فهرست مطالب

آرایه های ادبی قرآن - پیاپی 4 (زمستان 1402)

نشریه آرایه های ادبی قرآن
پیاپی 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عیسی متقی زاده، کورش فریدونپور* صفحات 5-30

  حروف از ارکان اصلی آیات قرآن است و بدون فهم معنای آن ها نمی توان معنای اصلی آیات را متوجه شد. حروف جواب، حروفی هستند که در اغراض مختلف زیباشناسی در قرآن به کار رفته اند. در این میان دو حرف «نعم» و «بلی» هستند که از جایگاه خاصی دارند، زیرا «نعم» هنگامی به کار می رود که مخاطب تصدیق کننده جمله قبل باشد؛ خواه آن جمله منفی باشد یا مثبت، اما «بلی» همیشه پس از نفی می آید و وظیفه آن ابطال و سپس اثبات جمله قبل است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی، تحلیلی و با رویکرد زیباشناسی، سعی در بررسی این حروف در آیات قرآن دارد. آنچه پس از بررسی مشخص شد آن بود که تعداد آیاتی که «نعم» در آن ها وجود داشت کمتر از «بلی» بود و علت آن موضع نفی و اثبات حرف «بلی» با توجه به موضوع اصلی این آیات که همان قیامت است، بود. همچنین «بلی» به دو دسته «جواب مستقیم» و «نتیجه گویی» تقسیم می شود که در اولی در گفتگویی مشخص شده است، که بیشتر در نفی ماقبل مجرد از استفهام است و غرض زیبایی شناسی آن تقریر و اعتراف است و دومی مربوط به بیان عاقبت امر است که اغراض اصلی آن تنبیه و ارشاد و تاکید بر اوصاف خداوند است. همچنین آیاتی که با «نعم» به کار رفته بود ماقبلشان مجرد از نفی و انکار است و در دو غرض توبیخ و طمع است. همچنین مشخص شد جابه جایی هر کدام از آن ها باعث زایل شدن معنا و از بین رفتن غرض اصلی متن می شود.

