درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر آرمین زارعیان
سردبیر:
دکتر شهلا علیاری
مدیر اجرایی:
ناهید رجایی
ویراستار علمی:
ناهید رجایی
تلفن:
021-77500404
دورنگار:
021-77601533
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، خیابان کاج، دانشکده پرستاری ارتش ، کدپستی: 1615116139
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/11
مدیر مسئول
دکتر آرمین زارعیان
دانشیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: دکترای تخصصی پرستاری
Armin Zareiyan
Associate Professor Faculty of Nursing
Specialist: Nursing Care and Allied Health
سردبیر
دکتر شهلا علیاری
استادیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Shahla Aliyari
Assistant Professor Faculty of Nursing
Specialist: Curriculum Studies
اعضای تحریریه
سمیه آزرمی

عفت آفاقی

دکتر سید امیرحسین پیشگویی
دانشیار دانشکده پرستاری
Seyed Amir Hosein Pishgooie
Assistant Professor Faculty of Nursing
فاطمه تیموری
مربی پرستاری،دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Fatemeh Teymouri
Instructor, Psychiatric Nursing Department
AJA University Of Medical Sciences
رقیه سیدی
رقیه سیدی

Raghayeh Seyedi

نسرین جعفری گلستان

Nasrin Jafari Golestan

هنگامه حبیبی

Hengameh Habibi

ناهید رجایی

Nahid Rajai

دکتر آرمین زارعیان
دانشیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: دکترای تخصصی پرستاری
Armin Zareiyan
Associate Professor Faculty of Nursing
Specialist: Nursing Care and Allied Health
دکتر سیده اعظم سجادی

رشته تخصصی: پرستاری
Seyyedeh Azam Sajjadi

Specialist: Nursing
فاطمه سلطان نژاد
فاطمه سلطان نژاد

Fatemeh Solatannejad

مرجان سید مظهری

Marjan Seyedmazhari

دکتر سیمین تاج شریفی فر

Simin Taj Sharififar

دکتر شهلا علیاری
استادیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Shahla Aliyari
Assistant Professor Faculty of Nursing
Specialist: Curriculum Studies
دکتر زهرا فارسی
دانشیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: پرستاری
Zahra Farsi
Associate Professor Faculty of Nursing
Specialist: Nursing
فاطمه کلروزی
فاطمه کلروزی

مریم نظام زاده
مریم نظام زاده

Maryam Nezamzadeh

ویراستارفارسی
ناهید رجایی

Nahid Rajai

ویراستار انگلیسی
هنگامه حبیبی

Hengameh Habibi

ویراستار علمی
ناهید رجایی

Nahid Rajai

مدیر اجرایی
ناهید رجایی

Nahid Rajai

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۹۸