درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر آرمین زارعیان
سردبیر:
دکتر شهلا علیاری
مدیر اجرایی:
دکتر سمیه آزرمی
ویراستار انگلیسی:
دکتر سمیه آزرمی
تلفن:
021-77500404
دورنگار:
021-77601533
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، خیابان کاج، دانشکده پرستاری ارتش ، کدپستی: 1615116139
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/19
مدیر مسئول
دکتر آرمین زارعیان
دانشیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: دکترای تخصصی پرستاری
Armin Zareiyan
Associate Professor Faculty of Nursing
Specialist: Nursing Care and Allied Health
سردبیر
دکتر شهلا علیاری
استادیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Shahla Aliyari
Assistant Professor Faculty of Nursing
Specialist: Curriculum Studies
اعضای تحریریه
دکتر سمیه آزرمی
استادیار دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، گروه سلامت در بلایا و فوریت ها
دانشگاه علوم پزشکی ارتش (آجا)
Somayeh Azarmi
Assistant Professor, Faculty of Nursing, Aja University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی ارتش (آجا)
عفت آفاقی
مربی پرستاری مراقبت های ویژه
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Effat Afaghi
Instructor, Critical care nursing
AJA University Of Medical Sciences
دکتر سید امیرحسین پیشگویی
دانشیار پرستاری، مراقبت ویژه، پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی پرستاری
Seyed Amir Hosein Pishgooie
Associate Professor, Nursing, Critical Care, Nursing
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: PhD in Nursing
فاطمه تیموری
مربی پرستاری،دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Fatemeh Teymouri
Instructor, Psychiatric Nursing Department
AJA University Of Medical Sciences
نسرین جعفری گلستان
استادیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Nasrin Jafari Golestan
Assistant Professor, Aja University of Medical Sciences, Faculty of Nursing, Department of Nursing Management,
AJA University Of Medical Sciences
هنگامه حبیبی

Hengameh Habibi

ناهید رجایی

Nahid Rajai

دکتر آرمین زارعیان
دانشیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: دکترای تخصصی پرستاری
Armin Zareiyan
Associate Professor Faculty of Nursing
Specialist: Nursing Care and Allied Health
دکتر سیده اعظم سجادی

رشته تخصصی: پرستاری
Seyyedeh Azam Sajjadi

Specialist: Nursing
مرجان سید مظهری

Marjan Seyedmazhari

دکتر سیمین تاج شریفی فر

Simin Taj Sharififar

دکتر شهلا علیاری
استادیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Shahla Aliyari
Assistant Professor Faculty of Nursing
Specialist: Curriculum Studies
فاطمه کلروزی
فاطمه کلروزی

مریم نظام زاده
مریم نظام زاده

Maryam Nezamzadeh

دکتر مریم عزیزی
دکتر مریم عزیزی

یزدان احمدی
پژوهشگر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آجا (پرستاری داخلی و جراحی و مراقبت های ویژه)
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: پرستاری داخلی و جراحی - مراقبت های ویژه
Yazdan Ahmadi
Researcher, Internal Surgery Nursing- Intensive Care unit
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Internal Surgery Nursing - Intensive Car unit
فرزانه ثقفی
فرزانه ثقفی

مرضیه خلجی
مرضیه خلجی

دکتر فاطمه قویدل
دکتر فاطمه قویدل

ویراستار انگلیسی
دکتر سمیه آزرمی
استادیار دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، گروه سلامت در بلایا و فوریت ها
دانشگاه علوم پزشکی ارتش (آجا)
Somayeh Azarmi
Assistant Professor, Faculty of Nursing, Aja University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی ارتش (آجا)
مدیر اجرایی
دکتر سمیه آزرمی
استادیار دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، گروه سلامت در بلایا و فوریت ها
دانشگاه علوم پزشکی ارتش (آجا)
Somayeh Azarmi
Assistant Professor, Faculty of Nursing, Aja University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی ارتش (آجا)
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۶