  کلیدواژگان: معناشناسی، «نعم» و «بلی»، زیبایی شناسی
 • حمید الهی دوست* صفحات 31-55
  نوشتار حاضر به بررسی نقش علم صرف در تفسیر آیات قرآن کریم می پردازد، به گونه ای که پس از بیان پیشینه و فواید این علم، از ضرورت یادگیری آن در تفسیر قرآن کریم پرده برداشته و برخی از بزنگاه های تاثیر این علم در کشف معانی برخی آیات را مورد بررسی قرار می دهد تا مخاطب به یادگیری این علم ترغیب شده و نحوه به کار گیری آن را آموزش ببیند. در این مقاله سعی شده در هر مبحث، نمونه ها و شاهد مثال های جذابی از قرآن کریم در هر مسیله ارایه شود تا خواننده به صورت عملی تاثیر علم صرف را در تفسیر بیابد. برخی مواردی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، عبارت اند از: مصدر و کارکردهای آن، وجوه ابهام صرفی، یکسان بودن وزن برخی از مشتقات و معانی افعال ثلاثی مزید به همراه بیان نکات ناب تاثیرگذار در تفسیر آیات قرآن کریم.
  کلیدواژگان: صرف، تفسیر، آیات، قرآن، ادبیات عرب
 • علی نجاتی فرد* صفحات 57-82
  برداشت از هر متنی بر پایه تحلیل صحیح واژگانی آن متن استوار است. این مسیله در بررسی متون دینی و تفسیر متن مقدس به اوج ظرافت خود می رسد، چون توسعه و ضیق معنای مفردات نص دینی و معنای تفصیلی لغات، در احکامی که از آن استخراج می شود، تاثیر مستقیم دارد. محمد جواد بلاغی نجفی، عالمی ذوفنون و صاحب مبنا است که در عرصه زبان و ادبیات عرب دارای آرا و نظراتی نو و پیش برنده می باشد. با کنکاش در آثار بلاغی این مهم آشکار می شود که ایشان از جمله علمای استظهار محور می باشد. وی به فرایند ظهورگیری، و تحلیل دقیق واژگان که اساس این فرایند است، اهمیتی بسزا می دهد. مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا با روش کتابخانه ای و شیوه تحلیلی، توصیفی به تحلیل گفتمان انتقادی بلاغی در قبال فرهنگ های لغت بپردازد. از جمله نتایج به دست آمده می توان به این موارد اشاره نمود: وی فرهنگ های لغت را قابل اتکا نمی داند و اعتماد به ارباب معاجم را به دلیل دوری از عصر اعراب اصیل، ممزوج شدن عرب و غیرعرب، دخیل نمودن اجتهادات شخصی، وجود اغلاط، عدم اهتمام به دستیابی معانی تفصیلی و عدم تمییز معانی حقیقی از مجازی، جایز نمی داند و روش شناسی خاصی در کشف معانی اتخاذ نموده است.
  کلیدواژگان: قرآن، بلاغی، لغت پژوهی، فرهنگ های لغت
 • حمیده مروتی شریف آباد*، سید محمد ایلیا اسعدی فیروزآبادی صفحات 83-102
  «معناشناسی» یکی از شاخه های زبان شناسی است که به مطالعه معنا با بررسی مواردی چون جنبه آوایی کلمه، ساختار صرفی، کارکرد نحوی هر واژه در جمله و معانی مفرد کلمه یا همان معنای قاموسی آن می‎ پردازد. یکی از راه های درک و فهم معارف قرآنی، شناخت معنای واژگان آن به شکل دقیق است. «مخضود» از واژگانی است که در قرآن کریم تنها یک بار در سوره واقعه و در کنار کلمه «سدر» آمده است. مفسران برای این واژه معانی متعددی آورده اند از جمله زدودن خار، بدون خار، نرم و سر فرودآورده و پرمیوه و بی آزار. بسیاری از لغویان نیز همین معانی را برای ریشه «مخضود» ذکر کردهند  و البته معانی دیگری را هم بر آن افزوده اند. حال این مسیله مطرح است که واژه «مخضود» در قرآن بر چه معنایی دلالت دارد؟ لذا نوشتار حاضر با هدف پاسخ به این سوال به شیوه توصیفی، تحلیلی واژه مخضود را در سطح آوایی، صرفی، نحوی و نیز لغت نامه ها مورد بررسی قرار داده است. همچنین دیدگاه های مفسران را در مورد این کلمه بررسی نموده است. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که واژه مخضود مشترک لفظی است که رابطه مجازی و علاقه مشابهت میان معانی مختلف آن وجود دارد.
  کلیدواژگان: معناشناسی، واژگان قرآن، واژه مخضود، نرم و سرفرودآورده، بدون خار
 • روح الله پورعابدین، منور سادات شایسته خو* صفحات 103-132

  حکومت، تنظیم کننده روابط بین ملت ها و سیاست های برون مرزی است، اما این کار بدون ارتباط با مردم میسر نیست. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی به بررسی واژگان قرآنی مرتبط با «تربیت سیاسی» با تاکید بر روابط خارجی در آیات یکم تا نهم سوره ممتحنه با تکیه بر آرای مهم ترین تفاسیر شیعه و سنی و آموزه های فقه سیاسی پرداخته است. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد آیات قرآن و همچنین سیره نبوی در معاهدات، نامه ها و غیره در زمینه ایجاد رابطه با جوامع دیگر و غیر مسلمان، گویای این است که اسلام دین ارتباط است، اما برای این ارتباطات حدود گذاشته است و همچنین اصول برگرفته از آیات آغازین سوره «ممتحنه» در مبنای روابط خارجی عبارت اند از: اصل اسوه پذیری در روابط، پرهیز از دوستی و اعتماد به دشمنان خدا، عدم اعتماد به دشمن با تدبیر هوشمندانه و مدبرانه، عدم ترجیح منافع شخصی بر مصالح جامعه اسلامی، همراهی معنویت و سیاست در روابط خارجی و اصل جذب و جلب در روابط خارجی. روش های پیاده سازی این اصول غالبا روش های شناختی، اعطای بینش و تقویت خردگرایی است که در کنار روش های رفتاری مانند عبرت گرفتن، مدارا نمودن و اسوه گزینی به کار گرفته می شود.

