درباره نشریه
ISSN:
2981-2186
eISSN:
2981-2194
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه (نمایندگی خراسان)
مدیر مسئول:
حجت الاسلام محمدرضا صالح
سردبیر:
دکتر محمد فاکر میبدی
جانشین سردبیر:
محمد قربان زاده
مدیر اجرایی:
دکتر احمدرضا تحیری
تلفن همراه:
09156512566
سایت اختصاصی:
aaq.journals.miu.ac.ir
تلفن:
051-32211821 ، داخلی: 407
نشانی:
مشهد، بلوار شهید مدرس، جنب شهید مدرس، جامعه المصطفی العالمیه
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/21
مدیر مسئول
حجت الاسلام محمدرضا صالح
حجت الاسلام محمدرضا صالح

سردبیر
دکتر محمد فاکر میبدی
دکتر محمد فاکر میبدی
استاد
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن
Mohammad Faker Meybodi
Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Science of the Qur'an
جانشین سردبیر
محمد قربان زاده

Mohammad Ghorbanzadeh

اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
دکتر محمد فاکر میبدی
دکتر محمد فاکر میبدی
استاد
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن
Mohammad Faker Meybodi
Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Science of the Qur'an
دکتر حسن نقی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hassan Nagizadeh
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی نصیری
دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Nasiri
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدجواد اسکندرلو
استاد تمام علوم قرآن و حدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث - قرآن و مستشرقان
Mohammadjavad Eskandarlo
Full Professor, Quranic and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quranic Sciences and Hadith, Quran and Orithalists
دکتر حسن خرقانی
دانشیار
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hasan kharaghani
Associate Professor
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حسین علوی مهر
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Hosein Alavimehr
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
مدیر اجرایی
دکتر احمدرضا تحیری
استادیار گروه قرآن و علم، نمایندگی مشهد، جامعه المصطفی العالمیه، مشهد، ایران.
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن جامعه شناسی کلام و فلسفه اسلامی
Ahmadreza Tahayori
Assistant Professor, Qur'an and Science Department, Mashhad agency
Al-Mustafa International University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۶