درباره نشریه
ISSN:
2676-7317
eISSN:
2717-0861
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشکده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری (دانشگاه امام حسین)
مدیر مسئول:
دکتر محمدکاظم بصیرتی
سردبیر:
دکتر سید محمد سیدحسینی
جانشین سردبیر:
دکتر فرشید فرخی زاده
مدیرداخلی:
حیدرعلی مهدوی نیا
کارشناس:
مهندس سید اسمعیل میرحیدری
طراح و گرافیست:
مهندس رضا کرمی
نشانی:
تهران، انتهای اتوبان شهیدبابائی، بعداز پل لشگرک، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی ، کدپستی: 1698715861
تلفن:
021-77105033 ، داخلی: 106
دورنگار:
021-77105032
سایت اختصاصی:
dmej.ihuo.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/05
مدیر مسئول
دکتر محمدکاظم بصیرتی
عضو هیئت علمی
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
رشته تخصصی: علوم دفاعی
Mohammad Kazem Basirati
Member of faculty
Specialist: Defense Sciences
سردبیر
دکتر سید محمد سیدحسینی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Mohammad Seyyedhoseini
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Management
جانشین سردبیر
دکتر فرشید فرخی زاده
مربی مهندسی نگهداری و تعمیرات، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مدیریت صنایع
Farshid Farokhizadeh
Instructor, Maintenance Engineering, Faculty of Defense Science and Engineering
Imam Hossein University
Specialist: Industrial Management
اعضای تحریریه
دکتر سید محمد سیدحسینی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Mohammad Seyyedhoseini
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Management
دکتر علیرضا معینی
دانشیار گروه فناوری صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Alireza Moini
Associate Professor Department of Industrial Technology, Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر احمد منصوریان
دانشیار بخش قیر و آسفالت
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
رشته تخصصی: مهندسی عمران - راه ترابری
Ahmad Mansoorian
Associate Professor Bitumen and Asphalt Section
Road, Housing & Urban Development Research Center
Specialist: Civil Engineering - Transportation
دکتر نقی شجاعی
دانشیار دانشکده علوم پایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Naghi Shojae
Associate Professor Faculty of Basic Sciences
Firoozkuh Branch, Islamic Azad University
Specialist: Data Envelopment Analysis
دکتر مسعود کسایی
استادیار گروه مدیریت صنایع، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Masoud Kasaee
Assistant professor Department of Industrial Management,, Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر بیتا تبریزیان
استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی و نفت
Bita Tabrizian
Assistant professor Department of Management and Accounting, Faculty of Educational Sciences and Consulting
Roudehen Branch, Islamic Azad University
Specialist: Energy and Oil Economics
دکتر محسن شاه رضایی
استادیار دانشکده علوم و مهندسی دفاعی
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohsen Shahrezaee
Assistant Professor Faculty of Defense Science and Engineering
Specialist: Mathematical
دکتر حسن یزدانی
استادیار
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
رشته تخصصی: مدیریت دفاعی
Hassan Yazdani
Assistant professor
Specialist: Defense Management
دکتر فرشید فرخی زاده
مربی مهندسی نگهداری و تعمیرات، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مدیریت صنایع
Farshid Farokhizadeh
Instructor, Maintenance Engineering, Faculty of Defense Science and Engineering
Imam Hossein University
Specialist: Industrial Management
مهندس حسن رادمرد
هیئت علمی دانشکده علوم و مهندسی دفاعی
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Hassan Radmard
Member of faculty
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر مجتبی حسینی
دانشیار گروه علمی عمران، دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: سازه، مهندسی عمران
Mojtaba Hosseini
Associate Professor Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering
University of Lorestan
Specialist: Civil Engineering , Structure
دکتر عباس طلوعی اشلقی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Abbas Toloie Eshlaghy
Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: management, Industrial Management
دکتر رضا رادفر
استاد گروه علمی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت
Reza Radfar
Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Management
ویراستارفارسی
مهندس علیرضا سهرابی
مدرس گروه علمی مهندسی نت و بهینه سازی انرژی، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Alireza Sohrabei
Department of Maintenance Engineering & Energy Optimization, Faculty of Defense Science and Engineering
Specialist: Industrial Engineering
ویراستار انگلیسی
دکتر علی قربان گراوند
گروه زبان، دانشکده شهید مطهری بسیج
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
رشته تخصصی: مترجمی زبان
Ali Ghorban Garavand
Department of Language, Faculty of Shahid Motahari
Specialist: Language Translator
طراح و گرافیست
مهندس رضا کرمی

دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی شیمی گرایش HSE
Reza Karami

Petroleum University of Technology
Specialist: Chemistry Engineering subdiscipline HSE
مدیرداخلی
حیدرعلی مهدوی نیا
عضو هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی دفاعی
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
رشته تخصصی: علوم دفاعی
Heydar Ali Mahdavi Nia
Member of faculty Faculty of Defense Science and Engineering
Specialist: Defense Sciences
کارشناس
مهندس سید اسمعیل میرحیدری
مربی دانشکده علوم و مهندسی دفاعی
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyed Esmail Mirhidari
Instructor
Specialist: Mechanical Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۶