  کلیدواژگان: روش تربیت سیاسی، روابط خارجی در قرآن، سوره ممتحنه، اصول تربیت سیاسی، فقه سیاسی
 • فاطمه زنداقطاعی*، محمد قربان زاده صفحات 133-162
  «کما» واژه ای مرکب و در معانی تشبیه، تعلیل، استعلا و وصف مورد بحث اهل ادب است، اما این پژوهش  با رویکرد توصیفی و بر مبنای تفاسیر ادبی قرآن به تحلیل آیات دارای «کما» پرداخته است، زیرا قرارگرفتن «کما» در آیات نشان می دهد که اغلب بین دو گزاره مستقل بوده و جملات بعد از آن، جملاتی خبری است که تحقق و ثبوت امری در گذشته یا استمرار آن از گذشته به حال را می رساند. این ساختار نقش ارتباط بخشی مهمی بین عبارات کلام دارد که در فهم به بعد اکتفا ننموده، بلکه با قبل اتصال معنایی را تکمیل می کند. کارکرد خاص معنای این واژه  با در نظر گرفتن فاعلیت حدث بعد کما نشان می دهد که گاه رویکرد تنبه دادن دارد، گاه در مقایسه گزارهای طرفین برای رسیدن به شباهت ها و تفاوت هاست و گاه با استناد به گذشته، برای احتجاج، تعلیل، استنتاج و گزینش، توازن را به مخاطب نشان می دهد که در جهت هدایتی عبرت گرفتن، شناخت سیر تاریخی، تکرار تجربه گذشتگان، یادآوری بشارت و انذارها، امتداد عقبه فکری، تمییز درگزینش های پیش رو، شباهت های اعتقادی و موازنه رفتاری کارایی دارد.
  کلیدواژگان: «کما»، توازن و تشابه، مقایسه، توجه، ارتباط بخشی معنایی
|
 • Isa Mottaghizadeh, Koresh Faridunpour Pages 5-30

  Letters are one of the main elements of the Qur'anic verses, and without understanding their meaning, the main meaning of the verses cannot be understood. Answer letters are letters that are used for various aesthetic purposes in the Qur'an. Among these, there are two letters "نعم" and "بلی" (yes) that have a special place, because "نعم" is used when the addressee confirms the previous sentence, whether that sentence is negative or positive. But "بلی" always comes after negation and its task is to negate and then prove the previous sentence. The present research tries to examine these words in the verses of the Qur'an with a descriptive-analytical method and with an aesthetic approach. What was found after the investigation was that the number of verses in which there was "نعم" was less than "بلی" and the reason for that was the position of negation and proof of the word "بلی" with regard to the main subject of these verses which is the resurrection. Also, "بلی" is divided into two categories: "direct answer" and "conclusion"; the first one is used in a specified conversation, which is mostly in the negation of the non-question previous phrase, the aesthetic purpose of which is repeating and confession, but the second one is related to the statement of the end of the matter, the main purpose of which is caution and guidance and emphasis on the attributes of God. Also, the verses that were used with "نعم" before them are devoid of negation and denial and have two purposes of rebuke and greed. It was also found that the displacement of each of them causes the loss of meaning and the loss of the main purpose of the text.

