درباره نشریه
ISSN:
2676-7317
eISSN:
2717-0861
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
مدیر مسئول:
دکتر محمدکاظم بصیرتی
سردبیر:
دکتر سید محمد سیدحسینی
مدیرداخلی:
سید ایوب حسینی
ویراستار فارسی:
مهندس علیرضا سهرابی
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی قربان گراوند
کارشناس:
مهندس سید اسمعیل میرحیدری
طراح و گرافیست:
مهندس رضا کرمی
نشانی:
تهران، انتهای اتوبان شهیدبابائی، بعداز پل لشگرک، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی ، کدپستی: 1698715861
تلفن:
021-77105033 ، داخلی: 106
دورنگار:
021-77105032
سایت اختصاصی:
dmej.ihuo.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/15
مدیر مسئول
دکتر محمدکاظم بصیرتی
عضو هیئت علمی
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
رشته تخصصی: علوم دفاعی
Mohammad Kazem Basirati
Member of faculty
Specialist: Defense Sciences
سردبیر
دکتر سید محمد سیدحسینی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Mohammad Seyyedhoseini
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Management
اعضای تحریریه
دکتر محسن شاه رضایی
استادیار دانشکده علوم و مهندسی دفاعی
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohsen Shahrezaee
Assistant Professor Faculty of Defense Science and Engineering
Specialist: Mathematical
دکتر عباس طلوعی اشلقی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Abbas Toloie Eshlaghy
Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: management, Industrial Management
دکتر رضا رادفر
استاد گروه علمی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت
Reza Radfar
Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Management
دکتر مسعود کسایی
استادیار گروه مدیریت صنایع، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Masoud Kasaee
Assistant professor Department of Industrial Management,, Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر بیتا تبریزیان
استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی و نفت
Bita Tabrizian
Assistant professor Department of Management and Accounting, Faculty of Educational Sciences and Consulting
Roudehen Branch, Islamic Azad University
Specialist: Energy and Oil Economics
دکتر حسن یزدانی
استادیار
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
رشته تخصصی: مدیریت دفاعی
Hassan Yazdani
Assistant professor
Specialist: Defense Management
دکتر فرشید فرخی زاده
استادیار مهندسی نگهداری و تعمیرات، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت صنایع
Farshid Farokhizadeh
Assistant Professor, Maintenance Engineering, Faculty of Defense Science and Engineering
Imam Hossein University
Specialist: Industrial Management
مهندس حسن رادمرد
هیئت علمی دانشکده علوم و مهندسی دفاعی
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Hassan Radmard
Member of faculty
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر سید محمد سیدحسینی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Mohammad Seyyedhoseini
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Management
دکتر علیرضا معینی
دانشیار مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Alireza Moini
Associate Professor, Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر مجتبی حسینی
دانشیار گروه علمی عمران، دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: سازه، مهندسی عمران
Mojtaba Hosseini
Associate Professor Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering
University of Lorestan
Specialist: Civil Engineering , Structure
دکتر احمد منصوریان
دانشیار گروه قیر و آسفالت
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
رشته تخصصی: مهندسی عمران - راه ترابری
Ahmad Mansoorian
Associate Professor, Bitumen and Asphalt
Road, Housing & Urban Development Research Center
Specialist: Civil Engineering - Transportation
دکتر مسعود مصدق خواه
دانشیار رشته مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه جامع امام حسین ع
Masood Mosadegh Khah
Associate Professor, Industrial Engineering, Industrial Engineering Department, Technical & Engineering faculty
Imam Hossein University
دکتر اردشیر احمدی
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ardeshir Ahmadi
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: industrial engineering
سیدضیاءالدین قاضی زاده فرد

Seyyed Zia Eddin Ghazizadeh Fard

دکتر نقی شجاع
دانشیار دانشکده علوم پایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Naghi Shojae
Associate Professor Faculty of Basic Sciences
Firoozkuh Branch, Islamic Azad University
Specialist: Data Envelopment Analysis
ویراستار فارسی
مهندس علیرضا سهرابی
مدرس گروه علمی مهندسی نت و بهینه سازی انرژی، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Alireza Sohrabei
Department of Maintenance Engineering & Energy Optimization, Faculty of Defense Science and Engineering
Specialist: Industrial Engineering
ویراستار انگلیسی
دکتر علی قربان گراوند
گروه زبان، دانشکده شهید مطهری بسیج
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
رشته تخصصی: مترجمی زبان
Ali Ghorban Garavand
Department of Language, Faculty of Shahid Motahari
Specialist: Language Translator
مدیرداخلی
سید ایوب حسینی

کارشناس
مهندس سید اسمعیل میرحیدری
مربی دانشکده علوم و مهندسی دفاعی
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyed Esmail Mirhidari
Instructor
Specialist: Mechanical Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۲