درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر سیدابوالحسن حسینی
سردبیر:
دکتر سیدابوالحسن حسینی
مدیر اجرایی:
دکتر بهاره عابدین
سایت اختصاصی:
shrm.journals.umz.ac.ir
تلفن:
011-35302537
دورنگار:
011-35302502
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/23
مدیر مسئول
دکتر سیدابوالحسن حسینی
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت
Abolhasan Hosseini
Assistant Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
Specialist: Management
سردبیر
دکتر سیدابوالحسن حسینی
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت
Abolhasan Hosseini
Assistant Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
Specialist: Management
هیات تحریریه
دکتر آرین قلی پور
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، جامعه شناسی سازمان ها -رفتار سازمانی - مدیریت استراتژیک
Ariyan Gholipour
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Human Resource Management, Sociology of Organizations - Organizational Management - Strategic Management
دکتر حسنعلی آقاجانی
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
Hasan Ali Aghajani
Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
Specialist: Industrial management of production and operations trends
دکتر اکرم هادی زاده مقدم
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Aakram Hadizadeh Moghaddam
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Public Administration
دکتر میرعلی سیدنقوی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Mir Ali Seyyednaghavi
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management
دکتر سیدرضا سیدجوادین
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، منابع انسانی
Seyed Reza Seyedjavadin
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Human Resources Management, human resources
ویراستارفارسی
فاطمه جعفری
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول
Fatemeh Jafari
Masters,
Specialist: Business Management - Transformation Management
مدیر اجرایی
دکتر بهاره عابدین
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Bahareh Abedin
Professor, University of Mazandaran
Specialist: strategic Managment
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۷
تعداد مطالب دارای متن
۷