  Keywords: semantics, نعم, بلی, aesthetics
 • Hamid Elahidoost * Pages 31-55
  The present article examines the role of the knowledge of “Sarf” (Arabic morphology) in the interpretation of the verses of the Holy Quran, in such a way that after explaining the background and benefits of this knowledge, it reveals the necessity of learning it in the interpretation of the Holy Quran and examines some aspects of the influence of this knowledge in discovering the meanings of some verses so that the audience is encouraged to learn it and learn how to use it. In this article, we have tried to provide attractive examples from the Holy Quran in each issue so that the reader can find the effect of Sarf in exegesis in a practical way. Some of the issues studied in this article are: the infinitive and its functions, morphological ambiguity, similarity of structure of some derivatives the meanings of Thalathi Mazidon Fih verbs (three-letter verbs having additional letters), along with the expression of some influential points in the interpretation of the verses of the Holy Quran.
  Keywords: Sarf (Arabic morphology), exegesis, verses, Quran, Arabic literature
 • Ali Nejatifard * Pages 57-82
  The understanding of any text is based on the correct lexical analysis of that text. This fact reaches its peak in the study of religious texts and the interpretation of the sacred text, because the expansion and narrowing of the meaning of the words of the religious text and the detailed meaning of the words have a direct effect on the rulings that are extracted from it. Balaghi is a well-known and well-founded scholar who has new and leading opinions in the field of Arabic language and literature. By delving into his rhetorical works, it becomes clear that he is one of the scholars that emphasize on the emergent meaning. He attaches great importance to the process of emergence and detailed analysis of vocabulary which is the basis of this process. The present article tries to analyze Balaghi’s rhetorical critical discourse about dictionaries with the library based and analytical-descriptive method. Among the results obtained, we can mention the following: He does not consider dictionaries to be reliable and does not allow trusting the authors of dictionaries due to their distance from the era of authentic Arabs, the mixing of Arabs and non-Arabs, the involvement of personal Ijtihads, the existence of errors, lack of attention to obtaining detailed meanings and not distinguishing real from figurative meanings, and has adopted a special methodology in discovering meanings.
  Keywords: Quran, Balaghi, lexicography, dictionaries
 • Hamideh Morowati Sharifabad *, Seyyed Muhammad Ilya Asaadi Firouzabadi Pages 83-102
  Semantics is one of the branches of linguistics that studies the meaning by examining things such as the phonetic aspect of the word, morphological structure, syntactic function of each word in the sentence and the singular or dictionary meanings of the word. One of the ways to understand Quranic teachings is to know the exact meaning of its words. "Makhdhoud" is one of the words that appears in the Holy Qur'an only once in the Surah Al-Waqe’ah and next to the word "Sedr". The exegetists have given several meanings for this word, including: removing thorns, without thorns, soft and lowered head, fruitful and harmless. Many lexicographers have also mentioned the same meanings for the root of Makhdhoud and of course added other meanings to it. Now this issue is raised, what does the word "Makhdhoud" mean in the Qur'an? Therefore, with the aim of answering this question, the present article has analyzed the word "Makhdhoud" at the level of phonetics, morphology, syntax and dictionaries in a descriptive-analytical way. It has also examined the views of exegetists about this word. The results of this research show that the word "Makhdhoud" is a verbal common word that has a figurative relationship and similarity connection between its different meanings.
  Keywords: semantics, words of the Quran, the word Makhdhoud, soft, humble, without thorns
 • Ruhollah Purabedin, Munwar sadat Shayestehkhou * Pages 103-132

  The government regulates the relations between nations and foreign policies, but it is not possible without communication with the people. Political training means that the members of the society are raised in such a way that firstly they strive to achieve and establish a government based on Islam, and secondly, after the achievement of such a government, they are the best political members of that society to achieve the ideals and legitimate goals of the government and are able to analyze the domestic and foreign political issues and deny tyrannical rule. This research has been done with a descriptive analytical method to investigate the Quranic words related to political training with an emphasis on foreign relations in verses 1 to 9 of Surah al-Momtahenah, considering the most important Shi’a and Sunni exegeses and the teachings of political jurisprudence. The results and findings of the research show that the verses of the Qur'an as well as the Prophet's manner in treaties, letters, etc., in the context of establishing relations with other and non-Muslim societies, indicate that Islam is a religion of communication, but it has set limits for these communications. The principles derived from the opening verses of Surah al-Momtahenah in the field of foreign relations are: the principle of model selection in relationships, avoiding friendship and trusting the enemies of God, not trusting the enemy with intelligent and careful planning, not preferring personal interests over the interests of the Islamic society, the companionship of spirituality and politics in foreign relations and the principle of attraction in foreign relations. The methods of implementing these principles are often cognitive methods, providing insight and strengthening rationalism, which are used along with behavioral methods such as learning lessons, tolerance and model selection.

  Keywords: method of political training, foreign relations in the Quran, Surah al-Momtahenah, principles of political training, political jurisprudence
 • Fatimah Zanda Aghtai *, Muhammad Ghorbanzadeh Pages 133-162
  "Kama" (Such as) is a compound word and has been discussed by the literati in the meanings of simile, causation, transcendence and description. However, this research has analyzed the verses with "Kama" with a descriptive approach and based on the literary exegeses of the Qur'an, because the placement of “Kama” in the verses shows that it is often between two independent statements and the sentences after it are indicative sentences that convey the realization of something in the past or its continuation from the past to the present. This structure has an important role of communication between the expressions of the word, which in understanding is not limited to the next, but completes the semantic connection with the previous. The special function of the meaning of this word, taking into account the subjectivity of the incident after “Kama”, shows that sometimes it has a warning approach. Sometimes it is to compare the statements to find similarities and differences. Sometimes by referring to the past, for protesting, explaining, inferring and choosing, it shows the balance the audience, which is in the direction of learning lessons, knowing the historical course, repeating the experience of the past, remembering the enunciations and warnings, continuing the intellectual background, distinguishing the future choices, similarities of belief, behavioral balance, etc. effective.
  Keywords: Kama, Kama in the structure of verses, balance, similarity, comparison, attention, semantic connection