درباره نشریه
ISSN:
2645-7768
eISSN:
2645-5676
دوره انتشار:
دوماهنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر سامی سجادی فر
مدیر مسئول:
دکتر سامی سجادی فر
سردبیر:
Sabu Thomas
دستیار سردبیر:
Vinod Kumar Gupta
دستیار سردبیر:
دکتر حسن کریمی مله
سایت اختصاصی:
www.ajchem-a.com
نشانی:
ایلام، چهارراه بهزیستی، بلوار خرمرودی، ساختمان نور، طبقه ششم ، کدپستی: 6931448435
تلفن:
084-32226101
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/11
صاحب امتیاز
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
مدیر مسئول
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
سردبیر
Sabu Thomas
professor Mahatma Gandhi University, Kottayam, Kottayam, India
Specialist: Nanoscience and Nanotechnology
دستیار سردبیر
Vinod Kumar Gupta
Professor University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa
Specialist: Chemistry, Environmental Engineering
دکتر حسن کریمی مله

Hassan Karimi Male
University of Electronic Science and Technology of China, China
Specialist: Analytical Chemistry
اعضای تحریریه
Necip Atar
professor Department of Chemical Engineering Engineering Faculty, Pamukkale University, Denizli, Turkey.
Specialist: Chemical Engineering
Li Cao
professor Chemical and Materials Engineering Department, Kettering Laboratories 521A, University of Dayton, United States.
Specialist: Condensed Matter Physics
Mehmet Lutfi Yola
Mehmet Lutfi Yola
Iskenderun Technical University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Department of Biomedical Engineering, Hatay, Turkey
Specialist: Materials science, Molecular imprinting technology
Umer Rashid
Umer Rashid

دکتر امیر صمیمی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی، پلیمر، خوردگی، محیط زیست
Amir Samimi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۷