSS LISREL software. The research methodology employed was descriptive, analytical, and survey-based, representing an applied approach. The statistical population encompassed 250 residents from both neighborhoods. The analysis of pedestrian circulation models revealed that the Takhti neighborhood attained a WalkScore rating of 93.07%, achieved a connectivity index of 1.76 in the Space Syntax model, and exhibited three positive Z-scores in the Smartraq model. Conversely, the Marzdaran neighborhood obtained a WalkScore rating of 77.86%, recorded a connectivity index of 1.69 in the Space Syntax model, and displayed three negative Z-scores in the Smartraq model. By evaluating these outcomes and subjecting them to statistical analyses, encompassing the examination of performance, physical, social, and environmental criteria, it becomes evident that the Takhti neighborhood, with an average score of 3.52, exhibits a superior capability for walkability compared to the Marzdaran neighborhood, which achieved an average score of 2.40. These results reinforce the quantitative model findings regarding walkability in the Takhti neighborhood.

  Keywords: Walkability, Walk-oriented planning, Walkscore, Smartarq, Space Syntax, Lisrel
 • Abozar Qaseminejad *, Mohsen Shabestar, Aliasqar Esmaeilzadeh Pages 203-247

  In contemporary society, marginalization has emerged as a significant social issue, imposing formidable barriers to social development. Accordingly, this study aims to explore the causal and contextual factors contributing to the stagnation of social development among marginalized residents of Pakdasht and Qiyam-Dasht. The study population consists of individuals residing in the marginalized areas of Pakdasht and Qiyam-Dasht, who were purposively and theoretically sampled. In-depth individual interviews were conducted with 38 residents from these areas, with the criterion of theoretical saturation determining the termination of interviews. The data analysis followed the grounded theory method, employing the Straussian approach. The research findings reveal the causal conditions for the suspension of social development, including mutual irreversibility, transient and instrumental actions, weak self-concept, intergenerational perpetuation of poverty, and limited access to resources. Furthermore, the grounds contributing to the stagnation of social development manifest through categories such as divergent roles, gaps in social awareness, inadequate resource availability and reference groups, erosion of family boundaries, and institutional distrust. The outcomes illuminate that the mosaic structure of these regions has been shaped by ethnic conflicts and identity clashes. The dominance of ethnic pursuits, stemming from these conflicts and regressive ideologies, has hindered societal convergence. Furthermore, identity conflicts, exacerbated by profound inequalities, have impeded the adaptation of these ethnic groups to the modern world, particularly in the context of Tehran. Consequently, individuals in these areas tend to engage in transient and utilitarian actions, limiting the establishment of sustainable social interactions and impeding social development.

  Keywords: Social development, marginalized people, generational succession of poverty, limited charity, ethnic, identity conflict