درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
سازمان حفاظت محیط زیست (پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار)
مدیر مسئول:
دکتر جلیل بادام فیروز
سردبیر:
دکتر مهناز مظاهری اسدی
مدیر اجرایی:
دکتر اردوان زرندیان
مدیرداخلی:
دکتر منا ایزدیان
سایت اختصاصی:
www.envjournal.com
تلفن:
021-88233260
021-88233261
دورنگار:
021-88233229
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید حکیم، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل اله نوری و یادگار امام (ره)، پارک طبیعت پردیسان، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/21
مدیر مسئول
دکتر جلیل بادام فیروز
استادیار انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران
رشته تخصصی: اقتصاد محیط زیست
Jalil Badam Firooz
Assistant Professor,
Specialist: environmental economy
سردبیر
دکتر مهناز مظاهری اسدی
دانشیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی زیست محیطی، صنایع غذایی
Mahnaz Mazaheri Assadi
Associate Professor, Iranian Research Organization for Science and Technology
Specialist: Environmental Biotechnology, Food
هیات تحریریه
دکتر ندا سلطانی
دانشیار جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
Neda Soltani
Associate Professor, Academic Jihad, Shahid Beheshti University
Specialist: Biology-Plant Physiology
دکتر حمید راشدی
دانشیار پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
Hamid Rashedi
Associate Professor, College of Technical Schools, University of Tehran
Specialist: Environmental Engineering, Chemical Engineering Biotechnology
دکتر ناصر مهردادی
استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تصفیه فاضلاب، عمران محیط زیست
Naser Mehrdadi
Professor, environment College, University of Tehran
Specialist: Wastewater treatment, Environmental Civilization
دکتر حسین ذوالقرنین
استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: زیست شناسی دریا، بیولوژی مولکولی
Hosein Zolgharnein
Professor, Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: sea Biology, Molecular Biology
دکتر احمدرضا یاوری
دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، اکولوژی کوهستان
Ahmad Reza Yavari
Associate Professor, Environment College, University of Tehran
Specialist: Environmental Management and Planning, Mountain Ecology
دکتر سیدعلی جوزی
دکتر سیدعلی جوزی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم محیط زیست
Seyyed Ali Jozi
Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Environmental Science
دکتر فراهم احمدزاده
دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تنوع زیستی مولکولی و اکوسیستم های خشکی
Faraham Ahmadzadeh
Associate Professor, Environmental Research Center, Shahid Beheshti University
Specialist: Molecular biodiversity and onshore ecosystems
ویراستارفارسی
دکتر منا ایزدیان
استادیار انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران
رشته تخصصی: زیست شناسی جانوران دریا
Mona Izadian
Assistant Professor,
Specialist: Marine Zoology
مدیر اجرایی
دکتر اردوان زرندیان
استادیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی و ارزیابی محیط زیست
Ardavan Zarandian
Assistant Professor, Institute for Environment and Sustainable Development, University of Tehran
Specialist: Environmental planning and evaluation
مدیرداخلی
دکتر منا ایزدیان
استادیار انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران
رشته تخصصی: زیست شناسی جانوران دریا
Mona Izadian
Assistant Professor,
Specialist: Marine Zoology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۷