درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر عباس اسدی
مدیر مسئول:
دکتر عباس اسدی
سردبیر:
دکتر عباس اسدی
مدیرداخلی:
سمیه عقبایی
سایت اختصاصی:
www.jourcom.com
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بلوار شهید همت، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم ارتباطات، طبقه سوم، اتاق 308
تلفن:
021-44737510 ، داخلی: 2523
021-44737511 ، داخلی: 2523
021-44737512 ، داخلی: 2523
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/26
صاحب امتیاز
دکتر عباس اسدی
دانشیار دانشکده علوم ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روزنامه نگاری
Abbas Asadi
Associate Professor Faculty of Communication Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: journalism
مدیر مسئول
دکتر عباس اسدی
دانشیار دانشکده علوم ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روزنامه نگاری
Abbas Asadi
Associate Professor Faculty of Communication Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: journalism
سردبیر
دکتر عباس اسدی
دانشیار دانشکده علوم ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روزنامه نگاری
Abbas Asadi
Associate Professor Faculty of Communication Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: journalism
اعضای تحریریه
دکتر عباس اسدی
دانشیار دانشکده علوم ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روزنامه نگاری
Abbas Asadi
Associate Professor Faculty of Communication Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: journalism
دکتر فاطمه پورمسجدیان
دکتر فاطمه پورمسجدیان

دکتر باقر انصاری
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بشر و حقوق محیط زیست
Bagher Ansari
Associate Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Human and environmental rights
دکتر اردشیر زابلی زاده
دانشیار دانشکده ارتباطات
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Ardeshir Zabolizadeh
Associate Professor School of Communication
Iran Broadcasting University
Specialist: Communication Sciences
دکتر عباس شیخ الاسلامی
دانشیار
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Abass Sheikholeslami
Associate Professor
Specialist: Criminal law and criminology
دکتر امیدعلی مسعودی
دانشیار
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Omid Ali Masoudi

Specialist: social relations
دکتر رویا معتمدنژاد
دکتر رویا معتمدنژاد

دکتر مصطفی ملیحی
دکتر مصطفی ملیحی

دکتر حسنعلی موذن زادگان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناس
Hasan Ali Moazenzadegan
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law and Criminology
مدیرداخلی
سمیه عقبایی
سمیه عقبایی

Somayeh Oghbaee

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۱